Poprzednia

ⓘ Egzamin poprawkowy
                                     

ⓘ Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy – rodzaj egzaminu promocyjnego. Egzamin jest stosowany w stosunku uczniów lub studentów, którzy nie uzyskali w wymaganym terminie zaliczenia z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Egzamin poprawkowy stosuje się wobec uczniów, którzy uzyskali roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych niższą od oceny dopuszczającej. Egzaminu nie stosuje się w stosunku do uczniów klas I–III szkoły podstawowej, a także przedmiotów: religia i etyka, Egzamin przeprowadzany jest w terminie dodatkowym, zazwyczaj w ostatnim tygodniu wakacji. Do końca sierpnia 2019 r. wyjątkiem od tej reguły są szkoły, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu. Wówczas egzamin przeprowadza się po zakończeniu zajęć, lecz nie później niż do końca lutego danego roku. Nieprzystąpienie do egzaminu poprawkowego w określonym terminie wyłącznie z przyczyn usprawiedliwionych daje możliwość przeprowadzenia egzaminu w innym terminie, który jest wyznaczany przez dyrektora szkoły, odpowiednio: nie później niż do końca września lub do końca marca.

Podstawowym aktem prawnym w Polsce, który zawiera regulacje dotyczące egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w szkołach publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, jest ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. rozdział 3a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zostało uchylone – stosowano je do końca roku szkolnego 2014/2015.

Obowiązujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
  • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 373 obowiązuje od 1.09.2019 r. w szkołach klasach, w których nie obowiązują ww. rozporządzenia.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1534
                                     
  • Podlaskim. Mimo wybuchu wojny 1 września 1939 przeprowadził maturalny egzamin poprawkowy dla uczniów liceum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Wkrótce
  • podstawowych organizowana jest jeszcze sesja poprawkowa podczas której studenci mogą po raz drugi przystąpić do egzaminów z których w czasie sesji podstawowej
  • przed egzaminem Profesor był formalistą i nawet minuta spóźnienia wykluczała możliwość pisania egzaminu Leszkowi groziła więc sesja poprawkowa Sprawa
  • jako pomocnik w laboratorium, przygotowywała się równocześnie do egzaminów poprawkowych których po raz kolejny nie zdała. W tym czasie spotykała się z
  • wraca do domu Gigi torna a casa 49 Szkoła sumo Scuola di Sumo 50 Egzamin poprawkowy L esame di recupero 51 Klub szermierczy Club di scherma 52 Tajny trening

Użytkownicy również szukali:

egzamin poprawkowy z matematyki klasa 7, egzamin poprawkowy z matematyki, egzamin poprawkowy z polskiego,

...
...
...