Poprzednia

ⓘ Polskie Towarzystwo Biometryczne
                                     

ⓘ Polskie Towarzystwo Biometryczne

Polskie Towarzystwo Biometryczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby związane z biometrią na gruncie zawodowym, bądź interesujące się zagadnieniami dotyczącymi tej dziedziny nauki.

                                     

1. Historia

Polskie Towarzystwo Biometryczne powstało jako sekcja Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na zjeździe w dniach 19-21 lutego 1959 w Instytucie Matematycznym PAN we Wrocławiu. Pomysłodawcą założenia towarzystwa był prof. Jerzy Spława-Neyman, który działał w porozumieniu z Zarządem Biometric Society. Prof. Spława-Neyman wrócił się do Wydziału II Polskiej Akademii Nauk z propozycją utworzenia w Polsce Towarzystwa Biometrycznego. Na jego ofertę odpowiedzieli profesorowie skupieni wokół profesora Uniwersytetu Wrocławskiego Juliana Perkala: matematycy, antropolodzy, lekarze, leśnicy, botanicy i rolnicy. Na przewodniczącego Sekcji Biometrycznej został wybrany Julian Perkal. W początkach 1961 roku Sekcja Biometryczna przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Mikołaja Kopernika przekształciła się w Polskie Towarzystwo Biometryczne. 26 maja 1961 roku władze państwowe zatwierdziły statut PTB. Członkowie Towarzystwa wywodzą się głównie z ośrodków akademickich w Polsce. Za swój główny cel działalności Towarzystwo przyjęło popularyzowanie i rozpowszechnianie zastosowań metod matematycznych w naukach biologicznych i biotechnicznych. W roku 1970 powstał projekt organizowania przez PTB i Komitet Uprawy Roślin PAN konferencji biometrycznych. Odbywały się one w różnych miejscach Polski. Wygłoszone referaty były wydawane. Te wrześniowe konferencje nigdy nie doszłyby do skutku, gdyby nie profesor Wiktor Oktaba, który był ich inicjatorem i organizatorem. Pierwsza z serii tych konferencji odbyła się w Lublinie w dniach 19-23 września 1970 roku. Od niej rozpoczął się cykl konferencji o nazwie Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii. Owocem każdego Colloquium były materiały wydawane wspólnie przez PTB i Komitet Uprawy Roślin PAN. W roku 1995 zmieniono nazwę na Colloquium Biometryczne. W dalszych latach konferencje były organizowane samodzielnie przez Polskie Towarzystwo Biometryczne. Obecnie, doroczne sesje naukowe Towarzystwa mają miejsce w lutym i w grudniu.

                                     

2. Działalność

Towarzystwo funkcjonuje na zasadzie forum naukowego. Jego członkowie spotykają się w celu przedstawienie swoich pomysłów i doświadczeń, wymiany myśli i poglądów. Celem działalności PTB jest edukacja w zakresie biometrii, wspieranie badań w tej dziedzinie, korzystanie z metod biometrycznych i przedstawianie nowych obszarów ich wykorzystania, łączenie polskich biometryków i ich reprezentowanie. PTB realizuje swoje cele poprzez współpracę matematyków i przyrodników zajmujących się różnymi dziedzinami wiedzy, organizowanie spotkań naukowych, wydawanie prac i materiałów o tematyce biometrycznej oraz propagowanie metod biometrycznych. PTB jest organizatorem posiedzeń, seminariów, kursów, konferencji, odczytów i konsultacji. Prace Towarzystwa koncentrują się na tematyce: antropologicznej, dendrometrycznej, medycznej oraz planowania i analizy doświadczeń. Aby zostać członkiem Towarzystwa należy opublikować lub przedstawić na posiedzeniu Towarzystwa własną pracę naukową, w której zostały zastosowane metody biometryczne oraz uznawać cele i zadania wymienione w statucie. Osoba spełniająca te warunki zostanie przyjęta w poczet członków Towarzystwa, jeżeli zostanie polecona przez dwóch członków Towarzystwu na piśmie i uzyska większość głosów Zarządu. Najwyższą władzą PTB jest Walne Zgromadzenie. Członkowie Walnego Zgromadzenia wybierają Zarząd Główny.

                                     

3. Zjazdy

Istotną rolę w upowszechnianiu metod biometrycznych odgrywają coroczne zjazdy i konferencje: w lutym, w grudniu oraz Colloquium Biometryczne we wrześniu. Biorą w nich udział goście z ośrodków akademickich nie tylko w Polsce, ale również z zaprzyjaźnionych krajów: Czech, Słowacji, Portugalii, Szwecji. Towarzystwo organizuje wspólnie z Univeridade Aberta w Lizbonie Polsko-Portugalskie warsztaty z biometrii.