Poprzednia

ⓘ Zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce (2014–2017)
                                     

ⓘ Zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce (2014–2017)

Zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte częściową ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lista ta zastąpiła poprzednią listę i obowiązywała od 8 października 2014 r. do 1 stycznia 2017 r., kiedy w życie weszło nowe rozporządzenie.

Rozporządzenie ministra środowiska z 6 października 2014 roku objęło częściową ochroną gatunkową następujące zwierzęta:

                                     

1. Ssaki Mammalia

 • wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
 • mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus
 • karczownik mniejszy karczownik górski – osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych Arvicola scherman
 • popielica glis
 • ryjówkowate – wszystkie gatunki Soricidae
 • badylarka Micromys minutus
 • karczownik ziemnowodny – osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych Arvicola amphibius
 • wydra lutra
 • bóbr europejski Castor fiber
 • jeżowate – wszystkie gatunki Erinaceidae
 • kret – osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych Talpa europaea
 • gronostaj Mustela erminea
 • mysz zielna m. małooka Apodemus uralensis
 • łasica Mustela nivalis
                                     

2. Ptaki Aves

 • gawron – osobniki w obszarze administracyjnym miast Corvus frugilegus
 • sroka pica
 • kruk Corvus corax
 • kormoran Phalacrocorax carbo
 • mewa srebrzysta Larus argentatus
 • mewa białogłowa Larus cachinnans
 • gołąb miejski Columba livia forma urbana
 • czapla siwa Ardea cinerea
 • wrona siwa Corvus cornix
                                     

3. Gady Reptilia

 • jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 • padalec zwyczajny Anguis fragilis
 • żmija zygzakowata Vipera berus
 • jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara
 • zaskroniec zwyczajny natrix
                                     

4. Płazy Amphibia

 • traszka górska Ichthyosaura alpestris Triturus alpestris)
 • żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Rana lessonae)
 • żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Rana ridibunda)
 • ropucha szara bufo
 • żaba trawna Rana temporaria
 • traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris Triturus vulgaris)
 • salamandra plamista salamandra
 • żaba wodna Pelophylax esculentus Rana esculenta)
                                     

5. Ryby promieniopłetwe Actinopterygii

 • dennik liparis
 • brzanka Barbus peloponnesius B. carpthicus, B. meridionalis)
 • iglicznia Syngnathus typhle
 • parposz Alosa fallax
 • ciosa – osobniki poza populacją Zalewu Wiślanego Pelecus cultratus
 • głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
 • babka mała Pomatoschistus minutus
 • koza dunajska Cobitis elongatoides
 • wężynka Nerophis ophidion
 • aloza alosa
 • taśmiak długi Lumpenus lampretaeformis
 • kiełb Kesslera Romanogobio kessleri
 • różanka Rhodeus sericeus
 • kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus
 • babka piaskowa Pomatoschistus microps
 • koza pospolita Cobitis taenia
 • głowacz białopłetwy Cottus gobio
 • babka czarnoplamka Gobiusculus flavescens
 • piekielnica Alburnoides bipunctatus
 • piskorz Misgurnus fossilis
 • pocierniec spinachia
 • śliz pospolity barbatula
 • kur rogacz Myoxocephalus quadricornis


                                     

6. Małże Bivalvia

 • szczeżuja wielka Anodonta cygnea
 • gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola
 • szczeżuja spłaszczona Pseudoanodonta complanata
 • groszkówka głębinowa Pisidium conventus
                                     

7. Ślimaki Gastropoda

 • ślimak wielkozębny Perforatella dibothrion
 • alderia niepozorna Alderia modesta
 • poczwarówka zmienna Vertigo genesii
 • ślimak żółtawy Helix lutescens
 • igliczek karpacki Acicula parcelineata
 • ślimak winniczek Helix pomatia
 • źródlarka żywiecka Bythinella zyvionteki
 • ślimak Bąkowskiego Petasina bakowskii Trichia bakowskii)
 • bursztynka piaskowa Quickella arenaria Catinella arenaria)
 • pomrowik mołdawski Deroceras moldavicum
 • poczwarówka Geyera Vertigo geyeri
 • zawójka rzeczna Borysthenia naticina
 • ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida
 • błotniarka otułka Myxas glutinosa
 • źródlarka Micherdzińskiego Bythinella micherdzinskii
 • ślimak Bielza Petasina bielzi Trichia bielzi)
 • pomrowiec nakrapiany Tandonia rustica
 • źródlarka czerwonawa Bythinella metarubra