Poprzednia

ⓘ Adolf Czerwiński
Adolf Czerwiński
                                     

ⓘ Adolf Czerwiński

Adolf Czerwiński – polski prawnik, karnista, radca dworu, sędzia, doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, działacz społeczny.

                                     

1. Życiorys

Urodził się w 1852. Był wyznania greckokatolickiego, lecz uważał się za Polaka.

Po ukończeniu studiów prawniczych w okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej wstąpił do służby wymiaru sprawiedliwości Austro-Węgier. Został sędzią w Radziechowie, następnie pracował w sekretariacie Najwyższego Trybunału w Wiedniu. W latach 80. był auskultantem w C. K. Sądzie Powiatowym w Drohobyczu. W kwietniu 1892 jako adiunkt został mianowany substytutem prokuratorii przy c. k. Sądzie Obwodowym w Sanoku. Tam od 1893 w kolejnych latach był zastępcą prokuratora Józefa Heldenburga. W marcu 1895 ze stanowiska c. k. zastępcy prokuratora państwa przy c. k. Sądzie Obwodowym w Sanoku został przeniesiony w tym samym charakterze do Lwowa. Później był prokuratorem państwa we Lwowie, po czym został zastępcą prokuratora w Stryju od września 1897. Następnie był prokuratorem na stanowisku kierowniczym w tym mieście. Później był przez sześć lat inspektorem sądowniczym w Galicji. Następnie sprawował funkcje prezesa sądów okręgowych krajowych w Samborze, Tarnopolu i Lwowie do 1911. Od stycznia 1912 do 1918 pełnił funkcję prezydenta C. K. Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie, zastępując na tym stanowisku Aleksandra Mniszek-Tchorznickiego. Przed 1914 otrzymał tytuł c. i k. tajnego radcy. Podczas okupacji w trakcie I wojny światowej zorganizował zamiejscową siedzibę lwowskiego sądu w czeskim Ołomuńcu, a ponadto tworzył sądy karne w czeskich Budziejowicach i Czeskiej Lipie. Urząd prezesa lwowskiego sądu apelacyjnego pełnił także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie II Rzeczypospolitej do 1929. W połowie 1929 odszedł z pełnionych funkcji i został przeniesiony w stan spoczynku wówczas na emeryturę przeszedł także prokurator Sądu Apelacyjnego we Lwowie Tadeusz Malina. Redaktor "Gazety Lwowskiej” określił wówczas Adolfa Czerwińskiego mianem "budowniczego polskiego sądownictwa”.

Specjalizował się w prawie karnym, zarówno materialnym jaki i procesowym, a także postępowaniu cywilnym i prawie małżeńskim. Publikował na łamach "Czasopisma Sędziowskiego”. Był członkiem Oddziału Lwowskiego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. W 1929 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Działał społecznie. Był członkiem sanockiego biura powiatowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam w Galicji. Był założycielem i prezesem Towarzystwa Ochrony Młodzieży do 1929 członkiem zarządu był ks. prof. Szczepan Szydelski. Przekazał fundusze na rzecz odbudowy Towarzystwa Kolonii Rymanowskich, organizującego kolonie dla dzieci w uzdrowisku Rymanów-Zdrój, za co stowarzyszenie przyznało mu tytuł członka honorowego i nazwało jego imieniem odbudowany po spaleniu z 1927 pawilon w uzdrowisku obecny Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju. Był wieloletnim przewodniczącym oddziału lwowskiego Stowarzyszenia Wdów i Sierot Wojennych. Z polecenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 1922, był organizatorem Zakładu Wychowawczo-Poprawczego w Przedzielnicy.

Zmarł 24 czerwca 1937. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

                                     

2. Publikacje

 • O warunkowem zawieszeniu wykonania kary wedle ustaw dzielnicowych z uwzględnieniem postanowień nowego Kodeksu Karnego z 19 marca 1928 1929
 • Postępowanie karne przed sądem pierwszej instancji: wedle Kodeksu postępowania karnego z dnia 19-go marca 1928 r. nr. 33, poz. 313 Dz. U. Rz. P. 1929
 • Przyczyny i skutki bezrobocia pracowników umysłowych w Polsce 1934
 • Ustrój sądów powszechnych wedle rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Dz. Ust. Nr. 12, poz 93 1928
 • O dowodach wedle Kodeksu Postępowania Cywilnego z 29 listopada 1930, Nr. 83, poz. 651 Dz. U. R. P. 1931
 • Problem unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w Polsce 1936
 • Obecny stan ustawodawstwa karnego przeciwko nieletnim w Polsce 1933
                                     

3. Odznaczenia

polskie
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 1929, "za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej”
 • Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia 1933
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2 maja 1922
austro-węgierskie
 • Medal Jubileuszowy Pamiątkowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych przed 1914.
 • Krzyż Wojenny za Zasługi Cywilne I Klasy.
 • Brązowy Medal Jubileuszowy Pamiątkowy dla Sił Zbrojnych i Żandarmerii przed 1914.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Leopolda przed 1911.
 • Krzyż Jubileuszowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych przed 1914.