Poprzednia

ⓘ Inspektorat Wojskowej Straży Granicznej
                                     

ⓘ Inspektorat Wojskowej Straży Granicznej

Wiosną 1919 roku Straż Graniczna bez ogłaszania jakichkolwiek dekretów przeszła pod wyłączną komendę Ministerstwa Spraw Wojskowych. W ramach zmian strukturalnych nastąpiła zmiana w nazwie. Odtąd korpus nazywał się Wojskową Strażą Graniczną. Nastąpiły też zmiany w strukturze organizacyjnej. W kwietniu 1919 dotychczasowe dowództwo Wojskowej Straży Granicznej przekształcono w Inspektorat Wojskowej Straży Granicznej. Pod względem operacyjnym inspektorat został podporządkowany II wiceministrowi spraw wojskowych, a pod względem zaopatrzenia – Dowództwu Okręgu Generalnego "Warszawa”. Według regulaminu wydanego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych inspektorat został utworzony w celu:

W Inspektoracie WSGran. pracowało ośmiu oficerów, dwóch wachmistrzów, trzech podoficerów i dwudziestu trzech szeregowców. Inspektorat składał się z dwóch wydziałów i adiutantury. W wydziale organizacyjno-granicznym pracowało dwóch oficerów – jeden oficer sztabowy do spraw organizacji, dyslokacji i wojskowej ochrony granic oraz drugi do spraw wyszkolenia, regulaminów, szkół itp. Wydział kontroli obsługiwało trzech oficerów – jeden do spraw kontroli służby granicznej i łączności między resortami, drugi do spraw kontrwywiadu, przemytnictwa i kwestii prawnych, trzeci prowadził ewidencję przemytnictwa. W adiutanturze, oprócz dwunastu szeregowców i pięciu podoficerów zatrudnionych było dwóch oficerów, w tym jeden starszy.

14 lipca 1919 roku ukazało się rozporządzenie ministra spraw wojskowych odnośnie dyslokacji i reorganizacji oddziałów granicznych. Dotychczasowe kompetencje Inspektoratu WSG pozostały bez zmian.

                                     

1. Regulamin Inspektoratu Wojskowej Straży Granicznej

Regulamin określał prawa i obowiązki inspektora WSG:

Zgodnie z kolejnymi punktami regulaminu "Inspektor Wojskowej Straży Granicznej nie miał prawa wydawania bezpośrednich rozkazów”. Mógł występować z wnioskami do ministra spraw wojskowych lub dowódców poszczególnych DOG, w sprawach organizacyjnych i służbowych jednostek granicznych. Był to zatem regulamin niekonsekwencji i sprzeczności. Inspektor był przełożonym wszystkich oddziałów Wojskowej Straży Granicznej, nie miał jednak prawa wydawania bezpośrednich rozkazów oddziałom Straży Granicznej. Inspektorat, poza funkcją kontrolną, spełniał rolę pośrednika między resortami odpowiedzialnymi za ochronę granic, a dowództwami okręgów. Pośrednictwo to ograniczało się w zasadzie do przekazywania gotowych już rozporządzeń i zaleceń oraz kontroli ich wykonania.

                                     

2. Oficerowie Inspektoratu Wojskowej Straży Granicznej

Inspektorzy Wojskowej Straży Granicznej:

 • ppłk Adolf Małyszko do 18 VII 1919
 • płk Bronisław Zaniewski od 18 VII 1919

Obsada personalna w połowie 1919:

 • inspektora Wojskowej Straży Granicznej – płk Adolf Małyszko
 • oficer do spraw organizacji – por. Jan Szyndler
 • oficer do spraw kontroli – mjr Aleksander Putkowski
 • starszy adiutant – rotmistrz Albin Gołko
 • oficer do spraw ewidencji przemytnictwa – ppor. Antoni Klimaszewski
 • naczelny lekarz – mjr Kazimierz Sędziuk
 • oficer do spraw szkolnictwa – ppor. Zdzisław Malicki
 • adiutant kancelaryjny – por. Henryk Kuligowski
 • oficerowie gospodarczo-rachunkowi
 • zastępca inspektora Wojskowej Straży Granicznej – płk Bronisław Zaniewski
por. Achienbach ppor. Tadeusz Sokalski ppor. Wacław Swieżewski

18 lipca 1919 roku Naczelny Wódz Józef Piłsudski zwolnił podpułkownika Adolfa Małyszkę ze stanowiska inspektora Wojskowej Straży Granicznej, "wyrażając mu podziękowanie za dotychczasową owocną pracę”, i powołał na to stanowisko – "zastępczo” – pułkownika Bronisława Zaniewskiego. 11 września 1919 roku Naczelny Wódz mianował rotmistrza Eugeniusza Grabowskiego pełniącym obowiązki zastępcy inspektora Wojskowej Straży Granicznej.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...