Poprzednia

ⓘ Mariologia




Mariologia
                                     

ⓘ Mariologia

Mariologia, dawniej teologia mariologiczna – dział teologii dogmatycznej, nauka o Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa.

Obejmuje takie zagadnienia jak: szczególne wybranie Maryi, jej świętość, poczęcie Syna z Ducha Świętego, obecność Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła, jej dziewictwo i Boże macierzyństwo, udział w zbawczym dziele Chrystusa, znaczenie we wspólnocie Kościoła, kult.

Źródłami mariologii są: Pismo Święte, nauczanie ojców Kościoła, sobory i synody, liturgia, doświadczenia świętych i mistyków, pobożność sanktuaryjna.

Pierwszy usystematyzowany traktat o Maryi przedstawił w 1590 hiszpański jezuita Francisco Suarez. Określenia "mariologia" po raz pierwszy użył Placido Nigido na pocz. XVII w. Summa mariologiae, Palermo 1602. Sobór Watykański II dał nowy wykład mariologii w powiazaniu z nauką o Kościele i chrystologią.

Mariologię współczesną rozwijają Międzynarodowe Kongresy Mariologiczne organizowane przez Pontificia Academia Mariana Internationalis PAMI. Głównym akademickim ośrodkiem mariologii na świecie jest Papieski Wydział Teologii "Marianum” w Rzymie. Pierwsza Katedra Mariologii w Polsce powstała w 1958 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 zostało założone Polskie Towarzystwo Mariologiczne.

Teologie protestancka i prawosławna nie mają odrębnego traktatu mariologicznego. W teologii prawosławnej mariologia stanowi część chrystologii, zw. teotoklogią.

                                     

1. Rodzaje mariologii

W zależności od źródeł, stosowanych metod i wyznaczonego celu, które określają jej rodzaj i charakter, mariologię dzielimy na:

 • ekumeniczną uwzględniającą także nauczanie o Maryi prezentowane w in. wyznaniach chrześcijańskich
 • narracyjną akcentującą opisową moc narracji biblijnej o obecności Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła
 • feministyczną ukierunkowaną feministycznie, promującą potrzebę wyzwolenia kobiet
 • przywilejów mnożącą nowe tytuły chwały i ogłaszającą nowe dogmaty maryjne; mariologia przedsoborowa
 • akademicką wykładaną na wyższych uczelniach i w seminariach duchownych
 • chrystotypiczną podkreślającą podobieństwa Maryi do Chrystusa, rodzącą pobożność wzywania Maryi w różnych potrzebach
 • pozytywną
 • historiozbawczą ukazującą Maryję na tle dziejów zbawienia i podkreślającą jej udział w tajemnicy wcielenia
 • wyzwolenia rozwijaną w Ameryce Łacińskiej w 2 poł. XX w. w ramach teologii wyzwolenia
 • ludową uprawiana przez pobożny lud
 • biblijną wydobywającą z Biblii elementy objawienia o Maryi
 • patrystyczną opartą na nauczaniu ojców Kościoła
 • symboliczną dowartościowującą symbole biblijne, które zasadnie można odnieść do Maryi
 • scholastyczną
 • eklezjotypiczną podkreślającą podobieństwa Maryi do Kościoła, akcentującą pobożność naśladowania i zaangażowania