Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuWydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1976 roku jako trzeci z wydziałów tej uczelni. Kształcił on studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie oraz logistyka na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów był jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdowało się pięć instytutów w ramach których mieściły się dwadzieścia cztery katedry oraz w jednej samodzielnej Katedry Prawa Gospodarczego. Zatrudnionych było 228 nauczycieli akademickich, w tym 41 samodzielnych pracowników naukowych. Wydział współpracował również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspierał zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2007 rok na wydziale studiowało łącznie około 6000 studentów, w tym na studiach dziennych, na studiach zaocznych oraz kilkunastu doktorantów odbywających studia trzeciego stopnia.

                                     

1. Historia

Wydział Zarządzania i Informatyki powstał w 1976 roku jako trzeci wydział Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Inicjatorem jego powołania był prof. dr. hab. Zdzisław Hellwig. W skład nowego wydziału obok trzech instytutów: Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Instytutu Informatyki i Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych, weszły również Zakłady Naukowo-Badawcze, które współpracowały z praktyką gospodarczą oraz Ośrodek Obliczeniowy. Powstanie wydziału było reakcją na rozwój nowych kierunków badań naukowych oraz wyzwań dydaktycznych związanych z rozwojem informatyki i nowych metod organizacji i zarządzania. W 1977 roku wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii oraz jako pierwszy w historii wyższego szkolnictwa ekonomicznego w zakresie nauk o zarządzaniu.

W latach 1971–1993 na wydziale prowadzone były dwa kierunki studiów: cybernetyka ekonomiczna i informatyka oraz organizacja i zarządzanie. Od roku akademickiego 1993/94 w wyniku zmian w szkolnictwie wyższym dostosowującym programy do potrzeb gospodarki rynkowej, studenci wydziału kształcą się na trzech kierunkach studiów. Są to finanse i bankowość, informatyka i ekonometria oraz zarządzanie i marketing. Ponadto w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku uruchomione zostały także magisterskie studia menedżerskie o programie typu MBA Master of Business Admistration dla absolwentów innych uczelni w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W ramach poszerzania oferty dydaktycznej również prowadzone są zajęcia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych w Dzierżoniowie, Głogowie i Ząbkowicach Śląskich.

Od maja 2007 roku obowiązuje nowa nazwa Wydziału. Do Zarządzania i Informatyki dodano Finanse. Nowa nazwa pełniej oddaje potencjał naukowo-dydaktyczny najmłodszego wydziału uczelni, zwłaszcza w obliczu rosnącego zainteresowania studiami na kierunku finanse i rachunkowość.

We wrześniu 2019 roku Senat uczelni zdecydował o likwidacji wydziału.

                                     

2. Władze 2012-2016

 • Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju Wydziału: dr Marek Wąsowicz
 • Prodziekan ds. Finansowych i Pomocy Materialnej dla Studentów: dr hab. inż. Grażyna Woźniewska
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Marek Nowiński, prof. UE
 • Dziekan: dr hab. Janusz Łyko, prof. UE
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr hab. Robert Kowalak, prof. UE
                                     

3. Poczet dziekanów

 • 1976–1984: prof. dr hab. Władysław Bukietyński
 • 1990–1996: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
 • 2005–2012: dr hab. Józef Dziechciarz
 • 1984–1990: prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz
 • 2012–2016: dr hab. Janusz Łyko, prof. UE
 • 2002–2005: dr hab. Maria Wanda Kopertyńska, prof. AE
 • 1996–2002: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
 • od 2016 r.: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
                                     

4. Kierunki kształcenia

Na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów studia prowadzone były w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień trwały 3 lata i kończyły się uzyskaniem dyplomu licencjata. Po ich ukończeniu można było kontynuować studia drugiego stopnia trwające 2 lata i kończące się uzyskaniem dyplomu magistra.

Na pierwszym stopniu studiów oferowane były następujące kierunki i specjalności:

 • analityka danych ekonomicznych
 • analityka gospodarcza
 • rynek finansowy
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie finansami
 • rachunkowość i auditing
 • rachunkowość i podatki
 • technolog baz danych
 • analityk e-biznesu
 • technolog ICT
 • informatyka w biznesie
 • technologie informacyjne w finansach
 • analityk i projektant systemów
 • logistyka
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • kierowanie zespołami
 • zarządzanie
 • menedżer kreatywny
 • logistyka
 • logistyka w handlu i usługach
 • logistyka przedsiębiorstwa usługowego

Z kolei na drugim stopniu studiów są realizowane były kierunki i specjalności:

