Poprzednia

ⓘ Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
                                     

ⓘ Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej – jest największym pod względem liczby studentów wydziałem i trzecim najstarszym wydziałem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz unikalnym pod względem specjalizacji naukowej w Polsce.

Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

                                     

1. Studia

WDiOM AMW zapewnia kształcenie:

 • na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I 3-letnie II 2-letnie stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
 • na czteroletnich studiach III stopnia doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
 • na rocznych studiach podyplomowych na kierunkach zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo przewozów materiałów niebezpiecznych, zarządzanie logistyką, zamówienia publiczne;
 • na kursach i szkoleniach przeznaczonych dla słuchaczy cywilnych i wojskowych z zakresu m.in.: międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ochrony informacji niejawnych, przewozów materiałów niebezpiecznych, szkolenia wojskowego studentów cywilnych Narodowe Siły Rezerwowe, współpracy cywilno-wojskowej.
 • na kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia I 3-letnie II 2-letnie stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
 • na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie od roku akademickiego 2014/2015, studia I 3-letnie II 2-letnie stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
 • na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa od roku akademickiego 2015/2016, studia I 3-letnie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;

Podczas studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach związanych z bezpieczeństwem jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Policja, Żandarmeria Wojskowa, czy organy systemu zarządzania kryzysowego. Na Wydziale działają naukowe koła studenckie: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Pasjonatów Lotnictwa.

                                     

2. Badania naukowe

Tradycyjnie podstawowym obszarem badań wydziału była sztuka operacyjna i taktyka sił morskich oraz logistyka sił morskich. Stopniowo specjalizacja naukowa wydziału objęła także publiczne bezpieczeństwo morskie, w tym szczególnie terroryzm na morzu, piractwo morskie i ochronę środowiska morskiego przed bojowymi środkami trującym; prawo międzynarodowe publiczne, w tym szczególnie prawo wojny na morzu, międzynarodowe prawa humanitarne konfliktów zbrojnych, międzynarodowe prawo morza i użycie siły; a ponadto zarządzanie kryzysowe. W powyższych dziedzinach wydział jest bądź jedynym ośrodkiem naukowym w Polsce, bądź wiodącym. Według uchwały senatu AMW z 2008 r. specjalizacja naukowa wydziału obejmuje system bezpieczeństwa państwa i teorię użycia sił morskich. Prowadzone badania naukowe mieszczą się w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.

                                     

3. Władze 2016-2020

 • Prodziekan ds. kształcenia i studenckich - kmdr por. dr Bartłomiej Pączek
 • Prodziekan ds. nauki - kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski

Poczet komendantów-dziekanów

 • kmdr dr hab. Jarosław Teska 2015-2019;
 • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 2012–2015;
 • kmdr prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń 2003–2005;
 • kmdr dr hab. Kryspin Lech 1979–1995;
 • kmdr dr hab. Krzysztof Rokiciński 2010–2012;
 • kmdr dr hab. Mariusz Zieliński 2005–2010;
 • kmdr dr Adam Szulczewski 2005–2005;
 • kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek 2019-.
 • kmdr prof. dr hab. Andrzej Makowski 1995–2003;
                                     

4. Historia i początki

25 lutego 1975 r., ze struktury Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej wydzielono nieetatowy Instytut Dowódczo-Sztabowy. Jego Radzie Naukowej przewodniczył Komendant WSMW kontradmirał dr Witold Gliński. Konieczność kształcenia oficerów średniego szczebla w zakresie sztuki operacyjnej i dowodzenia spowodowała, że w cztery lata później z dotychczasowego Wydziału Dowódczego wydzielono Wydział Nawigacji i Uzbrojenia okrętowego, który zajmuje się kształceniem podchorążych, a w miejsce Instytutu powołano Wydział Dowódczo-Sztabowy działający od roku akademickiego 1979/1980. Pierwszym Komendantem wydziału został kmdr dr hab. Kryspin Lech. Zgodnie z rozkazem organizacyjnym wydział tworzyły:

 • Zakład podstaw taktyczno – techniczno – ekonomicznych projektowania okrętów;
 • Katedra dowodzenia;
 • Zakład operacyjno – taktycznego użycia sił i środków Marynarki Wojennej;
 • Katedra sztuki operacyjnej i taktyki rodzajów sił Marynarki Wojennej;
 • Dziekanat.
 • Zakład tyłów;

Po kolejnych zmianach organizacyjnych wydział przyjął na krótko nazwę "Wydział Zarządzania i Dowodzenia”, a następnie obecną "Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich”.                                     

5. Struktura

Instytut Operacji Morskich – dyrektor kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz
 • Zakład Działań Morskich - kierownik kmdr por. dr Jerzy Sekuła
 • Zakład Wsparcia Działań Morskich - kierownik kmdr por. dr Jerzy Kupiński
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego – dyrektor kmdr por. dr Jacek Fabisiak
 • Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia - kierownik dr Edyta Łońska
 • Zakład Prawa Morza i Bezpieczeństwa Morskiego Państwa - kierownik dr Teresa Usewicz
Instytut Bezpieczeństwa Publicznego – dyrektor kmdr por. dr Jarosław Michalak
 • Zakład Systemów Bezpieczeństwa – kierownik kmdr por. dr Tomasz Sobczyński
 • Zakład Zarządzania Kryzysowego – kierownik kmdr por. dr Katarzyna Karwacka
Centrum Doskonalenia Kursowego - kierownik Jerzy Janik Biuro Studiów Doktoranckich i Studiów Podyplomowych - kierownik prof. Czesław Jarecki
                                     

6. Współpraca naukowa i dydaktyczna

Wydział współpracuje naukowo i dydaktycznie m.in. z:

 • Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych;
 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej oraz
 • Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i prawa morza.
 • Akademią Sztuki Wojennej;