Poprzednia

ⓘ Praca interwencyjna
                                     

ⓘ Praca interwencyjna

Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób znajdujących się w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy stanowi podstawę refundacji części kosztów, które pracodawca poniósł na skutek wynagrodzeń, nagród i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych na rzecz zatrudnionych pracowników.

Do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy zaliczyć należy:

 • bezrobotnych niepełnosprawnych,
 • osoby trwale pozbawione zatrudnienia lub osoby które zakończyły realizację kontraktu socjalnego lub kobiety, które po urodzeniu dziecka pozostają nieaktywne zawodowo.
 • bezrobotnych do 25. roku życia,
 • bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego,
 • osoby pozostające bez pracy po odbyciu kary więzienia,
 • bezrobotnych, którzy samotnie wychowują co najmniej jedno, niepełnoletnie dziecko,
 • bezrobotnych powyżej 50. roku życia,

W bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy znajduje się każda osoba, która pozostaję bez zatrudnienia przez minimum 24 miesiące.

Prace interwencyjne są formą pomocy publicznej mającej charakter subsydiów płacowych udzielanych w celu rekrutacji pracownika znajdującego się na rynku pracy w sytuacji niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej.

Do obowiązków pracodawcy należy utrzymanie miejsca pracy przez:

 • 2 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, 3 lata dla pozostałych warunek ten dotyczy nowo powstałych miejsc pracy,
 • 1 rok w przypadku rekrutacji.

Beneficjentami środków mogą być:

 • osoby prawne,
 • osoby fizyczne wyjątek stanowią przedsiębiorcy działający w sektorze transportu.

Pracodawca może zawrzeć umowę z Urzędem Pracy, jeżeli:

 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych pracowników nie zmniejszyła się o 10%,
 • nie zostały podjęte w jego sprawie czynności likwidacyjne bądź postępowanie upadłościowe.