Poprzednia

ⓘ Pierwotne chrześcijaństwo
Pierwotne chrześcijaństwo
                                     

ⓘ Pierwotne chrześcijaństwo

Uczniowie przekonali się wówczas, że Jezus nie był mesjaszem w sensie żydowskim to znaczy wyzwolicielem Żydów spod rzymskiej okupacji, lecz część z nich pod wpływem opisanego w Nowym Testamencie doświadczenia osobistego kontaktu z cudownie powstałym z martwych Jezusem poczęła oczekiwać jego ponownego przyjścia i obiecanego udziału w zbawieniu. Zmartwychwstanie Jezusa było od początku centralną tezą wiary chrześcijańskiej i motywem działania pierwszych chrześcijan.

Zgodnie z Dziejami Apostolskimi wspólnota uzyskała umocnienie w wierze w święto Szawuot Zielone Świątki, kiedy upłynęło 50 dni od ukazania się uczniom Jezusa. Zgodnie z biblijnym opisem na uczniów zstąpił Duch Święty w postaci widzialnych języków ognia, udzielając uczniom mocy do głoszenia Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa. Wtedy uformowała się pierwsza wspólnota chrześcijańska w Jerozolimie, zwana judeochrześcijanami. Wspólnota powstała wokół apostołów oraz matki i braci Jezusa, której początkowo przewodzili apostołowie z Kefasem - czyli świętym Piotrem – na czele, a potem Jakub Brat Pański. Ważną rolę odgrywał też drugi syn Zebedeusza, Jan Ewangelista.

                                     

1. Działalność świętego Pawła Apostoła

Około 36 r. n.e. do grona apostołów dołączył św. Szaweł z Tarsu zwany później Pawłem, początkowo zagorzały prześladowca nowej religii, który przyczynił się do gwałtownego rozwoju chrześcijaństwa. Nowy Testament opisuje, że gwałtowna przemiana nawrócenie, jakiej doznał Szaweł, dokonała się na skutek spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem w drodze do Damaszku.

Po nawróceniu Paweł przybył do Jerozolimy i tu poznał Piotra i Jakuba Brata Pańskiego, po czym rozpoczął pracę misyjną w diasporze i wśród pogan. Początkowo, w latach 37-38 działał on w Palestynie, następnie w Syrii i Cylicji. Podczas swoich podróży w latach 44-64 lub 67 założył wiele gmin chrześcijańskich, między innymi w Azji Mniejszej, Grecji, na Cyprze czy w Macedonii Filipii. Paweł nawracał także ludzi niemających korzeni żydowskich tzw. poganochrześcijan, co wywołało pierwsze spory z tzw. Judeochrześcijanami rozstrzygnięte na soborze Jerozolimskim ok. 50 r.

Duże znaczenie dla rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa miały poglądy teologiczne Pawła oraz określone w jego listach które stanowią istotną część kanonu Nowego Testamentu zasady doktrynalne i etyczne, które stały się wspólną podstawą wiary chrześcijańskiej, opartej na przewadze łaski nad uczynkami, filozoficznie pojmowanej Miłości której wyrazem była śmierć Jezusa nad żydowskim Prawem oraz na kulcie Jezusa Chrystusa - zbawiciela ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Geza Vermes, autor książki Jezus Żyd uważa, że gdyby nie geniusz organizacyjny Pawła, chrześcijaństwo nigdy nie rozwinęłoby się na tak masową skalę.

                                     

2.1. Pierwsze wspólnoty Pierwotna wiara

Pierwsi chrześcijanie z języka greckiego należący do Pomazańca tj. do Jezusa Chrystusa) wywodzący się z Żydów zachowywali przepisy Tory; między innymi obrzezanie. Wszyscy na pamiątkę Jezusa praktykowali chrzest i eucharystię zwaną "łamaniem chleba”. Z późnego judaizmu zostały zaczerpnięte takie wierzenia jak: istnienie aniołów czy życie wieczne.

