Poprzednia

ⓘ Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
                                     

ⓘ Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu – wskaźnik wykorzystywany do obliczeń średniego rocznego wzrostu pewnej wielkości w badanym okresie, np. średniego wzrostu zysków, wartości majątku, czy poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w określonym latami przedziale czasowym. Przy wyliczaniu wartości wzrostu z pomocą modelu CAGR zakłada się, że średnie roczne wzrosty w badanym okresie dodawane są do wartości bazowej następnego roku.

Model CAGR wyrażony jest następującym wzorem:

C A G R t 0, t n = V t n V t 0) 1 t n − t 0 − 1, {\displaystyle CAGRt_{0},t_{n}=\left{\frac {Vt_{n}}{Vt_{0}}}\right)^{\frac {1}{t_{n}-t_{0}}}-1,}

gdzie:

V t 0 {\displaystyle Vt_{0}} – wartość początkowa w badanym okresie, V t n {\displaystyle Vt_{n}} – wartość końcowa w badanym okresie, t 0 {\displaystyle t_{0}} – rok początkowy badanego okresu, t n {\displaystyle t_{n}} – rok końcowy badanego okresu.
                                     

1. Przykład

Spółka Alpha odnotowała następujące poziomy zysków w latach 2010–2015:

Skumulowany średni roczny wzrost zysków Spółki Alpha w okresie 2010–2015 obliczony z wykorzystaniem metody CAGR wynosi:

C A G R 2010, 2015 = 7200 4587 1 2015 − 2010 − 1 = 9, 44 % {\displaystyle CAGR2010.2015=\left{\frac {7200}{4587}}\right^{\frac {1}{2015-2010}}-1=9{,}44\%}