Poprzednia

ⓘ Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
                                     

ⓘ Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu geodezji oraz kartografii. Organizatorem olimpiady jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

                                     

1. Cele

Celem olimpiady jest:

  • przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu technika geodety,
  • rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii,
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz ich zainteresowań zawodowych,
  • stworzenie młodzieży szkolnej i nauczycielom możliwości szlachetnego współzawodnictwa.
  • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
                                     

2. Etapy

Olimpiada składa się z trzech etapów:

  • zawodów I stopnia etap szkolny – biorą w nim udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w olimpiadzie
  • zawodów III stopnia etap centralny – bierze udział dwudziestu uczestników olimpiady, którzy otrzymali największą liczbę punktów w zawodach drugiego stopnia.
  • zawodów II stopnia etap międzyszkolny – bierze udział dwadzieścia pięć trzyosobowych zespołów szkolnych, które osiągnęły największą liczbę punktów w zawodach pierwszego stopnia,

Zawody pierwszego stopnia organizuje i przeprowadza komisja szkolna olimpiady, natomiast zawody drugiego i trzeciego stopnia organizuje i przeprowadza komitet organizacyjny olimpiady.