Poprzednia

ⓘ Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza
Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza
                                     

ⓘ Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza

Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza – jednostka organizacyjna Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1924 roku dowództwo stacjonowało w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 69, w 1934 roku przy ulicy Nowowiejskiej 39, a w 1938 roku przy ulicy Tytusa Chałbińskiego 3b.

                                     

1. Struktura organizacyjna

Skład dowództwa KOP w 1924:

 • oficer ordynansowy kapitan
 • zastępca dowódcy - inspektor formacji konnych generał dywizji
 • dowódca KOP generał broni

Sztab

szef sztabu pułkownik szt. gen. szef oddziału podpułkownik szt. gen. szef oddziału major szt. gen. trzej oficerowie broni major trzej oficerowie broni kapitan

Służby

 • szef służby intendentury pułkownik
referent major referent kapitan dwaj oficerowie administracyjni dwaj podoficerowie kancelaryjni
 • referent służby łączności major
 • doradca prawny major
 • referent służby uzbrojenia major
 • referent służby weterynaryjnej kapitan
 • referent służby zdrowia podpułkownik
 • referent służby inżynieryjno-saperskiej major

Kancelaria

 • kierownik kancelarii
personel kancelaryjny 10 podoficerów

Ogółem etat przewidywał 24 oficerów i 15 podoficerów.

Skład dowództwa KOP w 1939:

 • oddział wychowania żołnierza i propagandy
 • II zastępca dowódcy KOP
 • szef sztabu
 • dowódca KOP
 • oddział operacyjno-mobilizacyjny
 • oddział personalny
 • oddział wyszkolenia
 • I zastępca dowódcy KOP
 • oddziały
 • sztab
 • oddział ogólno-organizacyjny
 • szefostwo łączności
 • kwatera główna dowództwa
 • służba budownictwa
 • służba weterynarii
 • służba intendentury
 • służba uzbrojenia
 • służba sanitarna
 • służba saperów
 • szefowie służb z szefostwami służb
 • służba łączności
 • służba taborów i remontu
 • dziekan katolicki KOP
 • doradca prawny
 • kierownik Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego z Urzędem WF i PW
 • szef wywiadu z szefostwem wywiadu
 • szef żandarmerii dowódca dywizjonu żandarmerii KOP
                                     

2. Zakres obowiązków osób funkcyjnych dowództwa

Dowódca korpusu: podlegał pod względem dyscyplinarnym, personalnym i służbowym Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych. Wykonywał jego rozkazy w sprawach operacyjnych, wywiadu i kontrwywiadu. Zadania w imieniu Generalnego Inspektora SZ mógł też stawiać szef Sztabu Głównego. Ministrowi Spraw Wojskowych dowódca KOP podlegał w sprawach pokojowej organizacji i uzupełnień, w sprawach wojskowej administracji i zaopatrzenia, personalnych oficerów, podoficerów i szeregowców oraz w sprawach wyszkolenia podstawowego kadry. W sprawach pokojowej służby granicznej, budżetowych i funkcjonariuszy cywilnych podlegał Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Inspektor formacji konnych nadzór i opieka nad gotowością bojową podległych szwadronów

II zastępca dowódcy korpusu: podlegał bezpośrednio dowódcy KOP. Do jego kompetencji należały sprawy mobilizacyjne, administracyjno-taktyczne, wyszkolenia, przysposobienia wojskowego i służby granicznej.

Szef sztabu korpusu: podlegał bezpośrednio dowódcy KOP. Był odpowiedzialny za całokształt prac sztabu. W imieniu dowódcy kierował całokształtem prac dowództwa KOP, ustalał plany pracy szefów biur dowództwa i kontrolował ich wykonanie. Koordynował zakres i terminy kontroli jednostek KOP. Posiadał prawo nadrzędności w stosunku do szefów służb, wywiadu, żandarmerii, kierownika urzędu WF i PW, dziekana katolickiego oraz doradcy prawnego. Miał prawo wydawania rozkazów w imieniu dowódcy w zakresie przez dowódcę KOP ustalonym.

Szefowie służb korpusu: podlegali bezpośrednio dowódcy KOP z wyjątkiem szefa łączności. Odpowiadali za przygotowanie mobilizacyjne służby, opracowanie etatów materiałowych, nadzór techniczno-administracyjny nad gospodarką materiałową danej służby, administrowanie specjalistami, zaopatrzenie jednostek i fachowe wyszkolenie.

