Poprzednia

ⓘ Danuta Zawadzka
                                     

ⓘ Danuta Zawadzka

Danuta Zawadzka – polska ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                     

1. Życiorys

Danuta Zawadzka ukończyła studia magisterskie w 1998 r., w Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, na kierunku ekonomia. Od tego czasu związana jest zawodowo z macierzystą Uczelnią – początkowo jako asystent, od 2002 r. jako adiunkt. Od marca 2011 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse i bankowość D. Zawadzka uzyskała w 2002 r. w Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług promotor: prof. dr hab. Aurelia Bielawska, tytuł rozprawy: Efektywność finansowania przedsiębiorstwa kapitałem uzyskanym z emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse przedsiębiorstwa uzyskała w 2010 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania tytuł rozprawy: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena.

W całym okresie związania z Politechniką Koszalińską, najpierw, jako studentka, potem jako pracownik przejawiała aktywność organizacyjną. W latach 1996-1998 była Wiceprzewodniczącą, a później Przewodniczącą Parlamentu Studentów PK oraz członkiem Senatu PK. Kończąc studia została uhonorowana za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wzorową postawę i zaangażowanie w życie społeczności akademickiej.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK jest prorektorem ds. Kształcenia Politechniki Koszalińskiej, przewodniczącą Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, kierownikiem Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych PK. W latach 2002 – 2012 pełniła funkcję koordynatora Programu Socrates – Erasmus obecnie LLP – Erasmus Departamental Coordinator. Była członkiem Komisji ds. Jakości, obecnie jest przewodniczącą Rady Programowej kierunku Finanse i Rachunkowość.

W latach 2007–2008 realizowała habilitacyjny projekt badawczy pt.: Identyfikacja i ocena czynników determinujących popyt na kredyt handlowy zgłaszany przez mikro i małe przedsiębiorstwa 3353/B/H03/2007/33. W latach 2011–2013 była kierownikiem grantu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt.: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych Pomorza Środkowego 3577/B/H03/2011/40. Jej działalność naukowa znajduje odzwierciedlenie w ponad 140 publikacjach naukowych. Pełniła rolę promotora w dwóch przewodach doktorskich w dyscyplinie finanse.

Danuta Zawadzka odbyła staże w Instituto Superior de Ekonomia e Gestão Universidade Tecnica de Lisboa w Portugalii, w Uniwersytecie w Liège w Belgii i w Coventry Technical College w Wielkiej Brytanii. Była stypendystką Wspólnoty Francuskiej Belgii, programów: Tempus, Sokrates – Erasmus, LLP-Erasmus.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Athens Institute for Education and Research ATINER, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w którym w latach 2002-2005 pełniła funkcję członka Zarządu Oddziału w Koszalinie. Od 2005 r. jest członkiem Rady Naukowej PTE Oddział w Koszalinie, obecnie jej przewodniczącą. W latach 2003 – 2016 pełniła społeczną funkcję wiceprezesa Fundacji "Nauka dla Środowiska” działającej przy Parku Naukowo-Technologicznym Politechniki Koszalińskiej. Od 2002 r. współpracuje z Radą Środkowopomorskiej Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest członkiem Rady Programowej Zeszytów Naukowych ENTIME – Entrepreneurship in Modern Economics wydawanych przez Politechnikę Gdańską oraz redaktorem tematycznym Journal of Capital Market and Behavioral Finance. Pełni rolę recenzenta m.in.: Studiów Prawno-Ekonomicznych, Annales Oeconomia – Sectio H Oeconomia, Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Business and Economic Horizons, Rocznika Ochrony Środowiska, Roczników Naukowych SERIA.

Danuta Zawadzka otrzymała w 2009 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 2010 r. Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w 2013 r. została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. W kadencji 2012-2016 była członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. W kadencji 2016-2020 jest członkiem komisji ds. kształcenia funkcjonującej w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.