Poprzednia

ⓘ Komisja habilitacyjna
                                     

ⓘ Komisja habilitacyjna

Komisja habilitacyjna – organ administracji publicznej określony przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wykonujący niektóre czynności postępowania habilitacyjnego. W każdym postępowaniu habilitacyjnym powoływana jest odrębna komisja habilitacyjna. Możliwość tworzenia komisji powstała z dniem 1 października 2011 r.

                                     

1. Powołanie i skład Komisji

Komisję powołuje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów po stwierdzeniu spełniania przez wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wymagań formalnych. Powinno to nastąpić w terminie 6 tygodni od dnia wpłynięcia poprawnego wniosku.

Skład komisji jest następujący:

  • trzech członków, w tym jej sekretarz i jeden recenzent, wyznaczonych przez jednostkę wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
  • czterech członków, w tym jej przewodniczący i dwóch recenzentów, powoływanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów;
                                     

2. Postępowanie przed Komisją

Ustawa wymaga, by w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej, recenzenci wchodzący w jej skład ocenili w pisemnych recenzjach, czy osiągnięcia naukowe habilitanta spełniają kryteria ustawowe.

Po zapoznaniu się z recenzjami i autoreferatem habilitanta członkowie komisji w jawnym głosowaniu podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Przed podjęciem tej uchwały komisja może przeprowadzić z habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.

W ciągu 21 dni od dnia otrzymania wszystkich recenzji komisja przedkłada radzie jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego swoją uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy.

Dalsze czynności postępowania habilitacyjnego należą do rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej to postępowanie.

                                     

3. Źródła

  • Tekst ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w Internetowym Systemie Aktów Prawnych dostęp: 26 kwietnia 2014 r.