 • rachunkowość eurospółek
 • rynek nieruchomości
 • analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem
 • doradca finansowy
 • rachunkowość zarządcza i controlling
 • menedżer finansowy
 • finanse i rachunkowość
 • rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń
 • audyt finansowy i podatkowy
 • zarządzanie informacją i wiedzą
 • kompleksowe sterowanie jakością
 • informatyka w zarządzaniu
 • informatyka i ekonometria
 • usługi informatyczne
 • ekonometria menedżerska
 • e-biznes
 • analiza danych
 • metody i systemy wspomagania decyzji
 • specjalista e-biznesu
 • menedżer wiedzy
 • badanie i rozwój IwB
 • ekspert IT w finansach
 • informatyka w biznesie
 • menedżer systemów informacyjnych i IT
 • zarządzanie
 • zarządzanie strategiczne w biznesie
 • zarządzanie innowacjami
 • przedsiębiorczość w sektorze MŚP
 • kompetencje interpersonalne menedżera
 • zarządzanie projektami
 • logistyka menedżerska

Ponadto Wydział oferował studia doktoranckie trzeciego stopnia w następującej dziedzinie:

 • zarządzanie
 • ekonomia

Wydział miał uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów
 • przygotowywania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta Polski
 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu


                                     

5.1. Struktura organizacyjna Instytut Informatyki Ekonomicznej

Dyrektor: prof. dr hab. Leszek Maciaszek Kontakt: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.iie.ue.wroc.pl

Instytut Informatyki Ekonomicznej UE we Wrocławiu dzieli się na 5 katedr:

 • Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Korczak
 • Katedra Technologii Informacyjnych
 • Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji
 • Kierownik: dr hab. inż. Mieczysław Lech Owoc, prof. UE
 • Kierownik: dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
 • Katedra Komunikacji Gospodarczej
 • Kierownik: prof. dr hab. Leszek Maciaszek
 • Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania
 • Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
 • Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą
                                     

5.2. Struktura organizacyjna Instytut Organizacji i Zarządzania

Dyrektor: prof. dr hab. inż Zdzisław Jasiński Kontakt: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl

Instytut Organizacji i Zarządzania UE we Wrocławiu dzieli się na 5 katedr:

 • Katedra Strategii i Metod Zarządzania
 • Kierownik: dr hab. Jerzy Niemczyk
 • Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
 • Kierownik: dr hab. Mieczysław Przybyła
 • Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
 • Katedra Zarządzania Kadrami
 • Kierownik: dr hab. Marzena Stor, prof. UE
 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Skalik
 • Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
                                     

5.3. Struktura organizacyjna Instytut Rachunkowości

Dyrektor: prof. dr hab. Edward Nowak Kontakt: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl

Instytut Rachunkowości UE we Wrocławiu dzieli się na 4 katedry:

 • Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
 • Kierownik: dr hab. Mirosława Kwiecień
 • Kierownik: prof. dr hab. Edward Nowak
 • Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty
 • Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Kardasz
 • Katedra Controllingu
                                     

5.4. Struktura organizacyjna Instytut Zarządzania Finansami

Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Kontakt: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl

Instytut Zarządzania Finansami UE we Wrocławiu dzieli się na 5 katedr:

 • Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
 • Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
 • Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
 • Katedra Bankowości
 • Kierownik: prof. dr hab. Adam Kopiński
 • Kierownik: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
 • Katedra Ubezpieczeń
 • Kierownik: dr Tomasz Słoński
 • Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych
                                     

5.5. Struktura organizacyjna Instytut Zastosowań Matematyki

Dyrektor: prof. dr hab. Stanisław Krawczyk Kontakt: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl

Instytut Zastosowań Matematyki UE we Wrocławiu dzieli się na 5 katedr:

 • Kierownik: dr hab. Janusz Łyko, prof. UE
 • Katedra Matematyki i Cybernetyki
 • Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Siedlecki
 • Katedra Badań Operacyjnych
 • Kierownik: dr hab. Józef Dziechciarz
 • Katedra Ekonometrii
 • Katedra Logistyki
 • Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Krawczyk
 • Kierownik: dr hab. Zofia Rusnak, prof. UE
 • Katedra Statystyki
                                     

5.6. Struktura organizacyjna Katedra Prawa Gospodarczego

Dyrektor: dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE Kontakt: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl

W Katedrze Prawa Gospodarczego UE we Wrocławiu pracują obecnie:

 • dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE
 • dr Tomasz Szczurowski
 • dr Magdalena Wilejczyk
 • mgr Katarzyna Poroś
 • dr Katarzyna Marak
 • dr Bartosz Ziemblicki
 • dr Michał Stępień
 • dr Barbara Ćwierz-Matysiak
 • dr Jan Gola
 • dr Janusz Kaspryszyn
 • mgr inż. Katarzyna Mildner
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →