Poprzednia

ⓘ Arkusz organizacyjny szkoły
                                     

ⓘ Arkusz organizacyjny szkoły

Arkusz organizacyjny szkoły – wymagany prawem dokument sporządzany przez dyrektora szkoły i określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w szkole w odbywającym się roku szkolnym. Jest podstawą ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych.

                                     

1. Podstawa prawna

Wymóg corocznego tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły określa art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukcji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

                                     

2. Treść

W arkuszu znaleźć się muszą przede wszystkim następujące dane:

  • liczba nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz, wraz ze wskazaniem terminów złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań
  • ogólna liczba zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę
  • liczba pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
                                     

3. Procedura zatwierdzania

Opracowany przez dyrektora szkoły arkusz podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę. Organ ten ma obowiązek dokonać zatwierdzenia do dnia 30 maja tego samego roku.

                                     

4. Źródła prawa

  • Rozporządzenie Ministra Edukcji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2014 r. poz. 191
                                     
  • Geologii wykonali na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego dwa arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000, Dźwiniacz Górny
  • grafikami i tekstami napisanymi na maszynie były po cztery przyklejane do arkusza brystolu formatu A2, a te były wkładane do teczki z kartonu oklejonego
  • Żmigrodzki. Do 1980 ukazywały się rocznie dwa tomy, o objętości ok. 50 arkuszy wydawniczych każdy. Pozwalało to na druk obszernych rozpraw. Kryzys lat

Użytkownicy również szukali:

arkusz organizacyjny szkoły 2018/2019 wzór, arkusz organizacyjny szkoły 2019/2020 rozporządzenie, arkusz organizacyjny szkoły 2019/2020 terminy, arkusz organizacyjny szkoły 2019/2020 wzór, do kiedy arkusz organizacyjny szkoły 2019/2020,

...
...
...