Poprzednia

ⓘ Ochrona strefowa gatunków chronionych
                                     

ⓘ Ochrona strefowa gatunków chronionych

Ochrona strefowa gatunków chronionych, ochrona strefowa ostoi – strefy wyznaczane wokół ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową w myśl art 46 pkt.3 Ustawy o Ochronie Przyrody. Strefy są ustanawiane w różnej wielkości i okresie czasu w roku w zależności od gatunku, którego dotyczą.

Katalog gatunków oraz charakterystyki stref podaje rozporządzenie ministra do spraw środowiska w sprawie ochrony gatunkowej.

                                     

1. Zakazy obowiązujące w strefach ochrony

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody w strefach ochronnych bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się:

  • wycinania drzew lub krzewów;
  • przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą;
  • wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków;

Strefy ochrony ścisłej i częściowej nie powinny być specjalnie oznakowane np. paskami na drzewach na granicy. Natomiast zalecane jest ustawienie tablic z napisem "Ostoja zwierząt osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" na skrzyżowaniach dróg prowadzących do stref ochronnych.