Poprzednia

ⓘ Nadleśnictwo Włoszczowa
                                     

ⓘ Nadleśnictwo Włoszczowa

Nadleśnictwo Włoszczowa – samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z siedzibą we Włoszczowie.

                                     

1. Grunty w zarządzie

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 14698.29 ha, w dwóch obrębach:

 • Oleszno - 6901.88ha
 • Włoszczowa – 7796.41ha.

w tym

 • Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa o powierzchni 14.382 ha,
 • lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa o powierzchni 6.929 ha,
 • lasy stanowiące współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych o powierzchni 65 ha.

Grunty leśne położone są w całości w województwie świętokrzyskim, w powiatach:

Powiat jędrzejowski:

 • gmina Oksa - 185 ha
 • gmina Małogoszcz - 25 ha

Powiat kielecki:

 • gmina Łopuszno - 1009 ha

Powiat konecki:

 • gmina Słupia Konecka - 533 ha

Powiat włoszczowski:

 • gmina Włoszczowa - 7692 ha
 • gmina Krasocin - 4797 ha
                                     

2. Charakterystyka drzewostanu

Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach nadleśnictwa są sosna – 83.23% i olsza – 10.85%.

Pozostałe gatunki tj. Brzoza, Dąb, Jeśion, Świerk, Jodł, Modrzew, Buk, Osika, Grab, Akacja stanowią niecałe - 6%. Stanowią one o bioróżnorodności ekosystemów leśnych, ale nie mają znaczenia gospodarczego.

                                     

3. Położenie geograficzne

Nadleśnictwo Włoszczowa według regionalizacji przyrodniczo – leśnej położone jest w terenie: Krainy VI - Małopolskiej,Dzielnicy 2 - Gór Świętokrzyskich, Mezoregionie - Łysogórskim b, Dzielnicy 9 - Wyżyny Środkowomałopolskiej, Mezoregionu - Jędrzejowsko - Włoszczowskiego a

                                     

4. Warunki hydrologiczne

Grunty nadleśnictwa położone są w zasięgu zlewni:

 • rzeki Lipnicy lewy dopływ Nidy.
 • rzeki Pilicy,
 • rzek: Czarna Włoszczowska i Zwlecza prawobrzeżne dopływy Pillicy,
                                     

5. Rezerwaty

 • "Ewelinów”- jest rezerwatem częściowym, w którym głównym przedmiotem ochrony są chronione, zagrożone i rzadkie gatunki rośli naczyniowych, a także fragment krajobrazu zbiorowiska leśne- grądowe i bory mieszane. Obszar rezerwatu wynosi 14.89 ha
 • ,Oleszno”-florystyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa Zabrody o powierzchni 31.43 ha został utworzony w 1970 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanów wielogatunkowych o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem olszy czarnej i jesiona wyniosłego.
 • "Ługi”- faunistyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa Kurzelów o powierzchni 88.07 ha. Został utworzony w 1981 roku w celu zachowania miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-bagiennym i leśnym.
                                     

6. Parki Krajobrazowe

 • Przedborski Park Krajobrazowy – utworzony został w 1988 roku. Wchodzi w skład Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego oraz południowo-wschodniej części województwa łódzkiego.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Włoszczowa zajmuje on 2201.90 ha. Pod względem geomorfologicznym ta cześć,Parku” należy do Pasma Przedborsko-Małogoskiego, Niecki Włoszczowskiej i Wzgórz Łopuszańskich.

                                     

7. Obszary chronionego krajobrazu

 • Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu – Położony jest w zachodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego. Na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa zajmuje on powierzchnię 2734.72 ha. Został utworzony w celu ochrony wód zlewni rzek: Pilicy i Nidy, jak również głównego zbiornika wód podziemnych "Niecka Miechowska”
 • Konecko – Łopuszcański Obszar Chronionego Krajobrazu – Obejmuje swoim zasięgiem stosunkowo niewielki fragment lasów obrębu Oleszno o powierzchni 377.05 ha. Krajobraz w południowej części, która znajduje się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, ukształtowany jest przez lasy rozdzielone łąkami, wrzosowiskami i torfowiskami, wyraża się mniejszą lesistością niż północna część, gdzie przeważają zwarte kompleksy o charakterze naturalnym.
 • Przedborski Oobszar Chronionego Krajobrazu - Obszar ten stanowi otulinę Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Teren ten w zasięgu działania Nadleśnictwa Włoszczowa zajmuje 412.57 ha. Charakteryzuje się głównie krajobrazem rolniczym i w niewielkim stopniu obejmuje ekosystemy leśne. Zlokalizowanych jest tu wiele zabytków architektonicznych głównie w miejscowościach Oleszno i Wola Świdzińska.


                                     

8. Klimat

Klimat jest właściwy dla Regionu Wschodniomałopolskiego R-XXI. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z przeciętną temperaturą +19.0 °C, a najzimniejszym grudzień z przeciętną temperaturą −2.2 °C. Średnia temperatura roczna ok. +7.8 °C. Ilość rocznych opadów atmosferycznych w wymienionym okresie wynosi średnio ok. 662 mm. Średni okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 70 dni. Okres wegetacyjny w przedziale 208-220 dni.