Poprzednia

ⓘ Awans zawodowy nauczycieli
                                     

ⓘ Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli – sformalizowany i określony w przepisach prawa proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, służący ich rozwojowi osobowemu i poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Wprowadzony został w roku 2000. Podmiotem awansu może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w jednostkach organizacyjnych określonych w Prawie oświatowym.

                                     

1. Podstawa prawna

 • Art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2019 r. poz. 2215
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. z 2018 r. poz. 1574
                                     

2. Stopnie awansu

 • nauczyciel kontraktowy
 • nauczyciel mianowany
 • nauczyciel dyplomowany
 • nauczyciel stażysta

Elementem awansu zawodowego nauczycieli jest także uzyskiwanie tytułu honorowego profesora oświaty.

                                     

3. Główne elementy postępowania w przedmiocie uzyskania awansu zawodowego

Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wymaga odbycia określonego w ustawie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz uzyskanie sankcji właściwego organu na podstawie egzaminu, przeprowadzonej rozmowy lub analizy dorobku zawodowego art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Stopień awansu zawodowego jest nadawany w drodze decyzji administracyjnej art. 9b ust 4 ustawy – Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela przewiduje szczególny tryb uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela dla nauczycieli akademickich posiadających określony w ustawie art. 9a ust. 3-4 minimalny staż pracy.

                                     

4. Okres trwania staży

 • staż kandydata do stopnia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
 • staż kandydata do stopnia nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy;

Ustawa określa okoliczności będące podstawą skrócenia czasu staży dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

                                     

5. Plan rozwoju zawodowego jako kluczowy element stażu

Nauczyciel odbywający staż ma obowiązek realizowania planu własnego rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły, z którego realizacji po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie.

 • Nauczyciel stażysta – przedkłada dyrektorowi projekt planu rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Nauczyciel kontraktowy i mianowany – załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora.

Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem zakresu niezbędnych zmian.

Nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu i ponownie przedłożyć go dyrektorowi.

                                     

6. Opiekunowie staży

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy posiadają wyznaczonych przez dyrektora szkoły opiekunów staży. Zadaniem opiekuna jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Projekt ten opiekun przedkłada dyrektorowi szkoły.

                                     

7. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne

W procesie nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli uczestniczą komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Pełnią one funkcję pomocniczą i nie są organami władnymi do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego.

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
 • ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • opiekun stażu.
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 • Dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego – komisja kwalifikacyjna w składzie
 • Dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – komisja egzaminacyjna w składzie
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dyrektor szkoły
 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący
 • trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący
 • Dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – komisja kwalifikacyjna w składzie


                                     

8. Eksperci awansu zawodowego

Członkami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli są eksperci awansu zawodowego powoływani na podstawie art. 9g Karty Nauczyciela.

                                     

9. Organy właściwe do nadawania stopni awansu zawodowego

 • nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę
 • nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły
 • nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych oraz nauczycielom, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela stopień nadaje właściwy minister.
                                     

10. Organy odwoławcze

Organami rozpatrującymi odwołania od decyzji organów właściwych w sprawach awansu zawodowego nauczycieli są:

 • w stosunku do decyzji dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę;
 • w stosunku do decyzji organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister.
 • w stosunku do decyzji organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
                                     

11. Charakter prawny i forma aktu nadania stopnia awansu zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela jest dokonywany decyzją administracyjną.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego musi w szczególności zawierać:

 • stopień awansu zawodowego
 • nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej
 • informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.
 • numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu
                                     
 • szkołach w Starachowicach, zajmowała się doradztwem w zakresie awansu zawodowego nauczycieli Od 2007 do 2014 była dyrektorką jednej ze szkół podstawowych
 • reformy oświatowej, materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli Zbiory biblioteki wypożyczać mogą nauczyciele studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • pracę na macierzystej uczelni, gdzie przeszedł kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela akademickiego do asystenta przez adiunkta 1966 docenta 1982
 • 2001 - 2010 był ekspertem ministerstwa edukacji narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z socjologią
 • zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela 3. Wzmacnianie podstaw organizacyjno - ekonomicznych
 • Katowicach 1988 i AWF im. Kukuczki w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra 1995 Od 1993 żonaty z Elżbietą Turczewską - Brodą reprezentantka
 • oświatowo - wychowawczych w Sanoku, powołanego celem weryfikacji nauczycieli nauczycieli w tym mieście, czemu wówczas zaprzeczył. Publicysta i autor publikacji
 • Rzeczypospolitej zawodowo pracował jako nauczyciel od 1 września 1922 w Pobiednie i Markowcach, także w Bukowsku. Jako nauczyciel szkół powszechnych
 • promotorem była prof. Alicja Kargul. Wraz z nowym stopniem naukowym otrzymała awans na adiunkta w macierzystym instytucie. W 1998 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych

Użytkownicy również szukali:

awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 2019, awans zawodowy nauczyciela mianowanego 2019 rozporządzenie, awans zawodowy nauczyciela stażysty 2019 dokumenty,

...
...
...