Poprzednia

ⓘ Nadleśnictwo Starachowice
                                     

ⓘ Nadleśnictwo Starachowice

Nadleśnictwo Starachowice – samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z siedzibą w Starachowicach.

                                     

1. Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa

Nadleśnictw Starachowice jest jednym spośród 23 Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Radomiu. Sąsiaduje od północy z Nadleśnictwem Marcule, od południa z Nadleśnictwem Ostrowiec św. natomiast od zachdu z Nadleśnictwem Skarżysko Kamienna. Lasy Nadleśnictwa Starachowice stanowią zwarty kompleks, który wraz z lasami nadleśnictwa Marcule i Ostrowiec Św. stanowi część wielkiego kompleksu tzw. "Lasów Iłżeckich” będących pozostałością dawnej "Puszczy Iłżeckiej”. Układ naturalny na tym obszarze został przekształcony przez intensywną gospodarkę leśną, która w przeszłości była ukierunkowana na osiąganie celów produkcyjnych, zaspokajających potrzeby rozwoju przemysłowego i urbanistycznego regionu. Powierzchnia jakimi zarządza Nadleśnictw to 14651.90 ha, w tym 14466.66 ha powierzchni pokrytej lasami. Największa część lasów Nadleśnictwa Starachowice pełni funkcję ochronną pow. 13892.35 ha, natomiast lasy gospodarcze 45.85 ha oraz rezerwaty 39.42 ha występują na niewielkim obszarze. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, lasy Nadleśnictwa Starachowice położone są w krainie Małopolskiej VI, dzielnicy – Radomsko-Iłżeckiej VI.3, mezoregionie – Przedgórza Iłżeckiego VI.3.b oraz dzielnicy – Gór Świętokrzyskich VI.2, mezoregionie – Puszczy Świętokrzyskiej VI.2.a

                                     

2. Udział siedlisk leśnych w Nadleśnictwie

według grup żyzności:

-siedliska borowe 3999.49 ha 28.6%

-siedliska lasowe 7011.39 ha 50.2%

-siedliska borowe wyżynne 753.89 ha 5.4%

-siedliska lasowe wyżynne 2212.01 ha 15.8%

według stopni uwilgotnienia:

-świeże 11391.76 ha 81.5%

-wilgotne 2515.97 18.0%

-bagienne 69.05 ha 0.5%

Gatunkiem panującym w Nadleśnictwie Starachowice jest Sosna zwyczajna, której udział wynosi 85%. Występuje jak gatunek panujący na siedliskach borwych Bśw, Bw, BMśw. Na siedliskach lasowych przy wespół udziale takich gatunków jak brzoza, modrzew, dąb, świerk, jodła. Sosna zwyczajna jest również gatunkiem dominującym.

                                     

3. Rezerwaty przyrody

Bogactwo siedlisk przyrodniczych oraz zamieszkujących je przedstawicieli flory i fauny pozwoliło na wyznaczenie na terenie Nadleśnictwa obszarów objętych ochroną prawną w celu zachowania mało zmienionych ekosystemów, cennych gatunków roślin i zwierząt

 • Rezerwat Rosochacz,
 • Rezerwat Skały pod Adamowem rezerwat przyrody nieożywionej
 • Uroczyska Lasów Starachowickich na powierzchni około 2350 ha. – obszar ochrony siedlisk w ramach sieci NATURA 2000
                                     

4. Klimat

Klimat: jest urozmaicony mając charakter przejściowy od oceanicznego Europy Zachodniej do Kontynentalnego Europy Wschodniej. Kontrastowość tego klimatu przejawia się szczególnie w okresie późnej jesieni i na przedwiośniu. Średnia temperatura roczna +7.8 °C. Okres wegetacyjny trwa średnio 205 dni ze średnią temperaturą + 12.9 °C. Opady roczne średnio wynoszą 633 mm.

                                     

5. Zespoły leśne na terenie Nadleśnictwa Starachowice

Zdecydowanie przeważają siedliska świeże, zajmujące 81.5% powierzchni. Siedliska wilgotne zajmują 18%, natomiast bagienne i łęgowe tylko 0.5%. Na terenie nadleśnictwa Starachowice występują kilka bardzo rzadkich zespół leśnych:

 • Wyżynny jodłowy bór mieszany
 • Grąd subkontynentalny
 • Łęg jesionowo – olszowy
 • Łęgi wierzbowo – topolowe

Siedliska zostały objęte programem Natura 2000 w celu ich zachowania i ochrony. Spośród czterech

wymienionych zespołów największą powierzchnię zajmuje wyżyna jodłowa boru mieszanego, natomiast

najmniejszy obszar zajmują łęgi jesionowo – olszowy i wierzbowo – topolowe.

