Poprzednia

ⓘ Kategoria:Dziedziny i kierunki polityki gospodarczej
                                               

Polityka antycykliczna

Polityka antycykliczna to polityka przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB wywołanym przez cykle koniunkturalne. Ma ona na celu umacnianiu popytu krajowego w okresie, gdy gospodarka jest w fazie spowolnienia lub na ograniczaniu dynamiki popytu krajowego wtedy, gdy gospodarka rozwija się zbyt szybko i jest w fazie ożywienia. Instrumenty tworzące politykę antycykliczną to szeroki wachlarz środków łagodzących załamania kryzysowe i zapobiegających przegrzaniu koniunktury. Państwo reguluje poziom aktywności prywatnych przedsięwzięć gospodarczych, oddziałując na wielkość i struktu ...

                                               

Polityka celna

Polityka celna – to wykorzystywany przez państwo system instrumentów, praw i procedur regulujących obrót towarów przez granicę celną. Wedle innych definicji, jest to całokształt działań państwa odnoszący się do ustalania stawek opłat pobieranych przy wwozie lub wywozie towarów do danego kraju. Na politykę celną składa się polityka taryfowa głównie poprzez ustalanie stawek celnych, preferencji i ograniczeń taryfowych i pozataryfowa. Polityka celna jest częścią polityki handlu zagranicznego, ustalająca cele gospodarcze dotyczące wymiany towarowej z zagranicą oraz dobór odpowiednich środków i ...

                                               

Polityka dyskrecjonalna

Polityka dyskrecjonalna – zwana także aktywną polityką gospodarczą lub polityką uznaniową, umożliwia rządowi wywieranie wpływu na sytuację gospodarczą państwa za pomocą aktywnej polityki fiskalnej, budżetowej lub monetarnej. Działania podejmowane w ramach polityki dyskrecjonalnej mają umożliwić rządowi osiągnięcie krótkoterminowych celów, często jednak wymuszają naruszenie obowiązujących zasad. Uważa się, że pojedyncza decyzja uznaniowa, która łamie przyjęte zobowiązanie, może znacznie pogorszyć wiarygodność rządu i długookresowe wyniki gospodarcze. Przeciwdziała temu zapisywanie pewnych z ...

                                               

Polityka finansowa

Polityka finansowa – określanie celów, które mają zostać osiągnięte w ramach realizacji gospodarki finansowej przy wykorzystaniu metod, narzędzi i sposobów działania wyznaczonych do osiągnięcia tych celów. Politykę finansową mogą realizować różne jednostki gospodarujące, a treść polityki finansowej zależy od podmiotu, który prowadzi gospodarkę finansową. Biorąc za podstawę ten rodzaj podejścia, mówi się o jej mikroekonomicznym i makroekonomicznym charakterze. Pierwszy z nich dotyczy gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw i prowadzonej przez nich polityki finansowej. Drugi odnosi się do ...

                                               

Polityka imigracyjna

Polityka imigracyjna – jej celem jest regulowanie uzupełniania własnych zasobów ludzkich przez ich import z zagranicy. Prowadziły ją i nadal prowadzą niektóre kraje gospodarczo rozwinięte. Ostatnio nadają one jej formy selektywne – tzn. ułatwia się przyjmowanie imigrantów o określonych kwalifikacjach, czasem nawet tworząc zachęty dla dopływu brakujących w kraju fachowców, przy równoczesnym blokowaniu dostępu dla pozostałych. Specyficzną formą tej polityki jest tzw. drenaż mózgów – czyli przyciąganie z zagranicy szczególnie cennych specjalistów, pozwalający na pozyskiwanie ich doświadczenia ...

                                               

Polityka innowacji

"Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta. Według Arnkil, R. et al. 2003 wyróżniamy dwie główne koncepcje polityki innowacji: tradycyjna zawężona oraz systemowa. Tradycyjna polityka innowacji podobna jest do polityki nauki i technologii. Natomiast systemowa oparta jest głównie na NSI Narodowy System Innowacji.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...