Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                                     

ⓘ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.

                                     

1. Historia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936 jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej – Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

1 września 1939 roku szkoła przestała funkcjonować z powodu wojny i okupacji. Jej działalność została wznowiona już w lutym roku 1945, kiedy to reaktywowano nauczanie na obydwu Wydziałach. Ponadto rozszerzono formy kształcenia, szczególnie ekonomicznego, między innymi przez uruchomienie Centralnego Studium Rachunkowości i Finansów. Zwiększyła się także kadra nauczająca. W latach powojennych powszechnym zjawiskiem na ziemiach polskich była duża migracja ludności. Objęła ona również nauczycieli uniwersyteckich. Wielu przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich zatrzymało się wtedy tymczasowo lub na stałe w Katowicach, aktywnie włączając się w istniejące formy nauczania, a tym samym zapewniając wysoki poziom edukacji w katowickiej uczelni. Jej absolwenci byli poszukiwani przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz administrację rządową i samorządową. Program studiowania, obowiązujący do 1948 roku, organicznie wyrastał z lokalnych potrzeb i uwarunkowań gospodarczych regionu.

Systematycznie zwiększała się też liczba studentów. Uwzględniając tę tendencję uczelnia otrzymała dwa własne obiekty w Katowicach, w rejonie ulic 1 Maja i Bogucickiej: klasyczny, funkcjonalny gmach byłego ratusza gminy miejskiej Zawodzie obecny rektorat i budynek szkolny, przystosowany do nauczania akademickiego obecny budynek "A”. Po odremontowaniu pomieszczeń ze zniszczeń wojennych rok szkolny 1946/1947 zainaugurowano w nowej siedzibie. Wokół wspomnianych dwóch budynków w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstał cały kompleks nowych obiektów, tworząc swoiste centrum akademickie – nadal rozbudowywane. Zmieniały się jednocześnie status i pozycja uczelni. W 1950 roku nastąpiło ujednolicenie ekonomicznego kształcenia w całym kraju. Katowickie Studium, tak jak wszystkie uczelnie ekonomiczne, zostało upaństwowione i przekształcone w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Zaprzestano kształcenia w zakresie prawa na Wydziale Administracji Publicznej, a w jego miejsce utworzono Wydział Handlowy. Dobrze rozwijające się autonomiczne Centralne Studium Rachunkowości i Finansów przekształcono w roku 1950 w Wydział Finansów i Rachunkowości, który funkcjonował do 1958 roku. Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano na Wydział Planowania Przemysłu. W roku akademickim 1952/1953 szkoła otrzymała prawo nadawania swoim absolwentom stopni magisterskich. Lata pięćdziesiąte charakteryzowały się w nauczaniu dominacją problematyki centralnego planowania, rachunkowości i finansów.

W okresie 1958–1968 uczelnia miała strukturę jedno-wydziałową, prowadząc masowe kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Utworzono sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku, Częstochowie i Rybniku.

Lata sześćdziesiąte upłynęły pod znakiem rozwoju kształcenia w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Dopiero w roku 1968 utworzony został Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, który w 1974 roku przekształcono w Wydział Handlu, Transportu i Usług, poszerzając znacząco obszar działalności naukowo-dydaktycznej. Stopniowo wzrastała ranga uczelni jako ośrodka naukowego. Wydział Przemysłu otrzymał w 1960 roku prawo nadawania stopnia doktora, a w roku 1969 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Drugi z wydziałów analogiczne prawa uzyskał: w 1979 roku w zakresie nadawania stopnia doktora ekonomii, a w roku 1991 – w zakresie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W 1972 katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa. W roku 1974 wraz z uczelniami ekonomicznymi Krakowa, Poznania i Wrocławia katowicka placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną, otrzymując godność nazwy, której treść od niedawna realizowała.

W 1992 w miejsce Wydziału Przemysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miejsce Wydziału Handlu, Transportu i Usług – Wydział Ekonomii. Poważne zmiany organizacyjne w Akademii miały miejsce w 2002 roku, kiedy to utworzono trzeci Wydział – Wydział Finansów i Ubezpieczeń, a także rozpoczęto kształcenie w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym, który wspólnie z Ośrodkami Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego tworzył Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. W 2009 roku utworzono czwarty wydział – Wydział Informatyki i Komunikacji, który w styczniu 2010 roku otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a w czerwcu 2016 roku doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie.

