Poprzednia

ⓘ Lean government
Lean government
                                     

ⓘ Lean government

Lean government może być wdrożony w większości organizacji sektora publicznego. Do najczęstszych obszarów jego wykorzystania należą:

  • samorząd terytorialny
  • szkolnictwo wyższe
  • siły zbrojne
  • administracja rządowa
  • ochrona zdrowia

Lean government powinien być stosowany w celu uzyskania lepszych, wyższej jakości i szybszych efektów z takich samych nakładów, a nie jako narzędzie restrukturyzacji lub redukcji personelu.

                                     

1. Bariery

Wdrożenie i utrzymanie szczupłego zarządzania w sektorze publicznym jest trudniejsze niż w sektorze prywatnym. Do najważniejszych barier i problemów napotykanych we wdrożeniu lean government należą:

  • kadencyjność i częste zmiany personalne, czego wynikiem jest brak zachowania ciągłości prowadzonych działań doskonalących
  • niewystarczający poziom wiedzy dotyczącej lean oraz umiejętności przywódczych, menedżerskich u polityków i osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze publicznym
  • brak umiejętności przyjęcia kluczowej w lean management perspektywy klienta obywatela, przedsiębiorcy w definiowaniu wartości, co związane jest m.in. z brakiem konkurencji w świadczeniu usług publicznych
  • koncentrowanie się na wdrażaniu narzędzi szczupłego zarządzania bez zrozumienia zasad tej koncepcji
  • niesprzyjająca lean kultura organizacyjna