Poprzednia

ⓘ Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                                     

ⓘ Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa UAM – jednostka dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powstała w 1976 r. na Wydziale Historycznym UAM, przeniesiona w 1985 r. na Wydział Nauk Społecznych. Obecnie, od 2019 roku wchodzi w skład Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa. Obok Wrocławia i Łodzi, jeden z najstarszych ośrodków kulturoznawczych w kraju. Do głównych inicjatorów założenia Instytutu należeli Jerzy Kmita, Krzysztof Kostyrko i Walerian Sobisiak. Teoria kultury opracowana przez Kmitę i jego współpracowników oraz nacisk kładziony na zagadnienia metodologiczne stanowiły differentia specifica jednostki, a Instytut stał się głównym ośrodkiem poznańskiej szkoły metodologicznej. W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015 kulturoznawstwo poznańskie uplasowało się na trzeciej pozycji.

                                     

1. Historia

W 1976 r. otwarto Studium Kulturoznawstwa na Wydziale historycznym UAM. Zostało powołane Zarządzeniem nr 60 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 września 1976 r. Wcześniej już, bo 31 maja 1973 r., rektor UAM wydał zarządzenie ustalające strukturę organizacyjną i program działalności jednostki.

Rok akademicki 1985/1986 Instytut rozpoczął na Wydziale Nauk Społecznych UAM, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. W 1976 r. studia na kulturoznawstwie poznańskim rozpoczęło 58 osób 30 studiowało dziennie, 28 zaocznie, dwadzieścia lat później studiowało już łącznie 550 osób 251 na studiach dziennych, 299 na zaocznych. Obecnie studiuje ok. 300 osób tylko na studiach dziennych. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora Instytut nabywa w grudniu 1993 r. w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji w 2005 r. zmieniono nazwę na nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, by od 2009 r. cieszyć się już uprawnieniami do nadawania stopnia doktora w zakresie kulturoznawstwa.

Od 2012 r. poznańscy kulturoznawcy mogą zdobyć tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa w ramach Wydziału Nauk Społecznych UAM. Kulturoznawcy aktywnie działają w administracji Wydziału Nauk Społecznych. Prof. dr hab. Jan Grad pełnił funkcje prodziekana ds. studenckich 1999-2002 i dziekana Wydziału 2002-2008. Doktorzy Jacek Zydorowicz i Remigiusz Ciesielski w latach 2008–2016 byli prodziekanami ds. studenckich. Od 2016 roku Dziekanem Wydziału Nauk społecznych jest także dotychczasowy Dyrektor Instytutu, prof. nadzw. dr hab. Jacek Sójka, a jednym z prodziekanów dr Marcin Poprawski. Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UAM, Instytut funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                     

2. Budynki i lokalizacja

Instytut ma swoją główną siedzibę na Wydziale Nauk Społecznych UAM, przy ul. Szamarzewskiego 89 A. Dodatkowo korzysta z należących do UAM pomieszczeń przy ul. Międzychodzkiej 5.

                                     

3. Organizacja

Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Marcin Adamczak
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski – kierownik Zakładu
 • dr hab. Krzysztof Moraczewski

Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Marianna Michałowska – kierownik Zakładu

Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Jan Grad – kierownik Zakładu

Zakład Etyki Gospodarczej

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Przemysław Rotengruber
 • dr hab. Jacek Sójka – kierownik Zakładu
 • dr hab. Michał A. Michalski

Zakład Hermeneutyki Kultury

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Jacek Sójka - kurator
 • prof. dr hab. Andrzej Przyłębski

Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Andrzej Zaporowski – kierownik Zakładu

Zakład Kulturowych Studiów Miejskich

dawniej Zakład Kultury Miasta Samodzielni pracownicy naukowi
 • prof. dr hab. Ewa Rewers – kierownik Zakładu

Zakład Performatyki

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Juliusz Tyszka – kierownik Zakładu
 • dr hab. Joanna Ostrowska

Zakład Semiotyki Kultury

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska
 • dr hab. Agnieszka Kaczmarek
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk – kierownik Zakładu


                                     

3.1. Organizacja Władze

1976-1978 1979-1987 Kadencja 1987-1990 Kadencja 1990-1993 Kadencje 1993-1996 i 1996-1999 Kadencje 1999-2002 i 2002-2005 Kadencje 2005-2008 i 2008-2012 Kadencja 2012-2016 Kadencja 2016-2019 Rok akademicki 2019/2020
                                     

3.2. Organizacja Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Marcin Adamczak
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski – kierownik Zakładu
 • dr hab. Krzysztof Moraczewski
                                     

3.3. Organizacja Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Jan Grad – kierownik Zakładu
                                     

3.4. Organizacja Zakład Etyki Gospodarczej

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Przemysław Rotengruber
 • dr hab. Jacek Sójka – kierownik Zakładu
 • dr hab. Michał A. Michalski
                                     

3.5. Organizacja Zakład Hermeneutyki Kultury

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Jacek Sójka - kurator
 • prof. dr hab. Andrzej Przyłębski
                                     

