Poprzednia

ⓘ Interoperacyjność korporacyjna
                                     

ⓘ Interoperacyjność korporacyjna

Interoperacyjność korporacyjna – właściwość przedsiębiorstwa – korporacji, spółki lub innej wielkiej organizacji – do funkcjonalnego powiązania w sposób efektywny i konkurencyjny aktywności, takich jak łańcuchy logistyczne, produkcja itp.

Zagadnienia interoperacyjności korporacyjnej mieszczą się w takich obszarach jak systemy informacyjne czy architektura korporacyjna.

                                     

1. Interoperacyjność w architekturze korporacyjnej

Architektura korporacyjna EA przedstawia wysoki poziom projektowania możliwości korporacji, definiujący projekty IT spójne z ładem korporacyjnym i wymaganiami biznesowymi. EA obejmuje głównie:

 • aplikacje, dane oraz architektury i rozwiązania techniczne;
 • analizę i ocenę możliwości rozwoju biznesu;
 • sterowanie realizacją programów i projektów.

Zastosowanie metodyki EA daje zestaw bloków do wykorzystania przy budowaniu docelowego systemu przedsiębiorstwa. Interoperacyjność może być postrzegana jako zasada, wymaganie lub ograniczenie wpływające na sposoby wykorzystania bloków składających się na docelową architekturę. Z perspektywy The Open Group Architecture Framework ma to na celu uzgodnienie wymagań interoperacyjności z potencjalnymi rozwiązaniami systemów, tak aby opracowywane systemy współpracowały ze sobą. Opracowano szereg modeli i ram, które mają pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z interoperacyjnością korporacyjną w różnych krokach cyklu życia systemów.

                                     

2. Ramy interoperacyjności korporacyjnej

Interoperacyjność korporacyjna była przedmiotem szeregu prac, których rezultatem są propozycje identyfikujące ramy tej tematyki. W szczególności są to projekty:

 • C4IF: Ramy interoperacyjności połączeń, komunikacji, scalania, współpracy
 • FEI: Ramy dla interoperacyjności korporacyjnej ang. The Framework for Enterprise Interoperability
 • COIN: Współpraca i interoperacyjność korporacji sieciowych ang. Collaboration and interoperability for networked enterprises
 • e-GIF: Ramy interoperacyjności e-administracji ang. e-Government Interoperability Framework
 • AIF: Ramy interoperacyjności ATHENA ang. Athena Interoperability Framework
 • EIF: Europejskie ramy interoperacyjności ang. The European Interoperability Framework
 • IDEAS: Opracowania dotyczące interoperacyjności w zastosowaniu do przedsiębiorstwa i oprogramowania ang. Interoperability Developments for Enterprise Application and Software

Większość z tych ram uwzględnia różne aspekty, punkty widzenia i poziomy abstrakcji w zakresie:

 • technologii,
 • biznesu,
 • zastosowań,
 • danych,
 • procesów,
 • techniki etc.
 • wiedzy,

i proponuje pomoc w modelowaniu powiązań pomiędzy tymi poziomami. Wyzwaniem jest semantyka, która obejmowałby wszystkie te poziomy abstrakcji.

                                     

3. Interoperacyjność w inżynierii oprogramowania dla korporacji

Ewolucja technologii informacyjnej zmierza do używania zewnętrznych zasobów i to wykorzystywanych w miarę potrzeb. Ta ewolucja rozpoczęta w formie rozwiązań pakietowych, poprzez rozwiązania usługowe:

 • Infrastruktura jako usługa Infrastructure as a Service,
 • Oprogramowanie jako usługa Software as a Service,
 • Platforma jako usługa PaaS,

ostatnio osiągnęła postać chmury.

Szereg międzynarodowych standardów proponuje metodyki i wytyczne z perspektywy definicji procesów biznesowych, współpracy i interoperacyjności:

 • ISO 19439:2006 Enterprise integration -- Framework for enterprise modelling
 • ISO 18629 Industrial automation systems and integration -- Process specification language
 • ISO/IEC 15414:2015 Information technology -- Open distributed processing -- Reference model -- Enterprise language
 • ISO 19440:2007 Enterprise integration -- Constructs for enterprise modelling
 • ISO 15704:2000 Industrial automation systems -- Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies

Dodatkowo takie standardy jak Business Process Modeling Notation, Business Process Execution Language itp. i technologie ich implementacji proponują odpowiednie możliwości integracji. Także obejmuje możliwości łączenia, transformacji i doskonalenia modeli, wspomagające interoperacyjność.                                     

4. Oceny dojrzałości interoperacyjności

Następujące projekty proponują pewne miary dojrzałości interoperacyjności:

 • OIM: Model interoperacyjności organizacyjnej ang. Organizational Interoperability Model
 • EIMM: Model dojrzałości interoperacyjności korporacyjnej ang. Enterprise Interoperability Maturity Model
 • NMI: Model wzorcowy interoperacyjności NC3TA ang. NATO Consultation, Command & Control Technical Architecture NC3TA reference Model for Interoperability)
 • LCIM: Poziomy interoperacyjności koncepcyjnej ang. Levels of Conceptual Interoperability Model
 • System ocen w modelu dojrzałości inteligentnych sieci energetycznych ang. Smart Grid Interoperability Maturity Model Rating System
 • LISI: Poziomy interoperacyjności systemów informacyjnych ang. Levels of Information Systems Interoperability

Podane tu podejścia do dojrzałości interoperacyjności zawierają propozycje ocen ilościowych i jakościowych.