Od 1 października 2010, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1117, uczelnia nosi nazwę: "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”.

21 lipca 2014 utworzono w Rybniku piąty wydział – Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Od roku akademickiego 2015/2016 rozpoczęto na tym wydziale kształcenie na kierunku praktycznym finanse i rachunkowość.

                                     

2. Poczet rektorów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2010

 • 2008–2012: Jan Pyka
 • 2016–nadal: Robert Tomanek
 • 2012–2016: Leszek Żabiński

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 1972

 • 1975–1982: Zbigniew Messner
 • 1993–1996: Lucyna Frąckiewicz
 • 1982–1990: Jerzy Rokita
 • 2002–2008: Florian Kuźnik
 • 1996–2002: Jan Wojtyła
 • 1990–1993: Krzysztof Zadora
 • 1965–1975: Alojzy Melich

Państwowa Wyższa Szkoła Administracji Gospodarczej 1949 / Wyższa Szkoła Ekonomiczna 1950

 • 1952–1956: Witold Gawdzik
 • 1949–1952: Zygmunt Izdebski
 • 1956–1958: Marian Frank
 • 1958–1965: Józef Szaflarski

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 1936

 • 1937–1939; 1945–1949: Józef Lisak
                                     

3. Władze

Rektor

 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej

 • dr hab. Barbara Kos, prof. UE

Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

 • dr inż. Tomasz Zieliński

Dziekan Wydziału Ekonomii

 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak

Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

 • dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Dziekan Wydziału Zarządzania

 • prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska
                                     

4. Wydziały i kierunki

 • Finanse i Rachunkowość
 • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
 • Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
 • Wydział Ekonomii
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Przedsiębiorczość i Finanse
 • Ekonomia
 • Logistyka tytuł zawodowy magistra
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Logistyka tytuł zawodowy inżyniera
 • Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Finanse i Rachunkowość
 • Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 • Informatyka i Ekonometria
 • Wydział Informatyki i Komunikacji
 • Informatyka
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Analityka Gospodarcza
 • Finanse Menedżerskie
 • Logistyka
 • Gospodarka Turystyczna
 • Wydział Zarządzania
 • International Business w jęz. angielskim
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Zarządzanie


                                     

5. Oferta edukacyjna

 • studia II stopnia, studia III stopnia, studia podyplomowe, studia w językach obcych, studia dla cudzoziemców
 • Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku+
 • Akademia Młodego Ekonomisty – program dla gimnazjum
 • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – program dla szkoły podstawowej
 • Ekonomia dla Liceum i Technikum – program dla szkoły ponadgimnazjalnej
 • studia III stopnia
 • kursy giełdowe
                                     

6. Organizacje studenckie działające przy Uczelni

 • Parlament Studencki
 • Katolicki Związek Akademicki "Gaudeamus”
 • Erasmus Student Network ESN UE Katowice
 • Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Organizacja Studencka PANEUROPA
 • AIESEC
 • Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw "InPuls”
 • Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
 • Akademicki Związek Sportowy AZS
 • Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club BCC Katowice
 • Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju ECID
 • Studencka Organizacja Public Relations "PRogress”
                                     

7. System Przywilejów Absolwenta

Wraz z inauguracją roku akademickiego 2014/2015 uniwersytet uruchamia System Przywilejów Absolwenta SPA, czyli program skierowany do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi uczelni z absolwentami.

Kluczem programu jest Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania z preferencyjnych cen oferty edukacyjnej przygotowanej przez uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych, a ponadto z upustów na produkty i usługi dostarczane przez partnerów programu.

                                     

8. Aplikacja mobilna "myUE”

Aplikacja mobilna "myUE” powstała w ramach projektu "Inter Uni – Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów.” Projekt prowadzony jest w Biurze Promocji i Nowych Mediów. Jego celem jest współpraca między uczelniami i wsparcie procesu internacjonalizacji. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii NTNU w Trondheim oraz Uniwersytetem w Liechtensteinie. Korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.