Poprzednia

ⓘ Obowiązek nauki
                                     

ⓘ Obowiązek nauki

Obowiązek nauki – przyjęty w Polsce obowiązek kontynuowania kształcenia do ukończenia 18. roku życia, niekoniecznie w szkole.

Jest to drugi, obok obowiązku szkolnego, obowiązek edukacyjny określony w prawie polskim. O tym obowiązku stanowi Konstytucja RP oraz Prawo oświatowe.

Obowiązek nauki realizuje się poprzez:

 • odbywanie przygotowania zawodowego u pracodawcy;
 • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej;
 • udział w zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w akredytowanych placówkach;
 • pobieranie nauki w szkole wyższej niekoniecznie w charakterze studenta – dotyczy to osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną przed osiągnięciem 18. roku życia.

Art. 40 ust. 2 Prawa oświatowego stanowi, iż rodzice i opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi nauki na żądanie wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie których dziecko ma miejsce zamieszkania, są zobowiązani do powiadomienia tego organu o sposobie realizacji tego obowiązku.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ miejscowy administracji publicznej właściwy do spraw edukacji może nałożyć na opiekuna prawnego dziecka karę grzywny w celu przymuszenia do realizowania tego obowiązku. W skrajnych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

                                     
 • niezbędne, właściwe obowiązek i logos, mowa słowo przez ang. deontology, pierwotnie etyka prywatna Jeremy ego Benthama nauka o powinnościach
 • czerwca roku następnego, co daje łącznie ok. 210 dni nauki w innych krajach od 150 do 240 dni nauki rok szkolny dzieli się zazwyczaj na semestry półrocza
 • agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy. Agencja wykonawcza ma obowiązek wpłacania co rok do budżetu państwa, nadwyżkę środków finansowych ustaloną
 • 1879 - 1881 premierem Włoch. Wprowadził powszechny obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat bezpłatna nauka a w 1882 nową liberalną ordynację wyborczą
 • Konstytucji RP każdy człowiek przebywający na terytorium Polski ma prawo do nauki Nauka elementarna jest na mocy przepisów prawa obowiązkowa, po osiągnięciu
 • mieszkańcy byli zobowiązani do służby zbrojnej na rzecz nadającego ziemię. Obowiązek wystawienia jednej służby zbrojnej przypadał na 2 4 włóki ziemi dla porównania
 • uczelnie absolwentom liceów zawodowych. Reforma ustanowiła powszechny obowiązek szkolny na szczeblu szkoły powszechnej odpowiednik dzisiejszej szkoły
 • ubezpieczeń w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych mają w Polsce obowiązek i wyłączne prawo używania w nazwie wyrazów towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Użytkownicy również szukali:

obowiązek nauki a obowiązek szkolny różnica, wychowanie przedszkolne prawo do nauki obowiązek szkolny obowiązek nauki,

...
...
...