Poprzednia

ⓘ Baza Danych Obiektów Topograficznych
                                     

ⓘ Baza Danych Obiektów Topograficznych

Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT10k – baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000.

Baza powstała w latach 2012-2013 na podstawie wytycznych technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia funkcjonowała Topograficzna Baza Danych TBD.

                                     

1. Zawartość bazy, aktualizacja i wykorzystanie danych

W bazie gromadzi się informacje o obiektach topograficznych obejmujące:

 • lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych,
 • metadane obiektów.
 • kody kartograficzne,
 • charakterystykę obiektów,

BDOT10k obejmuje swoją treścią następujące zagadnienia, zapisane w warstwach:

 • kompleksy użytkowania terenu,
 • pokrycie terenu,
 • obiekty inne.
 • budynki, budowle i urządzenia,
 • jednostki podziału terytorialnego,
 • sieć wodna,
 • sieć komunikacyjna w tym sieć dróg i kolei,
 • sieć uzbrojenia terenu,
 • tereny chronione,

Szczegółową klasyfikację obiektów w poszczególnych warstwach określa załącznik 2 do rozporządzenia.

                                     

1.1. Zawartość bazy, aktualizacja i wykorzystanie danych Aktualizacja

BDOT10k jest aktualizowana niezwłocznie po uzyskaniu nowych danych.

                                     

1.2. Zawartość bazy, aktualizacja i wykorzystanie danych Wykorzystywanie

BDOT10k może być wykorzystywana m.in. do różnego rodzaju analiz przestrzennych, diagnozowania stanu środowiska geograficznego, w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym projekt ISOK, do opracowywania map turystycznych i planów miast.

                                     

1.3. Zawartość bazy, aktualizacja i wykorzystanie danych Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych

Obiekty BDOT10k poddane generalizacji gromadzi się w Bazie Danych Obiektów Ogólnogeograficznych BDOO – w szczegółowości odpowiadającej mapie w skali 1:250 000.

                                     

2. Mapy topograficzne i ogólnogeograficzne

Na podstawie BDOT10k, danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu i w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych tworzy się mapy topograficzne w skalach:

 • 1:10.000,
 • 1:100.000.
 • 1:50.000,
 • 1:25.000,

Na podstawie BDOO, danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu i w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych tworzy się mapy ogólnogeograficzne w skalach:

 • 1:1.000.000.
 • 1:500.000,
 • 1:250.000,

Rozporządzenie określa standardy opracowania poszczególnych map topograficznych oraz treść arkusza mapy.

                                     

3. Udostępnianie

Dane pochodzące z bazy udostępniane są zgodnie z rozporządzeniem:

 • powszechnie - przy pomocy usług sieciowych
 • wyszukiwania możliwość wyszukiwania zbiorów i usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlania zawartości metadanych
 • przeglądania ;
 • na wniosek
 • przy pomocy usług sieciowych
 • przekształcania możliwość przekształcenia zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • pobierania
 • w postaci standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4 ustawy,
 • w postaci dokumentów elektronicznych GML,
 • w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej.

Udostępniane są aktualne i archiwalne dane BDOT10k, w podziale arkuszowym.

                                     
 • fizyczno - geograficznych Polski, w: Centralna Baza Danych Geologicznych, op. cit. na podstawie modułu Zestawienie obiektów piętrzących przy pomocy funkcji identyfikacja
 • podnóży dużych szczytów Beskidu Wyspowego jest atrakcyjna turystycznie. Ma bazę noclegową i infrastrukturę turystyczną. Z miejscowości wychodzą liczne szlaki
 • miejscowości statystycznych są to: Osieki Lęborskie - Osieki Lęborskie, Osieczki. Baza Demograficzna Tablice predefiniowane Wyniki badań bieżących Stan i struktura
 • obszarze gminy. Rzeki Polski na podstawie danych Państwowego Rejestru Granic i rastrowych map topograficznych dla obszaru Polski, w: Geoportal Polskiej
 • kraterów na Marsie Lista kraterów na Wenus Earth Impact Database baza danych ziemskich kraterów Geologiczne zdjęcie dnia baza zdjęć geologicznych
 • kibuców Enat, Giwat ha - Szelosza i Nachszonim. Na zachód od miasta znajduje się baza sił powietrznych izraelskiej armii Kefar Sirkin. Na wschód od miasta przebiega
 • szkoła wyższa, 6 szkół średnich, uniwersytet trzeciego wieku militarne baza lotnicza, żandarmeria i wojskowa komenda uzupełnień kulturalne dom kultury
 • miejscowości i obiektów fizjograficznych. 33. Powiat staszowski województwo kieleckie. Komisja ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

Użytkownicy również szukali:

baza danych obiektów ogólnogeograficznych, bdot rozporządzenie,

...
...
...