Poprzednia

ⓘ Kierownik projektu
Kierownik projektu
                                     

ⓘ Kierownik projektu

Kierownik projektu – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za osiągnięcie założonych celów projektu. Do kluczowych jego obowiązków zaliczamy m.in. ogólne planowanie projektu, ustalenie standardów i zasad, opracowanie jasnych i osiągalnych celów projektu, określenie wymagań projektu, zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością. W oparciu o wiedzę na temat przedsiębiorstwa, określa i realizuje wymagania klienta. Kierownik projektu zarządza przepływem informacji pomiędzy komitetem sterującym reprezentującym klienta a dostawcami, wytwórcami projektu. Negocjuje i współpracuje z firmami kooperującymi oraz dostawcami, a także współpracuje z zarządem. Prowadzi prezentacje i szkolenia na temat projektu. Realizacja założeń projektu uwzględniających ograniczenia czasu, kosztów i jakości wymaga znajomości wewnętrznych procedur stron, z którymi współpracuje PM oraz bliskiej współpracy z klientem i dostawcami.

                                     

1. Rola kierownika projektu

Kierownik projektu, aby sprawnie zarządzać projektem i posiadanymi zasobami ludzkimi, często pełni wiele funkcji jednocześnie. Podstawowe funkcje osoby zarządzającej projektem:

 • planowanie
 • kontrolowanie
 • komunikowanie
 • motywowanie
 • organizowanie

Kierownik projektu zajmuje się m.in. integracją, podejmowaniem decyzji oraz motywowaniem zespołu, odpowiada za komunikację w projekcie. Jest łącznikiem między zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami projektu. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich członków zespołu projektowego o zadaniach, które mają wykonać, o harmonogramie, budżecie projektu i jego celach. Trafiają do niego wszystkie raporty, notatki służbowe, wnioski, uwagi sponsora, a także skargi. Prowadzi negocjacje we wszystkich sprawach mających wpływ na wynik projektu.

Kierownik projektu jest osobą odpowiedzialną za zachęcania całego zespołu do pracy i wyznaczanie kierunków działania. Powinien on inspirować pozostałych członków zespołu, umacniać przekonanie o wartości projektu. Kierownik projektu odpowiada za zdobycie budżetu i zasobów dla projektu. Kontroluje posiadane zasoby finansowe. Ponadto musi być otwarty na zmiany, przygotowywanie nowych rozwiązań. Musi szybko reagować na problemy i odpowiednio obsługiwać zmiany, które mogą negatywnie wpłynąć na ostateczny wynik projektu.

                                     

2. Uprawnienia

Uprawnienia kierownika projektu określa sponsor projektu. Zakres odpowiedzialności jest zwykle szeroki i może nie pokrywać się ze środkami przeznaczonymi na realizację projektu. Kierownik projektu powinien przeanalizować wykonalność ustalonego zakresu odpowiedzialności oraz możliwości realizacji tego zakresu. Wyniki analizy wykonalności powinny zostać przedstawione sponsorowi projektu.

                                     

3. Obowiązki kierownika projektu

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za zapewnienie komunikacji w zespole. Jego zadaniem jest upewnienie się, że wszyscy członkowie zespołu znają i wykonują swoje zadania. Obowiązki kierownika projektu mogą być różne, w zależności od branży. Do głównych jego zadań zaliczamy:

 • przygotowanie struktury podziału pracy
 • planowanie budżetu
 • odpowiednie motywowanie członków zespołu
 • przygotowanie harmonogramu projektu
 • utrzymanie kontaktu z klientem, sponsorem
 • zarządzanie stronami zaangażowanymi w projekt
 • zarządzanie konfliktami
 • wybór członków zespołu projektowego
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • zarządzanie ryzykiem projektu
 • monitorowanie statusu projektu
 • zarządzanie budżetem projektu

Wymienione obowiązki kierownika projektu wskazują na wysokie wymagania dotyczące wiedzy, cech osobowości, umiejętności.                                     

