Poprzednia

ⓘ Zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce (od 2017)
                                     

ⓘ Zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce (od 2017)

Zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte częściową ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lista ta zastąpiła poprzednią listę i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Rozporządzenie objęło częściową ochroną gatunkową następujące zwierzęta.

                                     

1. Ssaki Mammalia

 • karczownik mniejszy karczownik górski Arvicola scherman – osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych
 • popielica glis
 • mysz zielna m. małooka Apodemus uralensis
 • ryjówka górska Sorex alpinus
 • jeż wschodni Erinaceus roumanicus
 • wydra lutra
 • zębiełek karliczek Crocidura suaveolens
 • karczownik ziemnowodny Arvicola amphibius – osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych
 • ryjówka aksamitna Sorex araneus
 • ryjówka malutka Sorex minutus
 • ryjówka średnia r. białowieska Sorex caecutiens
 • gronostaj Mustela erminea
 • bóbr europejski Castor fiber
 • wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
 • rzęsorek mniejszy Neomys anomalus
 • rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
 • mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus
 • kret Talpa europaea – osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych
 • badylarka Micromys minutus
 • jeż zachodni Erinaceus europaeus
 • zębiełek białawy Crocidura leucodon
 • łasica Mustela nivalis
                                     

2. Ptaki Aves

 • mewa białogłowa Larus cachinnans
 • kruk Corvus corax
 • gawron Corvus frugilegus – osobniki w obszarze administracyjnym miast
 • sroka pica
 • czapla siwa Ardea cinerea
 • kormoran Phalacrocorax carbo
 • gołąb miejski Columba livia forma urbana
 • mewa srebrzysta Larus argentatus
 • wrona siwa Corvus cornix
                                     

3. Gady Reptilia

 • zaskroniec zwyczajny natrix
 • jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 • jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara
 • padalec zwyczajny Anguis fragilis
 • żmija zygzakowata Vipera berus
                                     

4. Płazy Amphibia

 • ropucha szara bufo
 • traszka górska Ichthyosaura alpestris Triturus alpestris)
 • żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Rana lessonae)
 • żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Rana ridibunda)
 • traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris Triturus vulgaris)
 • żaba trawna Rana temporaria
 • żaba wodna Pelophylax esculentus Rana esculenta)
 • salamandra plamista salamandra
                                     

5. Ryby promieniopłetwe Actinopterygii

 • aloza alosa
 • kiełb Kesslera Romanogobio kessleri
 • kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus
 • ciosa Pelecus cultratus – osobniki poza populacją Zalewu Wiślanego
 • babka czarna Gobius niger
 • głowacz białopłetwy Cottus gobio
 • taśmiak długi Lumpenus lampretaeformis
 • babka czarnoplamka Gobiusculus flavescens
 • wężynka Nerophis ophidion
 • parposz Alosa fallax
 • babka piaskowa Pomatoschistus microps
 • śliz pospolity barbatula
 • piekielnica Alburnoides bipunctatus
 • dennik liparis
 • różanka Rhodeus sericeus
 • babka mała Pomatoschistus minutus
 • głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
 • brzanka Barbus peloponnesius B. carpthicus, B. meridionalis)
 • koza pospolita Cobitis taenia
 • kur rogacz Myoxocephalus quadricornis
 • iglicznia Syngnathus typhle
 • pocierniec spinachia
 • piskorz Misgurnus fossilis
 • koza dunajska Cobitis elongatoides


                                     

6. Małże Bivalvia

 • groszkówka głębinowa Pisidium conventus
 • gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola
 • szczeżuja spłaszczona Pseudanodonta complanata
 • szczeżuja wielka Anodonta cygnea
                                     

7. Ślimaki Gastropoda

 • źródlarka czerwonawa Bythinella metarubra
 • źródlarka żywiecka Bythinella zyvionteki
 • źródlarka Micherdzińskiego Bythinella micherdzinskii
 • poczwarówka Geyera Vertigo geyeri
 • ślimak winniczek Helix pomatia
 • igliczek karpacki Acicula parcelineata
 • ślimak żółtawy Helix lutescens
 • pomrowiec nakrapiany Tandonia rustica
 • bursztynka piaskowa Quickella arenaria Catinella arenaria)
 • ślimak Bąkowskiego Petasina bakowskii Trichia bakowskii)
 • ślimak wielkozębny Perforatella dibothrion
 • zawójka rzeczna Borysthenia naticina
 • poczwarówka zmienna Vertigo genesii
 • ślimak Bielza Petasina bielzi Trichia bielzi)
 • alderia niepozorna Alderia modesta
 • ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida
 • pomrowik mołdawski Deroceras moldavicum
 • błotniarka otułka Myxas glutinosa