Poprzednia

ⓘ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego
                                     

ⓘ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 1980 roku. W jej skład wchodzi 6 katedr i 3 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z problemami opieki we współczesnym społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, kompensacją sieroctwa społecznego w Unii Europejskiej, młodzieżą wobec patologii i norm współżycia społecznego, kształtowaniem, doskonaleniem i funkcjonowaniem zawodowym nauczyciela w kontekście reformującej się szkoły, przemianami edukacyjnymi w społeczeństwie informacyjnym, małą szkołą wiejską - determinantami funkcjonowania, innowacjami pedagogicznymi, wieloaspektowością kształcenia uczniów klas młodszych w kontekście reformy szkolnej, etyką pedagogiczną, kształtowaniem się stereotypów etnicznych, myślą pedagogiczną i oświatą w Galicji, kształtowaniem się pedagogiki jako nauki. Instytut kształcił studentów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

                                     

1. Historia

Instytut Pedagogiki powstał w roku 1980 roku jako jedna z jednostek organizacyjnych ówczesnego Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Uruchomiono wówczas czteroletnie oraz pięcioletnie studia dzienne i zaoczne w kilku podstawowych dyscyplinach pedagogicznych. Pod koniec lat 90. XX wieku strukturę instytutu stanowiło już 12 zakładów, które organizowały badania naukowe i studia pedagogiczne. W następnych latach utworzono nowe specjalności kształcenia pedagogicznego takie jak: resocjalizacja, psychoprofilaktyka, oświata dorosłych, wychowanie obronne, a także pedagogika kształcenia zawodowego.

W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 2306 studentów w trybie dziennym 1341 oraz trybie zaocznym 965, a także 494 słuchaczy studiów podyplmowych. Zatrudnionych było 75 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym jeden z tytułem profesora zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, 15 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 51 doktorów na stanowisku adiunkta oraz 8 magistrów zatrudnionych jako asystenci.

                                     

2. Kierunki kształcenia

W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są studia pierwszego stopnia, trwające 3 lata i kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci mają do wyboru następujące kierunki i specjalności:

 • terapia zajęciowa
 • poradnictwo i mediacja rodzinna
 • nauki o rodzinie
 • pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
 • psychoprofilaktyka społeczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • edukacja medialna
 • resocjalizacja
 • pedagogika
 • edukacja medialna i informatyczna
 • edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Po ukończeniu studiów licencjackich ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich uzupełniających, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Do wyboru są następujące kierunki i specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • edukacja medialna
 • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • pedagogika

Poza tym na Instytucie Pedagogiki prowadzone są studia podyplomowe:

 • zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
 • pedagog szkolny
 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika przedszkolna
 • przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka 6-letniego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkim
 • terapia pedagogiczna
 • doradztwo zawodowe i społeczne

Użytkownicy również szukali:

dziekanat kolegium nauk społecznych urz,

...
...
...