Poprzednia

ⓘ Siły zbrojne
Siły zbrojne
                                     

ⓘ Siły zbrojne

Siły zbrojne – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.

                                     

1. Funkcje

Siły zbrojne mają za cel odstraszyć przeciwnika od agresji, a dopiero w razie konieczności ich zadaniem jest prowadzenie walki zbrojnej dla osiągnięcia celu politycznego. Są zatem instrumentem prowadzenia polityki państwa oraz jego nieodzownym elementem umożliwiającym funkcjonowanie. Istnieją ze względu na potrzebę ochrony kraju przed atakiem z zewnątrz uruchamiane do celów obronnych, a także ofensywnych. Czuwają nad niepodzielnością terytorium państwowego oraz ochroną jego niepodległości.

Przy uwzględnieniu kryterium zasięgu przestrzennego wyróżnia się funkcję:

  • wewnętrzną.
  • zewnętrzną

Są one bezpośrednio związane z funkcjami państwa. Osiągnięcie i utrzymanie ładu społecznego w zakresie organizacji państwowej zawiera się w funkcji wewnętrznej. Analizuje się ją z uwzględnieniem następujących kategorii jako: środka przemocy związanego z pamięcią historyczną, środka pomocy i instytucji służącej integracji społeczeństwa jako czynnik państwotwórczy. W ramach funkcji zewnętrznej realizowane jest utrzymywanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz ochrona jego żywotnych interesów przyczynia się do trwania i rozwoju państwa pod postacią członka społeczności międzynarodowej.

Do zadań sił zbrojnych w zakresie obrony państwa należą:

  • Zagwarantowanie nienaruszalności terytorium.
  • Obrona dobra narodowego i państwowego w sytuacji silnego niepokoju.
  • Propagowanie polityki i wspieranie obrony interesów państwowych na arenie międzynarodowej.
  • Aktywna walka w obronie pokoju narodowego oraz zaangażowanie w działania pokojowe.
  • Realizowanie zobowiązań sojuszniczych w zakresie użycia sił zbrojnych.
  • Zapewnienie wyłączności w zakresie egzekwowania prawa na terytorium państwa.
  • Eliminowanie, zapobieganie i ograniczanie zagrożeń i konfliktów.

W sytuacji znacznego zagrożenia spokoju publicznego, zamieszek politycznych, konfliktów narodowościowych i etnicznych na dużą skalę, których opanowanie przekracza możliwości interwencyjne policji – konieczne może być użycie wojska, którego zadaniem jest przywrócenie ładu, stabilizacji i integralności państwowej.