Poprzednia

ⓘ Ostrzeżenie hydrologiczne
                                     

ⓘ Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne – informacja opracowana przez odpowiednie Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB na temat wystąpienia lub ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji hydrologicznych i przekazywana do centralnych i wojewódzkich instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Ostrzeżenie hydrologiczne wydaje się w skali 3-stopniowej z maksymalnym czasem wyprzedzenia wynoszącym 2 dni, w zależności od rodzaju zagrożenia.

Przez ostrzeżenie hydrologiczne w szerokim znaczeniu należy rozumieć:

1) informację o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym

  • 1 stopień zagrożenia hydrologicznego – gwałtowne wzrosty stanów wody, ale bez przekroczeń stanów ostrzegawczych czy alarmowych. Prognozowany przyrost stanu wody przekracza 100 cm w ciągu 6 godz., 12 godz. lub doby
  • 2 stopień zagrożenia hydrologicznego – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, ale poniżej alarmowych stan zagrożenia hydrologicznego

2) ostrzeżenie hydrologiczne

  • 3 stopień zagrożenia hydrologicznego – wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych stan alarmu hydrologicznego

3) komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej wydawany w stanie zagrożenia hydrologicznego lub alarmu hydrologicznego - informacja hydrologiczna opisująca bieżącą sytuację hydrologiczno-meteorologiczną w osłanianej zlewni wydawana co 6 godzin stan zagrożenia hydrologicznego lub co 3 godziny stan alarmu hydrologicznego.

Decyzje o wydaniu ostrzeżenia hydrologicznego, podobnie jak w przypadku zmiany oraz odwołania ostrzeżenia hydrologicznego, podejmuje, po analizie aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, dyżurny synoptyk hydrolog odpowiedniego oddziału IMGW-PIB. W ostrzeżeniu zawierają się informację o rodzaju ostrzeżenia, stopniu zagrożenia hydrologicznego, prognozowanych zjawiskach, czasie, obszarze, przebiegu i prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska. Ostrzeżenia hydrologiczne są wysyłane e-mailem i SMS-em do odpowiednich podmiotów administracji publicznej, straży pożarnej oraz zainteresowanych firm i instytucji.

                                     
  • pol. Powódź w obliczu zagrożenia. Wydział Analiz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 2013, s. 5 - 7. pol. Alarm powodziowy Ostrzeżenie hydrologiczne
  • Analiz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 2013, s. 5 - 7. pol. Pogotowie przeciwpowodziowe Ostrzeżenie hydrologiczne Powódź Centrum zarządzania kryzysowego
  • Amerykańska służba meteorologiczna i oceaniczna wie o tej sytuacji i podaje ostrzeżenie że komercyjne użycie jakichkolwiek danych z grupy Dane i produkty
  • Państwowy Instytut Badawczy prowadzi systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne i meteorologiczne. Zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe
  • podzielone są na następujące kategorie tematyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne stany wód wodowskazów Aplikacja została zaopatrzona również w część
  • Amerykańska służba meteorologiczna i oceaniczna wie o tej sytuacji i podaje ostrzeżenie że komercyjne użycie jakichkolwiek danych z grupy Dane i produkty
  • oświadczeniu IP 07 263 Komisja Europejska przesłała Polsce ostateczne ostrzeżenie w sprawie możliwości wyrządzenia szkód w pierwotnej puszczy i siedliskach