Szef wywiadu: podlegał służbowo dowódcy KOP, a fachowo szefowi Oddziału II SG. Posiadał prawo kontroli służby granicznej, zabezpieczenia i zachowania tajemnicy wojskowej w KOP, prac mobilizacyjnych i systemu szyfrowego.

Szef żandarmerii: podlegał bezpośrednio dowódcy KOP. Funkcję tę pełnił dowódca dywizjonu żandarmerii KOP, który pod względem fachowym podlegał równocześnie dowódcy żandarmerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, od którego otrzymywał rozkazy i któremu składał meldunki.

Doradca prawny: podlegał bezpośrednio dowódcy KOP, któremu przedstawiał sprawy karne nadesłane przez prokuratorów wojskowych. Przedstawiane wnioski konsultował z szefem sztabu. Informował szefa oddziału Ogólno Organizacyjnego o nagminnym występowaniu niektórych przestępstw. Udzielał opinii prawnych szefowi sztabu i szefom służb.

Komendant kwatery głównej: podlegał bezpośrednio szefowi sztabu. Posiadał uprawnienia dowódcy oddziału gospodarczego. Prowadził dokumentację administracyjną podoficerów i szeregowców przydzielonych do biur dowództwa. Zarządzał budynkami zajmowanymi przez KOP w Warszawie.

                                     

3. Obsada personalna Dowództwa KOP

Dowódcy korpusu
 • gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann od 31 sierpnia 1939
 • gen. bryg. Jan Kruszewski X 1930 – VIII 1939
 • płk Stanisław Tessaro 18 V 1929 – X 1930
 • gen. bryg. Henryk Odrowąż-Minkiewicz 1924 – 7 V 1929
Zastępcy dowódcy korpusu
 • płk piech. Ludwik Bittner od 31 VIII 1939
 • gen. bryg. Józef Tokarzewski X 1924 – V 1926
 • płk dypl. Zdzisław Przyjałkowski VI 1931 – II 1934
 • płk dypl. Zygmunt Bohusz-Szyszko II 1934 – VIII 1938
 • gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann XII 1938 – 31 VIII 1939
Pomocnik dowódcy korpusu
 • płk piech. Ludwik Bittner XI 1938 – 31 VIII 1939
Inspektor piechoty
 • płk piech. Stanisław Sobieszczak
Inspektorzy formacji konnych
 • gen. bryg. Józef Tokarzewski X 1924 – 15 V 1926, jednocześnie zastępca dowódcy KOP
 • płk Feliks Dziewicki od 15 XI 1926
Szefowie sztabu
 • ppłk dypl. Tadeusz Puszczyński 3 VIII 1938 – † 24 II 1939
 • mjr SG Tadeusz Münnich wz. 15 V – 15 XI 1926
 • ppłk dypl. piech. Tadeusz August Ludwik Wallich do IX 1939 → szef sztabu 38 DP
 • mjr SG Artur Maruszewski od 15 XI 1926
 • mjr dypl. piech. Stanisław II Gawroński IX 1939
 • ppłk SG Juliusz Ulrych 1924 – 15 V 1926
 • ppłk dypl. piech. Franciszek Węgrzyn 1937-1938
 • ppłk dypl. Witold Stefan Kirszenstein 1929 – III 1932
Szefowie Oddziału Operacyjno-Wyszkoleniowego /Operacyjno-Mobilizacyjnego
 • mjr dypl. piech. Stanisław II Gawroński do IX 1939 → szef sztabu KOP)
 • mjr SG Tadeusz Münnich od 1 II 1926
 • mjr SG Wiktor Czarnocki 1924 – † 20 X 1925
Szef Oddziału Wyszkolenia
 • ppłk dypl. piech. Kazimierz Pluta-Czachowski 1936 VIII 1939
Szefowie Oddziału Ogólno Organizacyjnego
 • kpt. / mjr dypl. Leon Bączkiewicz 15 X 1924 - 23 VIII 1929
Szefowie budownictwa korpusu
 • ppłk sap. inż. Stanisław Jan Paszkowski od I 1931
Szefowie Intendentury
 • ppłk int. Ignacy Müller od 1924
 • płk int. z WSW Henryk Stypułkowski do † 20 I 1938
Referenci i szefowie sanitarni korpusu
 • płk lek. dr Bronisław Fortunat Seweryn Stroński 1938-1939
 • ppłk / płk lek. dr med. Antoni Szwojnicki 1932-1934
 • ppłk lek. Stanisław Michałowski 14 X 1924 - 1930
 • płk lek. Kazimierz Jerzy Miszewski 1930-1932
 • płk lek. dr med. Władysław Markiewicz-Dowbor 1934-1938
Referenci i szefowie służby weterynaryjnej
 • mjr lek. wet. Tytus Badowski od 23 II 1925
Referenci i szefowie służby łączności
 • mjr łącz. Edward Gorczyński od XII 1932
 • mjr łącz. Zygmunt Grudziński od 3 X 1924
Referenci i szefowie służby inżynieryjno-saperskiej
 • ppłk sap. inż. Zbigniew Klawe od 4 X 1924
Szefowie służby uzbrojenia
 • mjr / ppłk uzbr. Marian Niedźwiecki 1927 – IX 1939
Szefowie służby taborowej
 • mjr tab. Zygmunt Bogusz 1 IV 1929 – 31 X 1932 → stan spoczynku
 • mjr tab. Edmund Mierzejewski 26 V 1925 – 1 IV 1929
 • mjr tab. Karol Czulak od XII 1932
 • mjr Kazimierz III Łukasiewicz 1939
Doradcy prawni
 • mjr KS Mieczysław Godlewski 1924
Referent oświatowy
 • kpt. Stanisław Falkiewicz od 20 VIII 1925


