Poprzednia

ⓘ Kategoria:Zarządzanie ryzykiem




                                               

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2018-08 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.

                                               

Cesja należności

Cesja należności - jeden ze sposobów zabezpieczenia zwrotu określonej wysokości środków finansowych, polegający na przekazaniu należności kredytobiorcy przez osobę trzecią na rzecz danego banku. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą. Przedmiotem tej cesji może być każda wierzytelność, jeśli nie regulowane to jest w odmienny sposób w ustawie bądź poprzez umowę stron. Każdy kredytobiorca ma obowiązek polecić swemu dłużnikowi by przekazał należne mu kwoty do danego banku, który może następnie je przeznaczyć na spłatę całego długu. Rodzaje cesji należności: cic ...

                                               

Modele oceny zagrożenia upadłością

Modele oceny zagrożenia upadłością – modele statystyczne wykorzystujące najczęściej liniową analizę dyskryminacyjną, logit, probit lub sieci neuronowe w procesie prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa.

                                               

Ryzyko biznesowe

                                               

Ryzyko finansowania

Ryzyko finansowania – zagrożenie niedostatku stabilnych źródeł finansowania w perspektywie średnio- i długoterminowej, skutkujące rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem niewywiązania się przez bank z zobowiązań finansowych, w momencie ich wymagalności w perspektywie średnio- i długoterminowej, bądź w całości, bądź związanym z koniecznością poniesienia nieakceptowalnych kosztów finansowania.

                                               

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne - ryzyko, że zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji może różnić się od stopy zwrotu oczekiwanej przez inwestora z uwagi na czynniki losowe, np. wahania cen papierów wartościowych.

                                               

Ryzyko koncentracji

Ryzyko koncentracji – zagrożenie wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu ekspozycji wobec poszczególnych klientów, grup powiązanych klientów, klientów działających w tym samym sektorze gospodarki, regionie geograficznym, prowadzących tę samą działalność lub dokonujących obrotu tymi samymi towarami, podmiotów należących do grupy kapitałowej banku, ekspozycji denominowanych w tej samej walucie lub indeksowanych do tej samej waluty, z tytułu stosowanych technik ograniczenia ryzyka kredytowego oraz dużych pośrednich ekspozycji kredytowych, takich jak pojedynczy wystawca zabezpieczenia, ...

                                               

Ryzyko strategiczne

Ryzyko strategiczne – ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji strategicznych, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętej strategii oraz ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany.

                                               

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja – technika refinansowania, w ramach której pula aktywów wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi zostaje wyizolowana z bilansu banku w formie podmiotu specjalnego przeznaczenia, który dokonuje refinansowania poprzez emisję papierów wartościowych. Stanowi pozabilansową metodę pozyskiwania kapitału, polegającą na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe. Aktywami tymi mogą być zwłaszcza wierzytelności wynikające z umów, należności handlowe przedsiębiorstw wymagalne, przedawnione, należności eksportowe, a także należności przyszłe. Sekurytyzacja ...