Pierwsi wyznawcy Jezusa praktykowali wspólnotę dóbr i nazywali siebie "świętymi”. Gromadzili się w domach.

                                     

2.2. Pierwsze wspólnoty Ważne gminy chrześcijańskie

W wyniku działalności św. Pawła, a także misyjnych podróży św. Piotra, św. Jana Ewangelisty i innych apostołów chrześcijaństwo znajdowało wyznawców poza Palestyną - w Egipcie, Azji Mniejszej, Syrii, Grecji, Italii, także w Rzymie.

Do ważnych gmin chrześcijańskich w I-II w. należały:

 • Filipia,
 • Rzym.
 • Filadelfia Bizancjum
 • Antiochia, drugi po Jerozolimie ważny ośrodek wczesnego chrześcijaństwa. Stanowili go poganochrześcijanie pod przywództwem świętego Pawła podkreślającego "zbawienie z wiary”.
 • Ikonium,
 • Jerozolima, na której czele stał Jakub Sprawiedliwy
 • Tesalonika,
 • Korynt,
 • Damaszek,
 • Aleksandria, skupiająca zhellenizowanych chrześcijan,
 • Laodycea,
 • Efez,

Rozprzestrzenienie się nowej wiary było początkowo związane z istniejącą na Bliskim Wschodzie diasporą, wśród której pozyskiwano nowych wyznawców. Diaspora od dawna była silnie zhellenizowana - to właśnie z niej wywodzący się badacze Starego Testamentu, dokonali przekładu na grekę Septuaginta, a Filon z Aleksandrii powiązał judaizm z ówczesnymi prądami filozoficznymi. Te pierwsze lata kształtowania się nowej religii zwane są "pierwotnym” lub "wczesnym chrześcijaństwem”.

Pierwsze gminy chrześcijańskie ustaliły zasadę jednoosobowego przywództwa biskupa. W kolejnych wiekach dominującą rolę wśród nich zaczęła odgrywać gmina chrześcijańska w Rzymie, określana mianem pierwszej pośród równych, co miało związek ze znaczeniem politycznym Rzymu i liczebnością tamtejszej gminy oraz faktem, że gmina ta miała być według tradycji założona przez apostołów św. Piotra i św. Pawła.                                     

3. Ojcowie Kościoła

W II-III w. zaczęła się również kształtować teologia i filozofia chrześcijańska, której wyrazem były pisma Ojców Apostolskich oraz apologetyka, patrystyka Ojcowie Kościoła i inni pisarze wczesnochrześcijańscy.

                                     

4.1. Spory doktrynalne Zachowanie prawa żydowskiego

Około 50 roku w wyniku wzrastającej liczby wyznawców wywodzących się spośród Greków, Rzymian i innych ludów pogańskich, pojawił się w łonie chrześcijańskiej wspólnoty spór, w jakim stopniu prawo mojżeszowe obowiązuje nowych nieżydowskich adeptów. Według Dziejów Apostolskich rozdz. 15 konflikt został rozwiązany poprzez dekret apostołów zwalniający chrześcijan pogańskiego pochodzenia z konieczności obrzezania i ograniczający nakazy do tzw. praw noachickich obowiązujących w ówczesnym judaizmie prozelitów, czyli niejedzenia mięsa ofiarowanego bożkom oraz unikania spożywania krwi. Judeochrześcijanie, kierowani przez Jakuba "brata Pańskiego”, utrzymali jednak zachowywanie żydowskiego Prawa; z tej tradycji wywodziły się późniejsze odłamy ebionitów i nazarejczyków, którzy odcinali się od "ortodoksyjnego” pogańskiego chrześcijaństwa.

                                     

4.2. Spory doktrynalne Gnostycyzm

Kierunkiem przeciwstawnym zarówno judeochrześcijaństwu, jak i chrześcijaństwu pawłowemu był gnostycyzm I-III w., łączący elementy chrześcijańskie z praktykami pogańskimi i filozofią grecką. Różne sekty gnostyckie przyjmowały różne wersje nauki o wyzwoleniu duszy z ciała poprzez ezoteryczną wiedzę.

