Poprzednia

ⓘ Ewakuacja
Ewakuacja
                                     

ⓘ Ewakuacja

Ewakuacja – zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny.

Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak na przykład wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną, jak w przypadku terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela podczas działań wojennych, lub obszarów dotkniętych żywiołem np. podczas powodzi.

W wojskowości termin ten może oznaczać skryte wycofanie ludzi lub jednostek z terenu przeciwnika.

                                     

1. Rodzaje ewakuacji

 • planowa

Polega na zawczasu przygotowanym przemieszczeniu ludności z rejonów przewidywanych działań sił zbrojnych lub przyległych do zakładów pracy oraz obiektów hydrotechnicznych i innych, stanowiących – w razie uszkodzenia lub awarii – potencjalne zagrożenie dla ludności. Przygotowuje się ją w czasie pokoju, a realizuje w okresie wojny oraz w sytuacjach wystąpienia symptomów zagrożenia.

 • doraźna

Polega na natychmiastowym przemieszczeniu ludności z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia oraz natychmiastowym skierowaniu jej do rejonu ewakuacyjnego.

Zarówno wśród tego pierwszego, jak i drugiego rodzaju możemy wyróżnić takie ewakuacje specjalistyczne jak ewakuacja medyczna np. w szpitalach, na polu walki, a jest ona dzielona na ewakuacje wewn. i zewn., ewakuacja kompleksowa np. miasta, dzielnicy itp. oraz ewakuacja wieloprofilowa.

                                     

2. Zasady ewakuacji

 • Ewakuacji nie powinno się planować ani prowadzić do
 • Ewakuację prowadzi się na obszarze macierzystego województwa, a w razie konieczności województw sąsiednich.
 • rejonów przewidywanych zagrożeń zatopieniami, tąpnięciami itp.;
 • rejonów przewidywanych i prowadzonych działań zbrojnych;
 • rejonów leżących w pobliżu wielkich ośrodków przemysłowych, komunikacyjnych oraz ważnych obiektów wojskowych;
 • pracowników zakładów pracujących na rzecz obrony kraju i zapewniających środki do przetrwania ludności;
 • członków formacji obrony cywilnej i służb ratowniczych;
 • Ewakuacji planowej podlegają wszystkie osoby z wyjątkiem
 • osób, którym powierzono ochronę pozostawionego mienia.
 • osób mających karty mobilizacyjne do sił zbrojnych lub karty mobilizacyjno-organizacyjne do jednostek podlegających militaryzacji;
 • W procesie ewakuacji biorą udział jednostki organizacyjne zapewniające m.in. opiekę medyczną, transport, warunki socjalno-bytowe oraz porządek i bezpieczeństwo.
 • Do ewakuacji wykorzystuje się wszelkie dostępne środki transportu głównie kolejowego i samochodowego. W razie braku odpowiedniej ilości tych środków, ewakuacji można prowadzić sposobem kombinowanym z udziałem środków przydzielonych i własnych bądź pieszo.
                                     

3. Planowanie ewakuacji

Organem planującym ewakuację przyjęcie ludności jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Odpowiada on za całokształt spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i kierowaniem procesem ewakuacji przyjęcia ludności.

                                     

4. Elementy organizacyjne zabezpieczające proces ewakuacji

Elementy organizacyjne ewakuacji przyjęcia ludności tworzy się z wyjątkiem punktów pomocy medycznej i punktów pomocy technicznej na bazie komórek organizacyjnych prowadzących sprawy ewidencji ludności.

 • punkty zbiórki PZb;
 • szpitale polowe SP
 • punkty załadowcze PZ;
 • tymczasowe miejsca dla LPR HEMS
 • dodatkowe punkty pomocy medycznej np. dla RMPPM.
 • punkty ewidencyjno-informacyjne PEI;
 • strefy segregacji triage
 • W rejonach objętych ewakuacją tworzy się
 • rejon kierowania RK
 • miejsca dla pojazdów ratowniczych, wozów zabezpieczenia technicznego, pojazdów medycznego wsparcia i tymczasowe parkingi
 • rejony ewakuacyjne RE
 • Na trasach ewakuacji tworzy się
 • punkty pomocy medycznej PPM;
 • punkty pomocy technicznej PPT.
 • punkty rozdzielcze PR.
 • W docelowym miejscu przeznaczenia tworzy się
 • punkty wyładowcze PW;


                                     

5. Zabezpieczenie procesu ewakuacji

W skład zabezpieczenia przebiegu procesu ewakuacji ludności wchodzi:

 • polega na precyzyjnym zaplanowaniu niezbędnej ilości środków transportowych do przewozu ewakuowanej ludności z rejonów ewakuacji do rejonów rozmieszczenia. W planowaniu środków transportowych należy uwzględnić: transport kolejowy, transport samochodowy, własne środki transportowe ewakuowanej ludności oraz w przypadku braku możliwości zapewnienia środków transportu ewakuację pieszą, zapewnienie transportu medycznego, w tym pojazdy do transportu wielu rannych oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Zabezpieczenie transportowe
 • procedury dekontaminacji
 • doraźna pomoc przedlekarska oraz ratowniczo medyczna
 • Zabezpieczenie medyczno-sanitarne
 • ewakuacja medyczna i jej koordynacja
 • opieka sanitarno-epidemiologiczna
 • Zabezpieczenie techniczne
 • ilość i rozmieszczenie PPT określona jest w planie ewakuacji przyjęcia ludności.
 • środki łączności zapewniają szefowie OC.
 • zabezpieczenie techniczne ewakuacji ludności stanowią punkty pomocy technicznej i środki łączności, w które powinny być wyposażone organa i elementy ewakuacji przyjęcia ludności.
 • regulację ruchu na trasach przemieszczania ewakuowanej ludności
 • ochronę mienia ewakuowanej ludności pozostawiono w rejonach ewakuacji
 • utrzymanie ładu i porządku w miejscach rozwijania PEI, PZb, PZ, PW, PR
 • Zabezpieczenie porządkowo-ochronne
 • zakwaterowanie
 • zaopatrzenie
 • Zabezpieczenie socjalno-bytowe logistyczne
 • zabezpieczenie artykułów konsumpcyjnych organizują szefowie OC województw i tych gmin, na terenie których planowane jest rozmieszczenie ewakuowanej ludności.
 • Zabezpieczenie łączności
 • łączność powiadamiania – wykorzystuje się dostępne środki łączności radiowej i przewodowej, w tym regionalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz CB radio
 • łączność kierowania i współdziałania – wykorzystuje się środki łączności telefonicznej, radiotelefonicznej, telefaksowej i internetowej. Najczęściej wykorzystywaną łącznością kierowania i współdziałania jest łączność radiotelefoniczna – CB RADIO.