Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 8.

Wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych MNiSW dnia 28 lutego 2002 r. pod nr 233.

Uczelnia jest pierwszą w kraju, która rozpoczęła autonomiczne kształcenie inżynierów BHP. Aktualnie rozszerzona oferta dydaktyczna dotyczy kształcenia w obszarze bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego. Działalność WSZOP obejmuje również kierunki studiów, studia podyplomowe i badania naukowe na temat zarządzania z uwzględnieniem kontekstów psychologicznych i kulturowych, kulturoznawstwa w aspekcie kształcenia aktywnego obserwatora i moderatora życia kulturalnego oraz języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie. Misją uczelni jest kształcenie liderów humanizacji pracy w relacjach człowiek-praca-środowisko przy zachowaniu postaw kultury i bezpieczeństwa.

                                     

1. Władze uczelni

Rektor

prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

Wydział Nauk Technicznych Dziekan: dr inż. Danuta Zwolińska Prodziekan: dr inż. Maciej Puchała

Wydział Humanistyczno-Społeczny Dziekan: dr Jacek Skorus Prodziekan: mgr inż Aneta Siwczyk

Kanclerz mgr Małgorzata Sikorska

                                     

2. Studia I stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie

 • Zarządzanie jakością
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Logistyka w przemyśle i handlu
 • Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej

Zarządzanie – studia licencjackie

 • Reklama i public relations
 • Psychologia w biznesie
 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kulturoznawstwo – studia licencjackie

 • Film i kultura nowych mediów

Filologia – studia licencjackie

 • Język angielski w biznesie
 • Translatoryka stosowana
 • Filologia angielska

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Kryminologia i kryminalistyka
                                     

3. Studia II stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji – dla absolwentów studiów inżynierskich

 • Zarządzanie w logistyce
 • Bezpieczeństwo chemiczne
 • Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
 • Bezpieczeństwo pożarowe

Zarządzanie – dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie projektami
 • Coaching i mentoring w organizacji
 • Kadry i płace

Bezpieczeństwo wewnętrzne – dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich

 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • Detektywistyka i kryminalistyka
 • Taktyka i techniki interwencji
                                     

4. Studia podyplomowe

 • Metrologia w przemyśle
 • Administracja bezpieczeństwa informacji
 • Marketing i reklama w praktyce
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Dyrektywy Unii Europejskiej – ocena zgodności
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kadry i płace
 • Kryminalistyka i toksykologia sądowa
 • BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
                                     

5. Współpraca

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu - umowa zawarta 15 stycznia 2014 r. Zakres współpracy obejmuje badania z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień materiałów polimerowych i węglowych.
 • Uniwersytet w Uppsali – umowa zawarta w 2010 r. w sprawie implementacji programów nauczania z zakresu ochrony środowiska oraz kultury państw z obszaru morza bałtyckiego.
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – w 2007 roku Porozumienie w sprawie współpracy naukowo – badawczej. W roku 2012 zawarta umowa o utworzeniu Centrum Naukowego; celem Centrum jest promocja nauki oraz realizacja badań z obszaru bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
 • Université Paris 13 UP-13 – umowa zawarta w 2009 roku w sprawie wspólnej realizacji studiów na kierunku Zarządzanie. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski - WSZOP oraz francuski – UP-13.
 • Uniwersytet im. A. Nobla w Dniepropietrowsku – porozumienie o współpracy zawarte w 2011 r. w sprawie realizacji badań naukowych, organizacji konferencji, publikacji, wymiany studentów.


                                     

6. ERASMUS+

Uczelnia aktywnie angażuje się w projekty mobilności w ramach programu Erasmus+. Dzięki zawartym umowom współpracy z prestiżowymi uczelniami partnerskimi, studenci WSZOP mogą realizować program kształcenia w zakresie jednego semestru na Litwie, w Estonii, Chorwacji, Turcji, Bułgarii lub Portugalii. Pozostali studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez międzynarodowych wykładowców goszczących we WSZOP w ramach Programu.

Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim WSZOP możliwość zdobywania nowych doświadczeń dydaktycznych oraz dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi poprzez prowadzenie zajęć na uczelniach partnerskich.

                                     

7. Akademickie Biuro Karier

Działa we WSZOP od 2004 roku. Pomaga studentom i absolwentom w osiągnięciu sukcesu na rynku pracy. Dla wielu młodych ludzi jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy. ABK organizuje: porady prawne, porady psychologiczne, seminaria, zajęcia wprowadzające w prawo pracy, warsztaty i szkolenia oraz TARGI PRACY organizowane z udziałem najlepszych firm z Regionu Śląskiego.

                                     

8. AZS WSZOP

Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska akademickiego poprzez upowszechnianie sportu. W swoich sekcjach gromadzi studentów i pracowników. Organizuje mecze i zawody sportowe z innymi ośrodkami akademickimi. Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych uczelni oraz w AWF w Katowicach. Opiekunem AZS-u WSZOP jest mgr Tadeusz Wohn. W ramach Akademickiego Związku Sportowego WSZOP działają sekcje sportowe:

 • Piłki halowej - futsalu
 • Siatkówki
 • Karate i samoobrony
 • Pływacka

Użytkownicy również szukali:

wszop - katowice opinie, wszop - katowice praca, wszop wymagania,

...
...
...