                                     

6. Charakterystyka poszczególnych zespołów

Wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum polonicum jest to świeży bądź wilgotny bór mieszany jodłowy

obszaru wyżynnego. Odpowiada typowi leśnemu boru mieszanego wyżynnego, zespół o niejednoznacznej

charakterystyce i wydzieleniu. Zespół leśny mimo długiej tradycji wyróżniania jest słabo scharakteryzowany

pod względem fitosocjologicznym, problematyczne jest ustalenie jego gatunków charakterystycznych.

Występujące gatunki:

 • jodła pospolita Abies album
 • przytulinka wiosenna Cruciata glabra,
 • nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata,
 • widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum,
 • jeżyna gruczołowata Rubus hirtus,
 • jeżyna Bellardego Rubus pedemontanus,
 • tujowiec tamaryszkowy Thuidium tamariscinum

Grąd subkontynentalny Tilio – Carpinetum jest to umiarkowanie kontynentalna postać lasu dębowo –

lipowo – grabowego siedlisk eutroficznych i umiarkowanie eutroficznych, świeżych i wilgotnych. Powstają na

glebach gliniastych, świeżych lub średnio wilgotnych.

Występujące gatunki

 • grab zwyczajny Carpinus betulus
 • lipa drobnolistna Tilia cordata
 • dąb szypułkowy Quercus robur.
 • klon zwyczajny Acer platanoides
 • jesion wyniosły Fraxinus excelsior
 • wiąz górski Ulmus glabra
 • porzeczka alpejska Ribes alpinus
 • leszczyna pospolita Corylus avellana.
 • przytulia Schultesa Galium schultesii
 • zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides
 • pszeniec polski Melampyrum polonicum
 • jaskier kaszubski Ranunculus cassubicus

Łęg jesionowo – olszowy Fraxino – Alnetum są to łęgi nizinne, lekko zabagnione doliny małych cieków

wodnych, bardzo rozpowszechniany, zwykle najpospolitszy typ łęgu w wielu regionach kraju. Gleby, na których

występują łęgi jesionowo – olszowe odznaczają się dużą żyznością i odczynem obojętnym. Zaliczane są do gleb

mułowo-glejowych.

Występujące gatunki:

 • olsza czarna Alnus glutinosa
 • jesion wyniosły Fraxinus excelsior
 • klon pospolity Acer platanoides
 • czeremcha pospolita Padus avium
 • wiąz górski Ulmus scabra
 • pokrzywa zwyczajna Urtica dioica
 • wiązówka błotna Filipendula ulmaria
 • ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum
 • świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum
 • turzyca odległokłosa Carex remota
 • niecierpek pospolity Impatiens nolitangere
 • tojeść pospolita Lysimachia vulgaris
 • wietlica samicza Athyriumfilix-femina
 • bodziszek cuchnący Geranium robertianum
 • kuklik zwisły Geum rivale
 • jasnota plamista Lamium maculatum
 • jaskier rozłogowy Ranunculus repens
 • śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium
 • rzeżucha gorzka Cardamine amara

Na terenie Nadleśnictwa występują ponadto takie zespoły leśne jak: Siedliska terenów nizinnych:

 • Abietetum polonicum typicum – wyżynny jdłwy br mieszany
 • Molinio cuerulae – kontynentalny bór mieszany
 • Vaccinio uliginosi – Pinetum molinietosum – bór sosnowy bagienny
 • Ribes nigri – Alnetum – ols porzeczkowy
 • Ols torfowy, odmiana środkowoeuropejska
 • Querco roboris – Pinetim – kontynentalny bór mieszany
 • Tilio carpinetum typicum – grąd subkontynentalny
 • Leucobryo – Pinetum – subkontynentalny bór sosnowy świeży

Siedliska terenów wyżynnych

 • Abietetum polonicum circaetosum – wyżynny jdłwy br mieszany podzespół wilgotny
 • Tilio – carpinetum typicum – grąd subkontynentalny
 • Querco roboris – Pinetum - kontynentalny bór mieszany świeży
 • Abietetum polonicum typicum – wyżynny jodłowy bór mieszany


                                     

7. Literatura

 • Matuszkiewicz W., 2005: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa;
 • Matuszkiewicz J. M., 2001: Zespoły leśne Polski. PWN. Warszawa;
 • Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Starachowice z Planu Urządzania Lasu sporządzonego na lata 2007- 2014 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A.,1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL. Warszawa;
 • Elaborat siedliskowy, N-ctwo Starachowice, Radom 2006.

Użytkownicy również szukali:

bip nadleśnictwo starachowice, nadleśnictwo skarżysko, nadleśnictwo staszów,

...
...
...