Poprzednia

ⓘ Pedagog szkolny




                                     

ⓘ Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – stanowisko w systemie oświaty w Polsce unormowane m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Jest ono tworzone w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. W opracowaniach pedagogicznych pedagoga szkolnego określa się mianem zawodu.

                                     

1. Geneza

Stanowisko pedagoga szkolnego wprowadzono decyzją Ministra Oświaty i Wychowania w ramach programu pilotażowego w roku szkolnym 1973-1974. 7 listopada 1975 resort ten wydał zarządzenie w sprawie pracy nauczyciela – pedagoga szkolnego, które w załączniku zawierało wytyczne określające szczegółowe zadania pedagoga szkolnego.

                                     

2. Wymagania kwalifikacyjne

Kryteria dostępu do stanowiska nauczyciela-pedagoga określają §§ 19-20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

                                     

3. Zadania

Zakres zadań pedagoga szkolnego określa w szczególności § 23 rozporządzenia z 2013. Do zadań tych należy m.in.:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
 • udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej do rozpoznanych potrzeb
 • wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • minimalizowanie efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zachowania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
 • działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych
                                     

4. Terapeuta pedagogiczny

Rozporządzenie stosuje także pojęcie terapeuty pedagogicznego § 5 ust. 2 rozporządzenia z 2013 jako określenie innego – obok pedagoga – specjalisty wykonującego w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej zadania z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Zadania terapeuty pedagogicznego zostały zdefiniowane w § 26 rozporządzenia z 2013. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy m.in.

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych, w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • badanie i diagnozowanie uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • prowadzenie profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych uczniów
 • wspieranie specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczycieli i wychowawców.
                                     
 • w mieszkaniach prywatnych uczniów i nauczycieli. W gronie pierwszych pedagogów znaleźli się muzycy tej miary, co śpiewacy Wanda Hendrich, Adam Ludwig
 • ludowych niem. Generallandschulreglement który wprowadził obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci, niezależnie od stanu będących w wieku 5 - 14 lat.
 • Aleksander Lipa ur. 6 grudnia 1898, zm. 8 maja 1982 polski pedagog autor podręczników szkolnych ochotnik 36 P.P. Legii Akademickiej, obrońca Lwowa w 1919
 • Słodkie kłamstewka jako Maya. Zagrała również w serialu Teen Wolf jako szkolny pedagog oraz jedna z istot nadprzyrodzonych. Bianca Lawson w bazie IMDb ang
 • polska pedagog i psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się dydaktyką ogólną, gotowością dzieci do nauki oraz obciążeniem szkolnym dzieci
 • Jadwiga Kuczyńska - Kwapisz polska pedagog prof. dr hab. nauk społecznych. Profesor zwyczajny Katedry Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • pianistka, pedagog profesor Edwin Rymarz kompozytor, organista, pedagog Eugeniusz Głowski kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog Janusz Hajdun pedagog kompozytor
 • Tschirschnitz ur. 1839 we Lwowie, zm. 1 listopada 1897 tamże polski pedagog Uczęszczał do szkoły realnej przy C.k. Akademii Technicznej we Lwowie
 • Jako pedagog był autorem publikacji na rzecz nauczania młodzieży szkolnej Opracowania literackiego Henryka Kopii były polecane c. k. Radę Szkolną Krajową

Użytkownicy również szukali:

pedagog szkolny definicja, pedagog szkolny zarobki,

...
...
...