Poprzednia

ⓘ Logistyka miejska
                                     

ⓘ Logistyka miejska

Logistyka miejska – narzędzie rozwiązywania problemów funkcjonowania obszarów zurbanizowanych, np. miniregionów, jakimi są miejskie aglomeracje.

Logistyka miejska definiowana jest także jako proces optymalizacji czynności przedsiębiorstw w zakresie transportu i logistyki na obszarach miejskich, który jest wspomagany przez najnowocześniejsze systemy informacyjne, uwzględniając środowisko transportowe, bezpieczeństwo i oszczędne zużywanie energii w ramach gospodarki rynkowej. Dodatkowo może również obejmować publiczne terminale logistyczne, podziemne systemy transportu, kooperacyjne systemy transportu towarów, kontrolę ładunków i nowoczesne systemy informacyjne – Intelligent Transport Systems ITS.

                                     

1. Historia

Początek logistyki miejskiej datuje się na XX wiek, kiedy to zaczęły powstawać wielkie aglomeracje miejskie i metropolie. Lokalizacja jednych miast wiązała się z odkryciem złóż surowcowych, a lokalizacja innych uwarunkowana była zaspokajaniem określonych potrzeb ludności. Rozwój miast wiązał się z napływem ludności wiejskiej. Efektem tego był rozwój zakładów produkcyjnych i instytucji publicznych, co wymagało od strony władz miejskich stosowania zasad zarządzania logistycznego.

Na początku XXI wieku powstał nurt społeczny, który skupił swoje działania na rozwiązaniu problemów związanych z zarządzaniem obszarem miejskim, będącym jednocześnie miejscem zatrudnienia, zamieszkania, wypoczynku, handlu i korzystania z dóbr kultury, musi mieć oprócz ekonomicznego także swój wymiar społeczny i ekologiczny. Te właśnie działania zapoczątkowały powstanie logistyki miejskiej.

                                     

2. Przedmiot logistyki miejskiej

Przedmiotem praktycznych rozwiązań logistycznych w aglomeracji miejskiej są:

 • organizacja sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta,
 • kształtowanie transportowych powiązań aglomeracji z systemem logistycznym makroregionu.
 • problematyka wywozu i utylizacji odpadów komunalnych w tym oczyszczania ścieków,
 • organizacja transportu dostawczego, transportu pasażerów obszarów miejskich i podmiejskich,
 • zaopatrzenie miast w gaz ziemny, energię elektryczną i wodę,

Wszystkie powyższe działania mają za zadanie podwyższyć jakość życia ludności zamieszkującej aglomeracje i poprawić warunki funkcjonowania przedsiębiorców na ich terenie, przy jednoczesnej eliminacji zbędnych przewozów, skracaniu czasu transportu, ograniczaniu zapasów oraz obniżaniu wszystkich cen realizowanych usług.

                                     

3. Transport i sieć logistyczna

Transport w logistyce miejskiej dzieli się na trzy kategorie:

 • transport samochodowy autobusowy, trolejbusowy i indywidualny,
 • przesyłowy,
 • transport szynowy tramwajowy, kolejowy,
 • w niektórych przypadkach wyspach transport wodny.

Na strukturę sieci logistycznej w aglomeracji miejskiej składa się:

 • lokalizacji węzłów i punktów transportowych w mieście,
 • kształtowanie układu dróg poszczególnych gałęzi transportu
 • lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, sklepów, szpitali, obiektów kulturalnych i sportowych, hoteli i ośrodków rekreacyjnych.
 • lokalizacji zakładów produkcyjnych, hurtowni, gazowni, wodociągowych, ciepłowni, elektrowni, wysypisk odpadów, oczyszczalni ścieków,