Poprzednia

ⓘ Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce
                                     

ⓘ Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku wprowadzono podział dwustopniowy na dziedziny i dyscypliny. Rozporządzanie weszło w życie 1 października 2018 roku.

                                     

1. Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce od 2018

 • literaturoznawstwo
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo
 • archeologia
 • historia
 • nauki o sztuce
 • nauki o kulturze i religii
 • filozofia
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria chemiczna
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria lądowa i transport
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria mechaniczna
 • nauki farmaceutyczne
 • nauki o kulturze fizycznej
 • nauki medyczne
 • nauki o zdrowiu
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • zootechnika i rybactwo
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • nauki leśne
 • weterynaria
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia
 • nauki socjologiczne
 • prawo kanoniczne
 • ekonomia i finanse
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • pedagogika
 • nauki prawne
 • psychologia
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • matematyka
 • informatyka
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • nauki chemiczne
 • astronomia
 • nauki fizyczne
 • nauki biologiczne
 • nauki teologiczne
 • Dziedzina nauk teologicznych
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki muzyczne
 • Dziedzina sztuki
                                     

2. Systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce w latach 2011–2018

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych systematyka przybrała trójstopniowy a nie jak wcześniej dwustopniowy podział nauk, uwzględniając:

 • dziedziny nauki,
 • obszary wiedzy,
 • dyscypliny naukowe.

1. obszar nauk humanistycznych

 • nauki o zarządzaniu
 • bibliologia i informatologia
 • archeologia
 • literaturoznawstwo
 • historia sztuki
 • kulturoznawstwo
 • historia
 • dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo
 • etnologia
 • nauki o sztuce
 • religioznawstwo
 • filozofia
 • nauki o rodzinie
 • dziedzina nauk teologicznych

2. obszar nauk społecznych

 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o polityce
 • socjologia
 • pedagogika
 • dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce publicznej
 • psychologia
 • nauki o mediach
 • nauki o obronności
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
 • finanse
 • ekonomia
 • towaroznawstwo
 • dziedzina nauk ekonomicznych
 • nauki o zarządzaniu
 • prawo kanoniczne
 • dziedzina nauk prawnych
 • nauki o administracji
 • prawo

3. obszar nauk ścisłych

 • informatyka
 • dziedzina nauk matematycznych
 • matematyka
 • fizyka
 • biofizyka
 • geofizyka
 • astronomia
 • dziedzina nauk fizycznych
 • biotechnologia
 • chemia
 • ochrona środowiska
 • dziedzina nauk chemicznych
 • technologia chemiczna
 • biochemia

4. obszar nauk przyrodniczych

 • biologia
 • biotechnologia
 • biofizyka
 • ochrona środowiska
 • ekologia
 • mikrobiologia
 • dziedzina nauk biologicznych
 • biochemia
 • geografia
 • geofizyka
 • dziedzina nauk o Ziemi
 • oceanologia
 • geologia

5. obszar nauk technicznych

 • inżynieria środowiska
 • budownictwo
 • dziedzina nauk technicznych
 • transport
 • włókiennictwo
 • metalurgia
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • inżynieria rolnicza
 • architektura i urbanistyka
 • telekomunikacja
 • elektronika
 • inżynieria chemiczna
 • energetyka
 • informatyka
 • górnictwo i geologia inżynierska
 • mechanika
 • elektrotechnika
 • biotechnologia
 • technologia chemiczna
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • inżynieria produkcji
 • automatyka i robotyka
 • inżynieria materiałowa
 • geodezja i kartografia

6. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

 • zootechnika
 • technologia żywności i żywienia
 • dziedzina nauk rolniczych
 • rybactwo
 • biotechnologia
 • agronomia
 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • inżynieria rolnicza
 • ogrodnictwo
 • drzewnictwo
 • leśnictwo
 • dziedzina nauk leśnych
 • dziedzina nauk weterynaryjnych

7. obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • dziedzina nauk medycznych
 • medycyna
 • biologia medyczna
 • stomatologia
 • dziedzina nauk farmaceutycznych
 • dziedzina nauk o zdrowiu
 • dziedzina nauk o kulturze fizycznej

8. obszar sztuki

 • wokalistyka
 • rytmika i taniec
 • instrumentalistyka
 • dziedzina sztuk muzycznych
 • dyrygentura
 • kompozycja i teoria muzyki
 • reżyseria dźwięku
 • dziedzina sztuk filmowych
 • sztuki projektowe
 • sztuki piękne
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • dziedzina sztuk plastycznych
 • dziedzina sztuk teatralnych
                                     

3. Systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce w latach 2005–2011

Zgodnie z uchwałami Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dziedzinami nauki i dziedzinami sztuki oraz wchodzącymi w ich skład dyscyplinami naukowymi i artystycznymi były:

                                     
 • przedstawicielami nauk rolniczych o klasyfikację towaroznawstwa do jednej z tych dwóch dziedzin nauki. Obecny stan klasyfikacji towaroznawstwa do nauk ekonomicznych
 • dalej dzielona. Łącznie zawiera ona ponad 5000 szczegółowych dziedzin matematyki i dziedzin z matematyką związanych. Każda dziedzina ma przypisany pięcioznakowy
 • Nauki formalne, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu na kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca
 • 2003 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych należących do właściwości poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji, gdzie
 • obejmować wiele dziedzin sztuki. Jako przykład można podać sztukę minimalną. Jest to kierunek, który obejmuje dziedziny malarstwo, rzeźbę i architekturę
 • obowiązującą w Polsce klasyfikacją zawodów do zadań architekta krajobrazu należy między innymi: ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie
 • obszar badań naukowych prowadzonych dla zrozumienia podstaw wszystkich nauk, bez nastawienia na praktyczne rozwiązanie określonego problemu, np. w technice
 • Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim. Także w Polsce stanowiska są podzielone. Teologia znajduje się na liście dziedzin naukowych ustalonej w 2005 r. przez
 • istniejąca klasyfikacja wymaga modyfikacji i dostosowania do przemian zachodzących w nauce. rodzaje twierdzeń naukowych uzasadnianie twierdzeń naukowych Bardziej

Użytkownicy również szukali:

dziedziny i dyscypliny naukowe po angielsku,

...
...
...