Poprzednia

ⓘ Wskaźnik R/P
                                     

ⓘ Wskaźnik R/P

Wskaźnik R/P – wskaźnik wyrażający stosunek zasobów danego surowca R do poziomu produkcji danego rodzaju paliwa P. Wskaźnik R/P określa prawdopodobny okres eksploatacji tych zasobów w latach, przy obecnym poziomie produkcji.

Wskaźniki R/P dla wybranych rodzajów paliw odnoszących się do zasobów światowych:

 • węgiel brunatny: 300 lat,
 • technologia reaktorów termicznych: od 60–210 lat w zależności od stopnia rozwoju technologii.
 • węgiel kamienny: ok. 200 lat,
 • gaz ziemny: 60 lat,
 • ropa naftowa: 27–43 lat,
                                     
 • Wskaźnik P E Cena Zysk, ang. price earnings ratio, PE, PER, P E, C Z wskaźnik oceny atrakcyjności akcji giełdowych. Oblicza się go dzieląc cenę rynkową
 • Wskaźnik rozwoju społecznego, WRS, HDI od ang. Human Development Index, w dosł. tłum. wskaźnik rozwoju ludzkiego syntetyczny miernik opisujący stopień
 • Wskaźnik P S cena rynkowa przychody netto ze sprzedaży, ang. price to sales iloraz rynkowej ceny akcji i wartości sprzedaży spółki przypadającej na
 • turnover Wskaźnik rotacji zapasów ang. inventory turnover Między innymi: P E ang. price earnings ratio wskaźnik ceny do zysku Wskaźnik kapitalizacji
 • wszystkie zmienne statyczne i dynamiczne są umieszczane w tej tablicy Wskaźnik jest indeksem do tej tablicy najczęściej ów indeks jest jednocześnie
 • obowiązkowe podobnie jak sygnałów na semaforach Wskaźnik W 1 Wskaźnik W 4 Wskaźnik W 5 Wskaźnik W 8 Wskaźnik W 13: 1 służący do oznaczania pojedynczej przeszkody
 • Wskaźnik ubóstwa z ang. misery index wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna stąd też alternatywna nazwa: ang. Okun s Index
 • ekonomii: wskaźniki ekonomiczne deflator wskaźnik cen dóbr produkcyjnych wskaźnik Herfindahla - Hirschmana wskaźnik ubóstwa wskaźnik Sharpe a wskaźnik zatrudnienia
 • Wskaźnik Sharpe a współczynnik Sharpe a, indeks Sharpe a, ang. Sharpe ratio wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela
 • Wskaźnik jakości życia dawniej jako ang. Quality of Life Index, obecnie Where - to - be - born Index wskaźnik opracowany przez brytyjski tygodnik The Economist
 • Wskaźnik Hirscha, indeks Hirscha, wskaźnik h, indeks h miernik wprowadzony w 2005 roku przez Jorgego Hirscha, mający w zamierzeniu wykazywać znaczenie