3.6. Organizacja Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Andrzej Zaporowski – kierownik Zakładu
                                     

3.7. Organizacja Zakład Kulturowych Studiów Miejskich

dawniej Zakład Kultury Miasta Samodzielni pracownicy naukowi
 • prof. dr hab. Ewa Rewers – kierownik Zakładu
                                     

3.8. Organizacja Zakład Performatyki

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Juliusz Tyszka – kierownik Zakładu
 • dr hab. Joanna Ostrowska
                                     

3.9. Organizacja Zakład Semiotyki Kultury

Samodzielni pracownicy naukowi
 • dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska
 • dr hab. Agnieszka Kaczmarek
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk – kierownik Zakładu
                                     

3.10. Organizacja Centra badawcze

Od 2003 r. w ramach Instytutu funkcjonuje Centrum Badań im. Edyty Stein, którym kieruje prof. Anna Grzegorczyk. Centrum regularnie organizuje wykłady, konferencje naukowe, publikując artykuły napisane na podstawie referatów w wydawanej przez Centrum serii Zeszytów Naukowych. W 2014 r. pod egidą Instytutu powstało Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego. Kieruje nim prof. Andrzej Przyłębski. Centrum organizuje konferencje i spotkania z różnymi gośćmi m.in. z Antonim Liberą.

                                     

4.1. Działalność i znaczenie Instytutu Powstanie Instytutu

Założenia stojące za powołaniem Instytutu Kulturoznawstwa wyjaśnił jego pierwszy dyrektor, dr Krzysztof Kostyrko, w wywiadzie dla miesięcznika "Nurt” nr 3 z 1977 r.: "Chcemy dać studentowi szeroką bazę wiedzy ogólnej i chcemy przygotowywać go do różnych praktycznych sytuacji, by wiedział jak rozwijać teoretyczno-praktyczną problematykę bardziej szczegółowo …. Chcielibyśmy więc dać rzetelne podstawy teoretyczne wiedzy o kulturze, a jednocześnie wyposażyć studentów w pewne umiejętności praktyczne pozwalające im pełnić po ukończeniu studiów różne role społeczne …. Środowisko humanistyczne – można to bez ryzyka uogólnić – przyzwyczajone jest, że na studiach najpierw opanowywane są zagadnienia faktograficzne, dopiero później – na poziomie seminarium magisterskiego i wyższych lat dokonuje się pewnych uogólnień. My proponujemy inny punkt widzenia zarówno w układzie ogólnym programu, jak i w przebiegu programu na poszczególnych latach. Zaczynamy od bazy teoretyczno-metodologicznej po to, by na wyższych latach pozwolić na zastosowanie tej wiedzy do faktografii. W gruncie rzeczy złudzeniem jest, że można operować "gołymi” faktami.”                                     

4.2. Działalność i znaczenie Instytutu Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury

Prof. Jerzy Kmita, wraz ze współpracownikami i uczniami, opracował społeczno-regulacyjną koncepcję kultury zwaną wcześniej socjopragmatyczną, która dała podstawy teoretyczne dla rozwijanych w Instytucie badań. Dzięki perspektywie, jaką dawała ta koncepcja, różne zjawiska społeczne, takie jak sztuka, nauka, obyczaj etc., analizowano przy pomocy podobnej aparatury teoretycznej nie negującej ustaleń dyscyplin tradycyjnie zajmujących się danymi zagadnieniami, jak np. historii sztuki, traktując je jak zjawiska kulturowe. Przykładowo, sam Kmita stosował jej narzędzia do badania rozwoju nauki, Teresa Kostyrko zajmowała się sztukami plastycznymi, Jan Grad analizował zagadnienia moralności i obyczaju.

                                     

4.3. Działalność i znaczenie Instytutu Badania naukowe i działalność dydaktyczna

Dzięki działalności naukowej prof. Kmity, współpracującego z filozofami Barbara Kotowa, Anna Pałubicka, historykami Jerzy Topolski i etnologami Wojciech J. Burszta, Jacek Schmidt, Instytut Kulturoznawstwa stał się głównym ośrodkiem poznańskiej szkoły metodologicznej. Myśl prof. Kmity nie była jedyną ofertą działalności dydaktyczno-naukowej Instytutu, rozwijano w nim i badano zagadnienia komunikacji kulturowej i najróżnorodniejsze wątki historii kultury, a także takie nurty myśli humanistycznej, kierunki badań i orientacje badawcze, jak teoria krytyczna, postmodernizm, dekonstrukcja, etyka biznesu business ethics, studia kulturowe cultural studies, semiotyka, poststrukturalizm, studia nad postkolonializmem, kulturowe studia miejskie, visual studies, gender studies, hermeneutyka filozoficzna czy performatyka. Badania wyżej wymienionych koncepcji zaowocowały licznymi publikacjami i konferencjami naukowymi firmowanymi przez Instytut, znajdują również odzwierciedlenie w podziale Instytutu na Zakłady i w programie nauczania. Pracownicy starali się modyfikować i uzupełniać ofertę w oparciu o przemiany zachodzące w samej humanistyce światowej i wymogi rynku pracy.                                     

