Poprzednia

ⓘ Medal św. Wojciecha
                                     

ⓘ Medal św. Wojciecha

Medal św. Wojciecha – honorowe wyróżnienie Rady Miasta Gdańska, nadawane za wybitne osiągnięcia i zasługi przekraczające granice regionu i państwa oraz za działania na rzecz tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii. Po honorowym obywatelstwie miasta i obok Medalu Księcia Mściwoja II jest najwyższym wyróżnieniem w Gdańsku. Ustanowiony został w 1996, a po raz pierwszy nadano go w 1997. Jest przyznawany przez dziesięcioosobowa kapitułę powoływaną przez Radę na 4-letnią kadencję.

Medal został zaprojektowany przez gdańszczanina Wawrzyńca Sampa. Wykonany jest ze srebra i przedstawia na awersie postać świętego Wojciecha, który wkracza do Gdańska, na rewersie herb Gdańska i napis Gdańsk Dziękuje.

                                     

1.1. Laureaci medalu 2015

 • Andrzej Drzycimski – za całość działalności społecznej, naukowej i publicystycznej, a szczególnie za dwutomową monografię Westerplatte "Reduta w budowie 1926-1939” i "Reduta wojenna 1939”– ukoronowanie wieloletnich badań Autora, przywracające godność i sens bohaterskiej Obronie Westerplatte.
 • Jerzy Limon – za wytrwałe i konsekwentne kultywowanie i rozwijanie gdańskich tradycji teatralnych i za stworzenie w Gdańsku ważnego w skali światowej centrum szekspirowskiego.
 • Wojciech Targowski – za wyróżniającą się twórczość architektoniczną, a zwłaszcza za projekt Europejskiego Centrum Solidarności.
                                     

1.2. Laureaci medalu 2014

 • Błażej Śliwiński – za wielki dorobek naukowy w dziedzinie historii, w szczególności za badania początków i pierwszych wieków rozwoju Gdańska, a także za liczne publikacje, z których każda wnosi wiele nowego do stanu wiedzy o naszym mieście i regionie.
 • Janusz Lewandowski – za ogromne zasługi dla rozwoju polskiej i gdańskiej myśli ekonomicznej, organizacji procesów prywatyzacyjnych i zmian ustroju gospodarczego w naszym kraju, a także za wieloletnią zaangażowaną i wysoce kompetentną pracę w strukturach Parlamentu i Komisji Europejskiej, umacnianie autorytetu Polski i Polaków w Europie.
 • Peter Oliver Loew – za wkład pracy w badania historii Gdańska, w szczególności literatury i kultury dziewiętnastowiecznego Gdańska i ich popularyzację w językach niemieckim i polskim, a także za działania dla pogłębienia przyjaźni między naszymi narodami. Za całokształt wybitnej działalności naukowej, pedagogicznej i społecznej w kraju i zagranicą.
                                     

1.3. Laureaci medalu 2013

 • Paweł Huelle – za całokształt znakomitej twórczości pisarskiej, identyfikowanej w świecie z Gdańskiem, stanowiącej najlepszą promocję wizerunku miasta.
 • Edmund Wittbrodt – za całokształt wybitnej działalności naukowej, pedagogicznej i społecznej w kraju i zagranicą.
 • Ryszard Trykosko – za wyjątkowe zaangażowanie i kierowanie wielkimi inwestycjami, dzięki którym Gdańsk zmienia się w nowoczesną metropolię: Stadion PGE Arena, Trasa Słowackiego, tunel pod Martwą Wisłą, Europejskie Centrum Solidarności, a także za działanie na korzyść miasta w komitetach PAN i organizacjach ogólnopolskich i zagranicznych.
                                     

1.4. Laureaci medalu 2012

 • Wojciech Grabianowski – za stworzenie wizji stadionu Arena Bałtycka w Gdańsku, "Bursztynowego Stadionu”, zgodnie uważanego za jeden z najpiękniejszych na świecie.
 • Maciej Świeszewski – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości plastycznej i promocję Gdańskiej sztuki za granicą, a także za charytatywne ozdobienie wraz ze studentami pomieszczeń I Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego malowanymi postaciami z bajek.
 • Władysław Jackiewicz – za całokształt twórczości, a także za zasługi w kształceniu wielu pokoleń absolwentów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
                                     

1.5. Laureaci medalu 2011

 • Zdzisław Kropidłowski – za wybitną działalność publicystyczno wydawniczą, a szczególnie za opracowanie niezwykle cennej "Księgi gdańskiego bractwa piekarzy".
 • Konstanty Andrzej Kulka – za wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie wielkiej muzyki i propagowanie swoim wspaniałym kunsztem Gdańska i polski na estradach świata.
 • Kai Bumann – wybitne osiągnięcia i nowe inicjatywy w dziedzinie wielkiej muzyki, a także za szczególne umiłowanie swojej drugiej Ojczyzny – Polski i promowanie polskiej kultury.
                                     