                                     

3.1. Obsada personalna Dowództwa KOP Obsada personalna w marcu 1939 roku

Ostatnia "pokojowa” obsada personalna dowództwa KOP:

 • dowódca KOP – gen. bryg. Jan I Kruszewski
 • oficer ordynansowy – kpt. adm. art. Stefan Gajewski
 • I zastępca dowódcy – gen. bryg. Wilhelm Orlik−Ruckeman
 • II zastępca dowódcy – płk piech. Ludwik Bittner
Sztab
 • kierownik referatu podoficerskiego – kpt. adm. piech. Bronisław IV Kwiatkowski
 • kierownik referatu propagandy – kpt. int. Ludwik Bronisław Pągowski
 • referent – kpt. piech. Jurczyński Emilian Leopold
 • oficer gospodarczy kwatery głównej – por. int. Czesław Zaleski
 • zastępca szefa Oddziału i kierownik referatu oficerskiego – kpt. adm. piech. Bolesław Roman Dętych
 • kierownik kancelarii głównej – kpt. adm. piech. Józef Adam Kriegseisen
 • szef Oddziału Personalnego – kpt adm. art. Jerzy Bolesław Nowacki
 • szef Oddziału Operacyjno−Mobilizacyjnego – mjr dypl. piech. Stanisław II Gawroński
 • kierownik referatu ogólno−administracyjnego – kpt adm. piech. Lucjan Rafael Łukawski
 • kierownik referatu dyscyplinarno−honorowego – kpt. piech. Marian Mirosław Głowiński
 • kierownik referatu statystyki i studiów – kpt. adm. piech. Edward II Lewandowski
 • oficer materiałowy – kpt adm. piech. Jan Aleksander Jeszka
 • szef Oddziału Wyszkolenia – ppłk dypl. piech. Józef Kazimierz Piuta−Czachowski
 • zastępca szefa i kierownik referatu organizacyjnego – mjr piech. Stanisław Zygmunt Więcek
 • kierownik referatu wyszkolenia piechoty – mjr piech. Józef Marcinkiewicz
 • kierownik referatu wychowania – kpt. adm. piech. Edward II Lewandowski
 • szef sztabu – ppłk dypl. piech. Tadeusz Augustyn Ludwik Wallich
 • szef Oddziału Wychowania Żołnierza i Propagandy – mjr adm. Franciszek piech. Jamka−Koperski
 • kierownik kancelarii mobilizacyjnej – kpt. tab. Józef Ślósarczyk
 • kierownik referatu wyszkolenia – kpt. piech. Wojciech Szczepański
 • kierownik referatu stanów i uzupełnień – kpt. adm. piech. Włodzimierz Stetkiewicz
 • kierownik referatu – mjr piech. Witold Świda
 • kierownik referatu operacyjnego – mjr dypl. art. Józef Szerwiński
 • komendant kwatery głównej – mjr adm. piech. Leon Bezdziak
 • kierownik referatu mobilizacyjnego – mjr art. Jan I Kraszewski
Urząd WF i PW KOP
 • szef – ppłk adm. piech. Józef Bohdan Ferencowicz
 • kierownik referatu zaopatrzenia – kpt. int. Zygmunt Romuald Dobrowolski
 • kierownik referatu ogólnego – mjr adm. piech. Bolesław Studziński
 • kierownik referatu wyszkolenia – kpt. adm. piech. Kazimierz III Sokołowski
Szefostwo Saperów KOP
 • szef saperów – ppłk Aleksander Filipowski
 • referent – kpt. Kazimierz Hulla
Szefostwo Łączności
 • szef łączności − ppłk Edward Gorczyński
 • dowódca plutonu radiotelegraficznego − por. Tadeusz Józef Kiesewetter