4. Oczekiwane umiejętności

Cechy dobrego kierownika projektu możemy podzielić na cztery kategorie:

 • pożądane cechy osobowe.
 • umiejętności behawioralne i interpersonalne,
 • umiejętności związane z zarządzaniem technologicznym,
 • kompetencje biznesowe,
                                     

4.1. Oczekiwane umiejętności Kompetencje biznesowe

 • umiejętność szacowania budżetu
 • znajomość zarządzania ogólnego: marketingu, księgowości, zawierania umów, zakupów, prawa, zarządzania personelem
 • aktywne i ciągłe poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności podwładnych
 • znajomość organizacji i branży
 • umiejętność przewidywania czasu realizacji
                                     

4.2. Oczekiwane umiejętności Umiejętności związane z zarządzaniem technologicznym

 • znajomości programów wspierających prowadzenie projektów
 • znajomość przeprowadzania analiz technicznych
 • znajomość standardów prowadzenia projektów
 • znajomość języka angielskiego – większość dostępnej literatury, dokumentacji z zarządzania projektami jest w języku angielskim
                                     

4.3. Oczekiwane umiejętności Umiejętności behawioralne i interpersonalne

 • umiejętność rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • wrażliwość na ludzkie słabości, potrzeby i pragnienia
 • umiejętność komunikacji – precyzyjna i efektywna wymiana informacji z interesariuszami
 • umiejętność szkolenia pracowników i udzielania im porad
 • umiejętność aktywnego słuchania – zadawanie pytań w celu uzyskania wyjaśnień i przedstawianie tych samych treści w różny sposób
 • wywieranie wpływu – umiejętność charakteryzująca przywódcę
 • umiejętność pracy z ludźmi i przekazywania im zadań
 • umiejętność walki ze stresem
                                     

4.4. Oczekiwane umiejętności Pożądane cechy osobowe

 • umiejętności przywódcze – zdolność kierownika do motywowania, przewodzenia zespołem projektowym
 • perswazyjność
 • inteligencja i niezależność myślenia
 • otwartość
 • umiejętność efektywnej komunikacji
 • umiejętność zarządzania – zarządzanie zasobami ludzkimi, finansowymi, intelektualnymi oraz efektywne administrowanie projektem
 • efektywność – osiąganie oczekiwanych wyników
 • uczciwość
 • przedsiębiorczość i konsekwencja w działaniu
 • pewność siebie
 • asertywność
 • dobra organizacja i dyscyplina
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • myślenie w ogólnych kategoriach
 • umiejętności negocjacyjne
                                     
 • . Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu Ze względu na
 • Rejestr Ryzyk powinien być przeglądany i modyfikowany przez kierownika projektu Kierownik projektu ma obowiązek cyklicznego przeglądu i raportowania stanu
 • zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi
 • wirtualizacji zespołów. Kierownik projektu może stać się zatem kierownikiem wirtualnym Istnieją ponadto dowody m.in. na to, że kierownik projektu powinien stosować
 • 2010. Zespół realizacyjny: Wojciech Więcławek Kierownik Projektu Tomasz Klimek Z - ca Kierownika Projektu Wykonawcy: Elektrobudowa S.A. część elektryczna
 • Wars 1996 Dungeon Keeper 1997 Kierownik Projektu Projektant Black and White 2001 Pomysłodawca Kierownik Projektu Programista Fable 2004 Projektant
 • Miasta. Doradca Prezydenta ds. Gospodarczych Kierownik Projektu Miejski Zespół Kąpieliskowy Kierownik Projektu Przebudowy Strefy Dworcowa - Mariacka, Nowy
 • meta - redaktor projektu The Open Directory DMOZ, w latach 1999 - 2001 twórca serwisu kartograficznego pilot.pl, a od 2003 kierownik projektu Scholaris.pl
 • o. 1990 1995 kierownik działu marketingu i analiz w Aster City Cable 1995 1996 kierownik projektu wdrożeniowego w Ster - Projekt SA 1996 1999 dyrektor
 • University of Minnesota Duluth. Pracuje jako inżynier ds. korozji i kierownik projektu w firmie inżynieryjno - konsultingowej w Duluth. igrzyska olimpijskie