1.6. Laureaci medalu 2010

 • Nadbałtyckie Centrum Kultury dyrektor Lawrence Okey Ugwu – za wieloletnią zespołową działalność i różnorodność cennych inicjatyw w dziedzinie kultury.
 • Jacek Krzysztofowicz – za systematyczne przywracanie świetności kościołowi Św. Mikołaja za stworzenie w Gdańsku wybitnego centrum kultury duchowej za organizację sesji naukowych, poszerzających wiedzę o historii dominikanów w Gdańsku.
 • Jean-Yves Potel – za wieloletnią działalność, przyczyniającą się do głębszego rozumienia Polski i zrywu Solidarności we Francji.
 • Rainer Nalazek – za rozwijanie wszechstronnej współpracy między społeczeństwami Gdańska i Bremy.
 • Paweł Adamowicz – za szczególne zasługi w umacnianiu i rozwoju idei samorządu terytorialnego, skuteczne zarządzanie Gdańskiem oraz cenne inicjatywy podnoszące rangę naszego Miasta, a także efektywne promowanie wizerunku Gdańska w kraju jak i poza jego granicami.
 • Adam Korol – za wybitne sukcesy sportowe, rozsławiające Gdańsk w świecie.


                                     

1.7. Laureaci medalu 2009

 • Adam Koperkiewicz – za wieloletnie kierowanie Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, za szczególny wkład w przywracanie świetności gdańskim zabytkom – zwłaszcza Dworowi Artusa, a także za efektywne rozwijanie współpracy międzynarodowej.
 • Zbigniew Jujka – za wieloletnią, wybitną w skali międzynarodowej działalność na polu dowcipu rysunkowego, tworzącego swoistą satyryczną lecz nie agresywna kronikę wydarzeń i postaci.
 • Leszek Blanik – za rozsławianie Gdańska w świecie przez wybitne osiągnięcia sportowe, w tym złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich.
 • Forum Dialogu Gdański Areopag – za skuteczne promowanie wizerunku Gdańska, w którym rozpoczęła się jedna z najważniejszych debat współczesnego społeczeństwa; debata na temat ludzkich powinności.
 • Tomasz Jank – za ogromny wkład, zaangażowanie w dzieło przywracania świetności zabytkowemu kompleksowi kościelno-klasztornemu św. Trójcy.
                                     

1.8. Laureaci medalu 2008

 • Budzimira Wojtalewicz-Winke – za niezachwianą wierność tradycjom gdańskiej Polonii i wcielanie w życie idei porozumienia i przyjaźni między narodami.
 • Maria Pelczar – za przedsięwzięcia organizacyjne, dzięki którym Biblioteka Gdańska umocniła pozycję wybitnego centrum nauki i kultury w kraju i zagranicą.
 • Cezary Annusewicz – za niezwykle energiczne działania na rzecz dokończenia odbudowy kościoła Św. Piotra i Pawła i integracji katolików dwóch obrządków – ormiańskiego i rzymskokatolickiego, a także dla współpracy między narodami.
 • Gdańskie Koło Przewodników PTTK – za wieloletnie wybitne osiągnięcia w efektywnej popularyzacji i promocji Gdańska i przekazywaniu wiedzy milionom turystów z kraju i zagranicy.
                                     

1.9. Laureaci medalu 2007

 • Danuta Popinigis – za wybitne osiągnięcia na polu badania i propagowania dziejów muzyki gdańskiej, intensywną współpracę międzynarodową w tej dziedzinie. współorganizację i udział w konferencjach naukowych w tej dziedzinie, wybitny wkład w opracowanie i wydanie zbioru utworów Jana Efraima Eggerta z 1784 r. na karylion kościoła św. Katarzyny.
 • Grzegorz Szychliński – za szczególne osiągnięcia w organizacji i prowadzeniu Muzeum Zegarów Wieżowych, zaangażowanie w zakończenie odbudowy karylionu kościoła Św. Katarzyny i propagowanie muzyki dzwonów, reprezentowanie Polski i Gdańska w Światowej Organizacji Karylionowej, doprowadzenie do zorganizowania w Gdańsku Światowego Kongresu Karylionowego, oraz za ofiarne zaangażowanie w ratowanie dzieł sztuki w czasie pożaru kościoła w 2006 r.
 • Kalina Zabuska – za bogaty dorobek wystawienniczy, publikacje na temat sztuki gdańskiej, inicjowanie przedsięwzięć, mających duże znaczenie dla utrwalania pamięci sławnych gdańszczan i dla zbliżenia ludzi i narodów, za inicjatywę utworzenia Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy.
 • Zdzisław Ossowski – za wszechstronną działalność wydawniczą, artystyczną i inwestycyjną, propagowanie idei braterstwa i przyjaźni ludzi i narodów poprzez muzykę, wybitne zasługi w ochronie zabytkowych kościołów w Gorzędzieju i Osieku, podnoszenie ich znaczenia przez sprowadzenie relikwii, udatne łączenie inwestycji kulturalnych i komunalnych.


