Poprzednia

ⓘ Kategoria:Edukacja
                                               

Edukacja

Edukacja – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Pojęcie edukacji jest związane z wychowaniem i z wykształceniem człowieka we wszystkich fazach rozwojowych. Pojęcia edukacyjne wychowanie i wykształcenie są ściśle związane z nauką pedagogiczną, która odpowiedzialna jest za prawidłowy i zharmonizowany proces edukacji społeczeństwa.

                                               

Edukacja dla pokoju

Edukacja dla pokoju – jeden ze ściśle powiązanych działów edukacji globalnej, formalna i nieformalna edukacja, obejmująca wychowanie i kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych, której celem jest budzenie czujności opinii publicznej i mobilizowanie sumienia ludzkości na rzecz pokoju oraz przygotowywanie ludzi do rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Do zadań edukacji dla pokoju należy uświadomienie konieczności działań w skali globu na rzecz sprawiedliwości, równości i przestrzegania praw człowieka, zgodnie z zapisami Deklaracji ONZ o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju, uchwalonej w 1 ...

                                               

Edukacja dla Wszystkich

Edukacja dla Wszystkich – główny program edukacyjny UNESCO, zainicjowany w 1990 roku na Światowej Konferencji w Jomtien w prowincji Chonburi. Celem programu "Edukacja dla Wszystkich” jest doprowadzenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi, dbając przy tym o wysoką jakość procesu kształcenia Art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka o powszechnym prawie do edukacji. Na Konferencji w Jomtien przyjęto dokument: Światowa Deklaracja "Edukacja dla Wszystkich” oraz plan działania na najbliższe 10 lat. Za najpilniejsze uznano doprowadzenie do zaspokojenia podstawo ...

                                               

Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych – kształcenie podejmowane przez osoby dorosłe z powodu chęci rozwoju, dostosowania i zmiany kompetencji oraz kwalifikacji do przemian społeczno-gospodarczych. Szczegółowe przyczyny pojawiania się potrzeby edukacji to: ciekawość świata, wtórny analfabetyzm, potrzeba rozwoju umiejętności potrzeba uzupełnienia kwalifikacji lub wykształcenia potrzeba przekwalifikowania lub przezawodowienia, chęć pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym, Niektóre organizacje edukacji dorosłych w Polsce: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej TWP Liga Kobiet Polskich Związek Zakładów Doskonaleni ...

                                               

Edukacja dwujęzyczna

Edukacja dwujęzyczna – rodzaj kształcenia korzystający z dwóch języków wykładowych. W literaturze edukacyjnej i lingwistycznej można często spotkać się z pojęciem edukacja bilingwalna wykorzystywanym również do opisu kształcenia korzystającego z więcej niż dwóch języków. UNESCO w 1999 roku określiło edukację wielojęzyczną jako edukację wykorzystującą co najmniej trzy języki: język ojczysty język regionalny lub narodowy język międzynarodowy. Dokładne zdefiniowanie edukacji dwujęzycznej jest trudne z powodu istnienia wielu definicji dwujęzyczności. Colin Baker rozróżnił cztery typy edukacji ...

                                               

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych s ...