 • kierownik referatu zaopatrzenia − kpt. Marian Zimmer
 • kierownik referatu ogólnego − mjr Stanisław Marian Jaśkierski
Szefostwo Taborów KOP
 • kierownik referatu materiałowo−budżetowego − kpt. Stanisław Antoni Feluś
 • szef taborów − mjr Kazimierz III Łukasiewicz
Szefostwo Uzbrojenia KOP
 • inspektor broni – kpt. Antoni Hudzicki
 • szef – ppłk Niedźwiecki Marian
 • inspektor amunicji – kpt. Adam Cezary Mostek
 • zastępca szefa i kierownik referatu zaopatrzenia i budynków – mjr Mieczysław Czesław Markiewicz
 • inspektor broni – kpt. Kazimierz II Zaleski
Szefostwo Sanitarne KOP
 • kierownik referatu rewizyjno−lekarskiego − mjr dr Maresz Kazimierz
 • szef − płk dr Stroński Bronisław Fortunat Seweryn
Szefostwo Weterynarii KOP
 • kierownik referatu − vacat
 • szef −ppłk Tytus Daniel Badowski
Szefostwo Budownictwa KOP
 • szef − mjr adm. sap. Marian Czeżowski
Szefostwo Intendentury KOP
 • kierownik referatu budżetowego − kpt. Witold Piasecki
 • referent − kpt. Ryszard Wojdelski
 • referent − kpt. Lotar Tadeusz Huml
 • kierownik Samodzielnego Referatu Zasobów Materiałowych − kpt. Franciszek Ludwik Leitl
 • szef Wydziału Budżetowo−Rachunkowego − mjr Władysław Wojciech Porwit
 • kierownik referatu rachunkowego − kpt. Rudolf Marian Kondziołka
 • kierownik Samodzielnego Referatu Ogólnego − kpt. Edward Wacław Kocot
 • kierownik referatu mundurowego − kpt. Franciszek Lurski
 • referent − kpt. Franciszek Matuszak
 • kierownik referatu kwaterunkowego − kpt. Mikołaj Józef Boczkowski
 • szef Wydziału Materiałowego − mjr Eugeniusz Łabuziński
 • zastępca szefa − mjr August Gustaw Tysowski
 • referent − kpt. Aleksander Kazimierz Siwkowski
 • kierownik referatu cenzury − mjr Józef Boruch
 • kierownik referatu żywnościowego − kpt. Tadeusz Stanisław Rogoziński
 • szef − ppłk Wiktor Marian Stefan Misky
Inspektorzy grup kawalerii KOP
 • inspektor Grupy Środkowej - ppłk Józef Grad-Soniński
 • inspektor Grupy Północnej Kawalerii -ppłk Feliks Kopeć
 • inspektor Grupy Południowej - ppłk Zygmunt Marszewski
Lekarze rejonów weterynarii
 • lekarz Rejonu Północnego - kpt. Aleksander Zbigniew Hollitscher
 • lekarz Rejonu Południowego - mjr Władysław III Zalewski
 • lekarz Rejonu Środkowego -mjr Jan Gliński
oficerowie rejonów intendentury
 • kierownik I Rejonu Intendentury KOP − -mjr mgr Stanisław Kiszyński
 • pomocnik kierownika − kpt. Bazyli Podolski
 • kierownik II Rejonu Intendentury KOP − mjr Stanisław VIII Sokołowski
 • kierownik IV Rejonu Intendentury KOP − kpt Jan Włodzimierz Danhoffer
 • pomocnik kierownika − kpt. Michał Pękala
 • pomocnik kierownika − vacat
 • pomocnik kierownika − kpt Chorzępa Wojciech
 • kierownik V Rejonu Intendentury KOP − kpt. Jakub Klimas
 • kierownik III Rejonu Intendentury KOP − kpt. Józef Tarnawski

Użytkownicy również szukali:

korpus ochrony pogranicza książka,

...
...
...