Poprzednia

ⓘ Kategoria:Ochrona środowiska w Polsce
                                               

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Siedzibą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i większości jednostek Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dawny gmach Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych. Organ został powołany na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Wykonuje zadania ...

                                               

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska to centralny organ powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i nadzorowany przez Ministra Środowiska. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska. Do przełomu lat 1998/1999 miał rangę zastępcy ministra.

                                               

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska – dwuinstancyjna instytucja, nadzorowana przez ministra właściwego ds. środowiska, składająca się z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 16 wojewódzkich inspektoratów. Działalnością Inspekcji kieruje powoływany przez premiera Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

                                               

Klasyfikacja jakości wód w Polsce

Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego stosowano trzyklasowy system klasyfikacji czystości wód. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężen ...

                                               

Komisja Ochrony Środowiska

Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej.

                                               

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce – dające się zmierzyć parametry środowiska wodnego, które są stosowane w monitoringu jakości wód w Polsce do oceny ich stanu ekologicznego, czyli do klasyfikacji ich jakości. Początkowo były to kryteria dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia wody, następnie kryteria wyznaczające granice trzech klas czystości wód, a od czasu przyjęcia przez Polskę Ramowej dyrektywy wodnej pięciu klas jakości czyli poziomów stanu ekologicznego we współczesnym znaczeniu.

                                               

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska – polski urząd administracji rządowej utworzony 29 marca 1972 jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Obsługuje Ministra Środowiska, który od dnia 9 stycznia 2018 r. kieruje działem administracji rządowej środowisko. Od 15 listopada 2019 do marca 2020 obowiązki ministerstwa sprawowało Ministerstwo Klimatu. Siedziba ministerstwa mieściła się w Warszawie w budynku dawnej dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Wawelskiej 52/54.

                                               

Monitoring skażeń promieniotwórczych w Polsce

Monitoring skażeń promieniotwórczych w Polsce – działania obejmujące regularne pomiary skażeń promieniotwórczych oraz rejestrację i analizę wyników tych pomiarów, umożliwiającą wczesne wykrywanie zmian promieniowania alfa, beta i gamma w otoczeniu. Monitoring, wykonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, jest koordynowany przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

                                               

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce – sposoby informowania o wystąpieniu lub prawdopodobieństwie wystąpienia skażenia powietrza, wód, gleby lub żywności na określonym terenie. Sposoby te zostały opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013, dotyczącym systemów wykrywania skażeń.