                                     

4.3. Spory doktrynalne Inne spory

Ortodoksja kościelna pierwszych wieków kształtowała się w polemice z licznymi ruchami religijnymi:

 • ebionitami I-V w.
 • subordynacjonizmem II-III w.,
 • nieortodoksyjnymi poglądami na Trójcę Świętą
 • monarchianizmem II-III w.,
 • manicheizmem III-IV w. – religią odrzucającą Stary Testament i głoszącą skrajny dualizm dobra i zła, oraz materii i duszy. Manichejczykiem był przez pewien czas Augustyn z Hippony, jednak później porzucił tę religię i oficjalnie występował przeciwko jej tezom.
 • marcjonitami II-III w.,
 • doketyzmem II-III w.,
 • millenaryzmem głównie II-III w.,
 • nieortodoksyjnymi poglądami w sferze teorii i praktyki życia chrześcijańskiego
 • montanizmem II w.,
 • enkratyzmem II w. – czyli negacją sakramentu małżeństwa.

Wiele z tych nurtów z czasem przekształciło się w odrębne struktury kościelne, nazywane dziś starożytnymi Kościołami przedchalcedońskimi.                                     

5. Prześladowania chrześcijan

Zebrania gmin, otaczane aurą tajemniczości, budziły podejrzliwość, a nawet wrogość wśród ludzi innych wyznań. Na tym tle dochodziło do wystąpień antychrześcijańskich i pierwszych prześladowań, z których najkrwawsze miały miejsce za panowania cesarza Nerona w latach 54-68. Okres ten został opisany w sposób sfabularyzowany przez Henryka Sienkiewicza w powieści Quo vadis. Polski pisarz wzorował się w swoim opisie na relacji Tacyta z dzieła Annales XV, 44 z 64 r. Mimo prześladowań, gminy rozwijały się, zgodnie ze starożytną sentencją, mówiącą że krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan.

                                     

6. Struktury władzy Kościoła

W okresie poapostolskim kształtowały się struktury organizacyjne głównego nurtu chrześcijaństwa. Kształtowały się też struktury władzy, które na samym początku nosiły wyraźny służebny charakter. Od przełomu I/II wieku znane były trzy struktury władzy usługiwania w Kościele: biskup, prezbiter, diakon.

                                     

6.1. Struktury władzy Kościoła Patriarchaty

Tam, gdzie liczba chrześcijan była znaczna, biskupstwa przybierały tytuł patriarchatów, lub stolic apostolskich. W II i III wieku znane już były patriarchaty w

 • Aleksandrii Patriarcha Aleksandrii
 • i Rzymie Papież.
 • Antiochii Patriarcha Antiochii,

Później dołączyły jeszcze patriarchaty w:

 • Jerozolimie 451 r., Patriarcha Jerozolimy,
 • Konstantynopolu 381 r., patriarcha Konstantynopola i

tworząc tak zwaną Pentarchię: Aleksandria, Antiochia, Jerozolima, Konstantynopol i Rzym. Z czasem rosło znaczenie biskupów stolicy imperium – Rzymu, którzy zaczęli rościć sobie pretensje do prymatu, motywując je pierwszeństwem św. Piotra wśród apostołów i uznając Piotra za założyciela gminy chrześcijańskiej i pierwszego biskupa Rzymu.

                                     

7. W stronę jednego Kościoła

Pierwotny Kościół, który traktowany był jako stronnictwo religijno-polityczne, nie był jednolity i składał się z wielu grup Kościołów lokalnych, tzw. gmin chrześcijańskich. Jego wyznawcy mieli jednak świadomość przynależności do jednej wspólnoty: "Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” List do Efezjan 4.5.

