Poprzednia

ⓘ Inwestycja portfelowa
                                     

ⓘ Inwestycja portfelowa

Inwestycja portfelowa – transakcje i pozycje, których przedmiotem są dłużne lub udziałowe papiery wartościowe niezaliczone do inwestycji bezpośrednich lub aktywów rezerwowych. Inwestycje portfelowe obejmują udziałowe papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz dłużne papiery wartościowe, z wyjątkiem tych, które zostały zaliczone jako inwestycje bezpośrednie lub aktywa rezerwowe. Inwestycje portfelowe nie obejmują takich transakcji jak sprzedaż z przyrzeczeniem odkupu czy pożyczka papierów wartościowych.

W uproszczeniu inwestycja portfelowa to operacja zakupu przez inwestorów z jednego kraju aktywów finansowych przede wszystkim papierów wartościowych w innym kraju. Inwestorzy nie przejmują w tym wypadku aktywnej kontroli nad instytucjami emitującymi papiery wartościowe, a zadowalają się realizacją zysków. Zysk jest generowany przez różnice w kursach walutowych lub wahania stóp procentowych, dlatego inwestorzy zainteresowani papierami wartościowymi często opierają swoje decyzje na ratingu danego państwa.