                                     

1.10. Laureaci medalu 2006

 • Tadeusz Bolduan – za wybitne osiągnięcia w popularyzacji wiedzy historycznej o Gdańsku i Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych aspektów polsko-niemieckiego sąsiedztwa.
 • John H. Bloecher – za aktywne promowanie Gdańska wśród filatelistów na całym świecie.
 • Wiesław Gierłowski – za animację rozwoju gdańskiego bursztynnictwa i promocję Gdańska jako światowej stolicy bursztynu.
 • Aleksander Nagucki – za aktywne promowanie Gdańska poza granicami kraju, podejmowanie pożytecznych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego dzielnicy Gdańsk Orunia i sprzyjanie jego integracji.
                                     

1.11. Laureaci medalu 2005

 • Roman Perucki – za całokształt w dziedzinie kultury muzycznej, bogaty dorobek artystyczny, za kierowanie zespołem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw, a szczególnie za tworzenie największej inwestycji w dziedzinie kultury – Centrum Muzycznego na Ołowiance.
 • Reinhold Stiering – za zasługi w rozwoju kontaktów społecznych i kulturalnych między miastami partnerskimi Gdańskiem i Bremą a także podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw i za pomoc udzielaną gdańskim dzieciom i młodzieży.
 • Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" – za bogaty dorobek artystyczny twórczo uwzględniający dawną muzykę gdańską, a także propagowanie polskiej kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami.
 • Jerzy Litwin – za całokształt działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa morskiego i propagowanie Gdańska jako ważnego ośrodka morskiego, a także liczne publikacje poświęcone problematyce morskiej.
 • Zofia Janukowicz – za wybitne osiągnięcia wokalne sławiące polską wokalistykę również poza granicami kraju, a także za upowszechnianie kultury muzycznej.
 • Jerzy Doerffer – za wybitne osiągnięcia w nauce, bogaty dorobek publikacyjny poświęcony budownictwu okrętowemu, a także za przygotowanie na bardzo wysokim poziomie kadr dla gospodarki morskiej.


                                     

1.12. Laureaci medalu 2004

 • Andrzej Urbańczyk – za zasługi dla Gdańska, za to iż rozsławia imię Gdańska w świecie, a zwłaszcza w Ameryce gdzie obecnie mieszka.
 • Joanna Konopacka – za wybitne zasługi dla Gdańska, kreowanie wizerunku miasta i rozsławianie Pomorza Gdańskiego w kraju i na świecie.
 • Halina Słojewska – za wybitne zasługi dla Gdańska, za działalność kulturalną i społeczną.
                                     

1.13. Laureaci medalu 2003

 • Gert Oldenbeuving – za wybitne zasługi dla Gdańska, wieloletnią współpracę holendersko-gdańską, kreowanie wizerunku miasta i rozsławianie Gdańska w świecie.
 • Martin Gerike – za wybitne zasługi dla Gdańska, wkład w rozwój współpracy polsko-niemieckiej, kreowanie wizerunku miasta i pomoc w dziele restytucji Dworu Artusa.
                                     

1.14. Laureaci medalu 2002

 • Zespół osób i instytucji – za zasługi dla Gdańska, za zaangażowanie w rewitalizację Dworu Artusa – dzieła o międzynarodowej randze.
 • Marian Biskup – za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w badaniu historii Pomorza i Prus Książęcych w okresie późnego średniowiecza.
 • Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" – za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia dydaktyczne i przygotowanie na bardzo wysokim poziomie kadr dla gospodarki morskiej.
 • Peter Maria Stajkoski – za zasługi dla Gdańska, za organizację współpracy i integrację środowiska artystycznego Gdańska i Niemiec oraz propagowanie polskiej sztuki w Niemczech.
                                     

