Poprzednia

ⓘ Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej
Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej
                                     

ⓘ Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej

Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej – organizacja kombatancka w II Rzeczypospolitej.

Próby zorganizowania ruchu datowały się na rok 1925, lecz były nieskuteczne. W 1933 ppłk Jan Burkhard złożył w Komisariacie Rządu m.st. Warszawy projekt statutu związku i został jego szefem. Pierwszy zjazd członków miał miejsce w 1934 w Warszawie, wówczas organizacja liczyła 6154 osób w 71 oddziałach. Drugi zjazd związku miał miejsce w 1936 w Krakowie, gdzie członkowie składali przysięgę. Trzeci zjazd odbył się w 1937 we Lwowie, a kolejny w 1938 w Wilnie. Według stanu na 20 sierpnia 1938 organizacja liczyła 26086 członków zrzeszonych w czterech okręgach i 268 oddziałach.

Według statutu § 5, 6, 29 Związek b. Ochotników Armii Polskiej uważa się za spadkobierców dawnych i niedawnych obrońców wolności, samorzutnie stających do walki o niepodległość Polski i jest organizacją w duchu wojskowym, powstałą w celu szerzenia ducha ochotniczego wśród młodszego pokolenia oraz ugruntowania i urzeczywistnienia wielkiej idei WODZA NARODU – odbudowy państwa silnego mocarstwowego. Wśród celów związku wymieniono m.in.: skupienie sił ochotniczych, szerzenie wiedzy wojskowej i łączność z armią czynną, organizowanie kursów obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej, budzenie ducha patriotycznego, akcja kulturalno-oświatowa, krzewienie kultury fizycznej, akcje samopomocy, walka z bezrobociem wśród byłych ochotników i inne.

Duchowym wodzem narodu został Józef Piłsudski. W 1936 tytuł członka honorowego związku otrzymał Edward Śmigły-Rydz.

Zarząd Główny związku mieścił się przy ul. Ignacego Skorupki w Warszawie.

Władze w 1938:

  • skarbnik: Tadeusz Jasiuk
  • zastępca skarbnika: Władysław Kłopotowski
  • prezes: gen. bryg. Bronisław Bohaterewicz
  • zastępca sekretarza generalnego: Zenon Białoszewski
  • główny kierownik wyszkolenia: por. Wodzianicki
  • II wiceprezes: ppłk Jan Skorobohaty-Jakubowski
  • członkowie zarządu głównego: Szymon Oroba, kpt. Eugeniusz Piotrowski, Aleksander Sokołowski
  • I wiceprezes: ppłk Jan Burkhard
  • sekretarz generalny: Witold Bernhard