Poprzednia

ⓘ Andrzej Wojtowicz
                                     

ⓘ Andrzej Wojtowicz

W 1980 ukończył studia w Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej. Jeden z prekursorów, propagatorów i animatorów polskiej implantologii stomatologicznej.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1986 w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy pt. Dwufosfoniany i ich wpływ na proces mineralizacji kości ortotopowych i tkanki kostnej indukowanej heterotopowo. W 1997 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Badania nad osteopetrozą szczurów, jej patogenezą i możliwościami leczenia. W 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora

Zawodowo był związany m.in. z Zakładem Transplantologii Centralnego Banku Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1997 jest kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek wielu towarzystw naukowych w tym m.in.: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej, European Association of Dental Implantology i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Autor lub współautor ponad 100 publikacji, promotor wielu prac doktorskich.