Poprzednia

ⓘ Wysoczyzna Wałdowska
Wysoczyzna Wałdowska
                                     

ⓘ Wysoczyzna Wałdowska

Wysoczyzna Wałdowska – mikroregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, w gminie Dąbrowa Chełmińska, stanowiący część mezoregionu Pojezierza Chełmińskiego.

                                     

1. Położenie

Mikroregion zajmuje wysoczyznę morenową położoną na wschód od Bydgoszczy i rzeki Wisły. Sąsiaduje od wschodu i północy z mikroregionem Zbocze Mariańskie, a od południa m.in. z mikroregionem Wydmy Ostromeckie.

                                     

2. Charakterystyka

Wysoczyzna Wałdowska jest wysoczyzną morenową o dużym zróżnicowaniu krajobrazu. W podłożu znajdują się dwie warstwy glin zwałowych ukształtowane podczas faz: poznańskiej i leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. Utwory te są rozdzielone warstwą piasków glacjofluwialnych. Głębiej 40-50 m w podłożu występują iły trzeciorzędowe. Lokalnie na powierzchni występują warstwy piasków 1-3 m.

Rzeźba terenu z reguły nie jest płaska. Przeważają faliste pagórki do 10 m wysokości względnej. Na dość żyznych glebach brunatnych właściwych, a lokalnie czarnych ziemiach występują uprawy rolne. Na glebach bielicowych i żyźniejszych brunatnych występują duże kompleksy leśne na siedliskach grądu oraz boru mieszanego Lasy Rafskie w okolicy Gzina i Rafy. W okolicach Czemlewa, Wałdowa oraz rezerwatu Linje występują żyzne grądy.

                                     

3. Ochrona przyrody

Znaczna część jednostki znajduje się w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Znajduje się tu również obszar Natura 2000 pod nazwą Torfowisko Linie. W mikroregionie występują dwa rezerwaty przyrody: Linje torfowiskowy i rentowo ornitologiczny.