Liczne dokumenty z tamtego okresu potwierdzają, że pomiędzy gminami istniała pewna wspólnota utrzymywana przez spotkania osobiste i korespondencję. W listach ówczesnych biskupów, m.in. Klemensa Rzymskiego, Polikarpa ze Smyrny i Ignacego z Antiochii pojawiają się pierwsze nawoływania do utrzymania jedności w wierze. W liście tego ostatniego do Kościoła w Smyrnie napisanym przed rokiem 107 n.e. po raz pierwszy znalazło się określenie Kościół katolicki. Określenie to pojawiało się również w późniejszych tekstach Ireneusza, biskupa Lyonu. Mniej więcej od II wieku n.e. mówi się już zawsze o jednym Kościele powszechnym, który składa się z wielu gmin. Wielki wpływ na utrzymanie wspólnoty miały zebrania kierowników gmin, podczas których załatwiano sprawy bieżące, zwłaszcza rozwiązywano trudności natury organizacyjnej i doktrynalnej. Nie wszystkie zebrania miały jednakowy zasięg. Dokumenty wspominają o synodach prowincjonalnych, o zebraniach biskupów z kilku prowincji i synodach powszechnych. Sobór powszechny, podobnie jak dzisiaj, uważano w tamtym czasie za najważniejszą instytucję całego Kościoła.                                     

8. Pisma

Początkowo nauczanie chrześcijańskie było przekazywane ustnie, ale w miarę ekspansji geograficznej powstała konieczność spisywania dokumentów. Pierwszym autorem chrześcijańskim był prawdopodobnie Paweł z Tarsu, którego listy kierowane do poszczególnych gmin, rozsypanych po całym wybrzeżu Morza Śródziemnego, zachowały się do dziś. Siedem z nich wszyscy badacze uważają za autentyczne - pochodzą one z okresu między rokiem 50 a 60. Spisywano także - z powodu odchodzenia naocznych świadków - mowy i opisy czynów Jezusa Ewangelia. Pisma uznane później za kanoniczne zostały spisane w 2 połowie I wieku, chociaż niektóre listy są czasem datowane na początek II wieku. Proces kształtowania się kanonu trwał ponad 250 lat. W IV wieku ustalono ostateczny kanon świętych ksiąg chrześcijańskich, który otrzymał później nazwę Nowego Testamentu, i który razem z żydowskimi świętymi księgami Starego Testamentu tworzył Biblię, czyli Pismo Święte.

                                     

9. Uwarunkowania ekonomiczne

Pierwsi chrześcijanie wśród swoich członków znieśli własność prywatną. Wspólne życie, na które się decydowali, było często naznaczone skrajnym ubóstwem. Święty Paweł zbierał datki na rzecz wspólnoty pierwszych chrześcijan.

                                     

10. Przyczyny rozwoju chrześcijaństwa

Rodney Stark, profesor z Uniwersytetu Princeton, wymienia kilka głównych przyczyn dynamicznego rozwoju chrześcijaństwa:

 • Świadectwo męczenników, którzy oddawali życie za to w co wierzyli.
 • Przyczyną zewnętrzną był obowiązujący tzw. Pax Romana
 • Odpowiedzenie na powszechną u ludzi potrzebę spotkania z Bogiem osobowym.
 • Wolność, brak fatum.
 • Powszechność: była to religia otwarta dla wszystkich - każdego wyznania, rasy
 • Równość godności, podniesienie roli kobiety. Apostolstwo kobiet, które nawracały często mężów i całe domy.
 • Wprowadzenie moralności w ramach religii: monogamia, odchodzenie od niewolnictwa, zakaz zabijania. Wcześniej prawdziwą religią była filozofia.
 • Wysoka dzietność: chrześcijanie nie zabijali dzieci.
 • Braterstwo i wzajemna troska jednych chrześcijan o drugich.
 • powszechne posługiwanie się językiem greckim na terenie Cesarstwa,
 • ułatwiona komunikacja,
 • rozwój gospodarczy,
 • poczucie bezpieczeństwa zapewnione przez prawo rzymskie.
 • wspólna waluta,
 • brak wojen,