Poprzednia

ⓘ Strażnica WOP Gościce
Strażnica WOP Gościce
                                     

ⓘ Strażnica WOP Gościce

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Ujazd/Unikowice/Gościce – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Gościcach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechosłowacją/Republiką Czeską.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 49 komendy odcinka Paczków jako 228 strażnica WOP Ujazd o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego.

W latach 40. XX wieku 228 strażnica Ujazd została przeniesiona z miejscowości Unikowice do miejscowości Gościce.

W związku z reorganizacją oddziałów WOP, 24 kwietnia 1948 roku, strażnica została włączona w struktury 73 batalionu Ochrony Pogranicza, a 1 stycznia 1951 roku 46 batalionu WOP w Paczkowie, który funkcjonował do 1956 roku.

15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Gościce otrzymała nr 237 w skali kraju.

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Gościce była 1 w 52 batalionie WOP w Bystrzycy Kłodzkiej 5 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza.

31 grudnia 1959 roku 26 strażnica WOP Gościce IV kategorii była w strukturach 52 batalionu WOP w Kłodzku, w 5 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza, który funkcjonował do 1961 roku.

1 stycznia 1964 roku była jako 1 strażnica WOP lądowa III kategorii Gościce w 45 batalionie WOP w Prudniku.

W 1976 roku, w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia, strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Górnośląskiej Brygady WOP GB WOP w Gliwicach.

13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego na terytorium kraju, dowódca GB WOP wewnętrznym rozkazem w miejscu stacjonowania poszczególnych batalionów, utworzył tzw. "wysunięte stanowiska dowodzenia” zalążek przyszłych batalionów granicznych, którym podporządkował strażnice znajdujące się na odcinkach dawnych batalionów granicznych. Brygada wykonywała zadania ochrony granicy i bezpieczeństwa państwa wynikające z dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego.

W 1984 roku Strażnica WOP Gościce została włączona w struktury utworzonego batalionu granicznego WOP Prudnik, jako Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. II w Gościcach.

1 listopada 1989 roku rozformowano batalion graniczny WOP w Prudniku i strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach już jako Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Gościcach na czas "P” kadrowa. Żołnierze służby zasadniczej WOP z ostatnich poborów nadal pełnili służbę w strażnicy.

23 marca 1991 roku strażnica została włączona w struktury Sudeckiego Batalionu WOP w Kłodzku i funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna: 15 maja 1991 roku po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku strażnica została przejęta przez Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Gościcach Strażnica SG w Gościcach.

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej, 12 stycznia 2002 roku przeszła w struktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. "zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku nastąpiło zniesie strażnicy SG w Gościcach. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Paczkowie, a obiekt został przekazany gminie i zaadoptowany na mieszkania.

                                     

2. Ochrona granicy

Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. II w Gościcach do 31 października 1989 roku, a od 1 listopada 1989 roku Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Gościcach, ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był minimum: na głównym kierunku dwukrotnie, na pozostałym raz w ciągu doby.
 • Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z
 • Grupa Operacyjno-Rozpoznawcza Zwiadu w Nysie – do 06.1990
 • Główny wysiłek w służbie skupiała od znaku gran. nr IV/199, do znaku gran. nr IV/200 w głębi Kamienica–Paczków.
 • Włącznie znak graniczny nr IV/182, wyłącznie znak gran. nr IV/200.
 • Strażnice WOP w: Jasienicy Górnej i Złotym Stoku
 • Javorník.
 • Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z placówką po stronie czechosłowackiej OSH Ochrana Statnich Hranic

Straż Graniczna: W okresie 16 maja 1991–1 stycznia 2003 roku Strażnica SG w Gościcach ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z placówką po stronie czeskiej cizinecké policie RCPP.
 • Włącznie znak gran. nr II/182, wyłącznie znak gran. nr II/200.

W 1996 roku na odcinku strażnicy zostało uruchomione drogowe przejście graniczne, w którym odprawę graniczną osób, towarów, i środków transportu, wykonywała załoga utworzonej Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Paczkowie GPK SG w Paczkowie:

 • Paczków-Bílý Potok.
                                     

2.1. Ochrona granicy Wydarzenia

 • 1972 – doszło do postrzelenia z broni służbowej szer. Waluś, przygotowującego się do służby granicznej.
 • 1956 – koniec czerwca, początek lipca w okresie tzw. "Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. "bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia – to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy.
 • 13 grudnia 1981-22 lipca 1983 – Stan Wojenny w Polsce, normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe.
                                     

2.2. Ochrona granicy Strażnice sąsiednie

 • 227 strażnica WOP Górna Jasienica ⇔ 229 strażnica WOP Reichenstein – 1946
 • 2 strażnica WOP Górna Jasienica III kat. ⇔ 25 strażnica WOP Złoty Stok III kat. – 31.12.1959
 • Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. II w Jasienicy Górnej ⇔ Strażnica WOP Lądowa kadrowa Złoty Stok – 1984–31.10.1989
 • 236 strażnica WOP Górna Jasienica ⇔ 238 strażnica WOP Złoty Stok – 1954
 • 26 strażnica WOP Górna Jasienica II kat. ⇔ 2 strażnica WOP Złoty Stok I kat. – 1956
 • Strażnica WOP Jasienica Górna ⇔ Placówka WOP Złoty Stok – do 1984
 • 2 strażnica WOP Górna Jasienica IV kat. ⇔ Strażnica WOP Złoty Stok – 01.01.1964
 • Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Jasienicy Górnej ⇔ Strażnica WOP Lądowa kadrowa w Złotym Stoku – 01.11.1989–15.05.1991

Straż Graniczna:

 • Strażnica SG w Jasienicy Górnej ⇔ Strażnica SG w Złotym Stoku – 16.05.1991–1.01.2003.


                                     

3. Dowódcy/komendanci strażnicy

 • kpt. Stanisław Janik był w 1981–był w 1988
 • por./kpt. Antoni Bławicki 1976–1981
 • ppor. Czesław Janowski był w 1952
 • kpt. Andrzej Krasicki 01.11.1989–01.04.1991
 • kpt. Edmund Walkiewicz 1952?–1972
 • ppor./por. Stanisław Szostak 1972–1976

Komendanci strażnicy SG:

 • kpt. SG/mjr SG Jerzy Sobań
 • mjr SG Leszek Nalepa do 01.01.2003 – do rozformowania.
 • kpt. SG Stanisław Janik 1991–1992