4.4. Działalność i znaczenie Instytutu Współpraca z UAP

Silne więzy połączyły Instytut z poznańską Akademią Sztuk Pięknych dziś: Uniwersytet Artystyczny. W przypadku kulturoznawców zaowocowało to owocnymi badaniami nad sztuką i kulturą artystyczną oraz włączeniem się w funkcjonowanie życia artystycznego miasta. Instytut udostępnia też artystom przestrzeń wystawową w tzw. Hyde Parku Szamarzewo Collegium Znanieckiego.

                                     

4.5. Działalność i znaczenie Instytutu Czasopisma

Instytut Kulturoznawstwa intensywnie współpracował z poznańskim czasopismem "Nurt” 1965 -1989, którego redaktorem naczelnym był przez długi czas Krzysztof Kostyrko, pierwszy dyrektor Instytutu. Obecnie Instytut wydaje własne czasopisma: "Studia Kulturoznawcze” od 1995 r. wydawane jako cykl antologii i monografii, w 2011 r. przekształcone w regularnie wydawane czasopismo i "Perspektywy Kulturoznawcze” redagowane przez doktorantów, od 2008 r. Przez krótki czas funkcjonowały czasopisma zainicjowane w ramach działalności Koła Naukowego: "Zeszyty Kulturoznawcze” i "Poznański Przegląd Teatralny”. Pracownicy Instytutu są poza tym członkami rad programowych i redakcji licznych czasopism wydawanych poza jednostką.

                                     

4.6. Działalność i znaczenie Instytutu Instytut i studenci

Od początku istnienia Instytutu, aż do 1991 r., prowadzono na nim kursy instruktorskie teatralny i fotograficzny oraz teatralny i upowszechniania kultury filmowej, przygotowujące do prowadzenia amatorskich zespołów. Od 1991 r. działa w Instytucie Koło Naukowe Kulturoznawców, posiadające różne sekcje. Oprócz regularnych spotkań, Koło organizuje m.in. wyjazdy na konferencje i warsztaty. W latach 1979–1992 zorganizowano dwadzieścia obozów teatralnych dla studentów.

                                     

4.7. Działalność i znaczenie Instytutu Wkład w polskie kulturoznawstwo

Poznańscy kulturoznawcy walnie przyczynili się do utworzenia w 2002 r. Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Dzięki wysiłkowi Towarzystwa powstał Komitet Nauk o Kulturze PAN. W 2017 r. Instytut będzie organizatorem III Zjazdu ogólnopolskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

                                     

4.8. Działalność i znaczenie Instytutu Kulturoznawcy w Poznaniu

Poznańskie kulturoznawstwo jest silnie wrośnięte w tkankę miejską. Pracownicy oraz absolwenci Instytutu współpracowali i współpracują z publicznymi instytucjami kultury, takimi jak Centrum Kultury Zamek od 2014 r. działa tam prowadzone przez nich Centrum Praktyk Edukacyjnych, Galeria Miejska Arsenał są członkami Rady Programowej, odbywając tam staże i praktyki oraz prywatnymi, jak Art Stations Foundation Grażyny Kulczyk, Galeria EGO i in. Z kolei takie przedsięwzięcia, jak Teatr Strefa Ciszy czy Barak Kultury powstały z inicjatywy samych absolwentów kierunku. Kulturoznawcy w Poznaniu i poza nim organizowali i organizują niezliczone wykłady popularnonaukowe, wystawy, pokazy filmowe itd. Ich obecność i działalność zaznacza się nie tylko w instytucjach tradycyjnie kojarzonych z kulturą artystyczną, ale też w pubach "W Starym Kinie”, "Kisielice”, "Meskalina” i "Dragon”. Rok 2016 był rokiem 40-lecia Instytutu Kulturoznawstwa. Z tej okazji zorganizowano zjazd absolwentów połączony z licznymi wydarzeniami na Wydziale Nauk Społecznych i w centrum miasta, gdzie niebagatelną rolę odgrywają wszystkie miejsca kojarzone z kulturoznawstwem.

                                     
 • humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 17 maja 1993 obronił pracę doktorską Stereotyp
 • humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 kwietnia 2004 obronił pracę doktorską, 14
 • Technicznego, oraz Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu Obroniła pracę doktorską, 27 października 1997
 • Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • się w performatyce. Profesor uczelniany Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu kierownik Zakładu Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM.
 • awansował na stanowisko adiunkta. Już w 1990 roku Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora
 • Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu Studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim
 • wykładowca antropologii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu kierownik Zakładu

Użytkownicy również szukali:

instytut kulturoznawstwa rekrutacja, sekretariat kulturoznawstwo uam, studia podyplomowe kulturoznawstwo poznań,

...
...
...