1.15. Laureaci medalu 2001

 • Roman Wapiński – za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem, szczególnie za zasługi dla nauki polskiej i światowej.
 • Franz Kessler – za zasługi dla Gdańska oraz za działalność w zakresie upowszechniania muzyki gdańskiej w świecie.
 • Stanisław Bogdanowicz – za całokształt dokonań związanych z popularyzacją dziejów Gdańska, szczególnie gdańskiego kościoła i podejmowanych działań na rzecz ocalenia gdańskich zabytków.
 • Leszek Moszyński – za całokształt wybitnych dokonań związanych z Gdańskiem, szczególnie za osiągnięcia w dziedzinie językoznawstwa.
 • Bolesław Mazurkiewicz – za szczególne zasługi dla Miasta Gdańska, nauki polskiej i światowej.
                                     

1.16. Laureaci medalu 2000

 • Jerzy Katlewicz – za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, rozsławianie imienia Gdańska w świecie.
 • Wolfgang Günter Deurer – za ogrom ne zaangażowanie i działania zmierzające do ocalenia gdańskich zabytków, a w szczególności za publikację poświęconą gdańskim świątyniom "Danzig Die Dokumentation 52 Historischer Kirchen"
 • Janka Bielak – za działania promujące Gdańsk, w szczególności za zasługi w zakresie rozwoju żeglarstwa, szerzenie idei międzynarodowej współpracy młodzieży pod żaglami, rekomendację Gdańska i przyczynienia się do przyznania organizacji w Gdańsku w 2000 r. regat Cuty Sark Tall Ships Race.
 • Dorothe Boden – za całokształt działań związanych z promocją gdańskiej kultury, promowanie polsko-niemieckich kontaktów młodzieży.
 • Edmund Kotarski – za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem, jego dziejami, kulturą i literaturą.
 • Danuta Sobolewska – za promowanie dobrych stosunków pomiędzy Wielką Brytanią i Gdańskiem, promowanie polskiej kultury i sztuki, za działania pomocy dla ofiar pożaru w Hali Stoczni Gdańskiej, zaangażowanie w organizację II Konferencji Miast Partnerskich Wielkiej Brytanii i Polski.
                                     

1.17. Laureaci medalu 1999

 • Gerhard Nitschke – za działania na rzecz pojednania i zbliżenia między Polakami a Niemcami.
 • Jan Majder – za wieloletnią pracę duszpasterską i działalność społeczną dla mieszkańców Gdańska.
 • Lucia Thijssen – za zasługi dla Gdańska i za promowanie miasta w Niderlandach, za wkład w popularyzację historii związków Gdańska i Niderlandów.
                                     

1.18. Laureaci medalu 1998

 • Zbigniew Dworak – za bezinteresowną pomoc, otwartość na sprawy ludzkie, ogromną wiedzę oraz wybitną osobowość.
 • Ludwik Wiśniewski – za działalność duszpasterską, wychowanie młodej inteligencji przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku.
 • Wojciech Rajski – za rozsławianie imienia Gdańska poza granicami Polski.
 • Zygmunt Choreń – za bogate doświadczenie morskie i za pracę przy projektach żaglowców.
 • Gdański Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" – za niesienie pomocy ludziom potrzebującym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.
                                     

1.19. Laureaci medalu 1997

 • Hans Dietrich Paschmeyer – za wierność przysiędze Hipokratesa – "nieść pomoc ludziom w chorobie", za udowodnienie, że nieść można pomoc bez względu na granice.
 • Tadeusz Jabłoński – za całokształt pracy dziennikarskiej.
 • Dieter Schenk – za wytrwałą działalność na rzecz unieważnienia bezprawnego wyroku sądu niemieckiego skazującego polskich pocztowców w Gdańsku na karę śmierci.
 • Lech Bądkowski – za bogatą twórczość literacko-publicystyczną związaną z Gdańskiem i Pomorzem oraz działalność społeczno-polityczną.
                                     
 • Bazylika archikatedralna św Stanisława i św Wacława kościół archikatedralny, położony na Wawelu stanowiący własność archidiecezji krakowskiej. Miejsce
 • teologii w zakresie filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym im. św Wojciecha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 22 maja 1993 roku z
 • teksty publicystyczne Wojciecha Wencla zaprzeczają idei etyki słowa Wiersze Towarzystwo Ogród Ksiąg Warszawa 1995 Oda na dzień św Cecylii Wydawnictwo
 • Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis gdańskim Medalem św Wojciecha 2014 Laureat Nagrody Prezydenta Miasta
 • roku namalowany przez proboszcza kościoła św Wojciecha Krzysztofa Boguszewskiego, przedstawiający wjazd św Marcina do Amiens, dzielącego swój płaszcz
 • Wojciech Kilar ur. 17 lipca 1932 we Lwowie, zm. 29 grudnia 2013 w Katowicach polski pianista, kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Kawaler Orderu
 • Kultury oraz Medalem Św Huberta. W roku 2017 został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis Ewa Moroń: Wojciech Plewiński - Biogram

Użytkownicy również szukali:

...
...
...