Poprzednia

ⓘ Europa 2020
Europa 2020
                                     

ⓘ Europa 2020

Europa 2020 – strategia przyjęta 3 marca 2010 roku przez Komisję Europejską w celu stymulowania rozwoju gospodarki Unii Europejskiej.

Europa 2020 została przedstawiona jako komunikat Komisji w dokumencie COM2010 2020. Stanowi kontynuację strategii lizbońskiej z lat 2000–2010 i jest ukierunkowana na inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój przy zwiększonej koordynacji na szczeblu Unijnym i krajowym.

                                     

1. Nadrzędne cele

Strategia identyfikuje pięć nadrzędnych celów, do jakich Unia Europejska powinna dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia:

 • Redukcja liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10% oraz wzrost liczby osób w grupie wiekowej 30-34 z wykształceniem wyższym do co najmniej 40%.
 • Osiągnięcie poziomu 3% PKB inwestowanego w badania i rozwój, w szczególności poprzez poprawę warunków dla inwestycji w B+R przez sektor prywatny oraz wypracowanie nowego wskaźnika do śledzenia innowacyjności.
 • Redukcja liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowych granic ubóstwa o 25%, skutkujące wyciągnięciem z ubóstwa 20 mln ludzi.
 • Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 20-64 do co najmniej 75%.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych co najmniej 20% w porównaniu do poziomów z roku 1990 lub nawet o 30% przy sprzyjających warunkach, wzrost udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 20%, oraz osiągnięcie 20% wzrostu w efektywnym wykorzystaniu energii.

Przyjęte wartości docelowe mierników zostały określone dla całej Unii Europejskiej. Są one inne dla poszczególnych państw członkowskich w związku z różnicami w ich rozwoju gospodarczym i społecznym.

                                     

2. Inicjatywy przewodnie

W ramach realizacji celów strategii Europa 2020 wyodrębnionych zostało poniższe siedem inicjatyw przewodnich:

 • Unia Innowacji: inicjatywa mająca na celu poprawienie warunków ramowych oraz dostępu do finansowania badań i innowacji dla wzmocnienia łańcucha innowacji oraz zwiększenia poziomu inwestycji w całej Unii Europejskiej.
 • Mobilna młodzież: inicjatywa mająca na celu zwiększenie wydajności systemów kształcenia i wzmocnienie międzynarodowej atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.
 • Europejska agenda cyfrowa: inicjatywa mająca na celu przyspieszenie upowszechnienia szybkiego Internetu i czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego dla gospodarstw domowych i firm.
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów: inicjatywa mająca na celu wspomożenie uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, poprzez dekarbonizację gospodarki, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizację sektora transportu i wspieranie efektywności energetycznej.
 • Polityka przemysłowa w erze globalizacji: inicjatywa mająca na celu poprawę otoczenia biznesu, szczególnie dla sektora MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej.
 • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: działania mające na celu modernizację rynków pracy, poprzez ułatwianie mobilności pracowników i poszerzania kwalifikacji przez całe życie – w kierunku zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu i podaży pracy.
 • Europejski program walki z ubóstwem: działania mające na celu zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były powszechnie dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie.

Jednym z narzędzi realizacji strategii Europa 2020 jest program ramowy Horyzont 2020 o budżecie 80 mld euro na lata 2014–2020.

                                     

3. Semestr europejski

Ważnym elementem strategii jest monitorowanie postępów oraz zapewnienie aktywnego udziału państw UE. Od 2011 narzędziem koordynacji i oceny polityki gospodarczej państw członkowskich jest tzw. semestr europejski, będący rocznym cyklem koordynacji polityki makroekonomicznej, budżetowej i strukturalnej. Jest on także wykorzystywany do monitorowania postępów państw członkowskich w realizacji strategii Europea 2020.