Poprzednia

ⓘ Stopnie służbowe w Straży Granicznej III RP
                                     

ⓘ Stopnie służbowe w Straży Granicznej III RP

Stopnie służbowe w Straży Granicznej – są tytułami funkcjonariuszy Straży Granicznej oznaczającymi miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii służbowej.

Straż Graniczna została utworzona w roku 1990, jako formacja typu policyjnego przeznaczona do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Zastąpiła w tej roli rozwiązane Wojska Ochrony Pogranicza, które były formacją wojskową i obowiązywało w nich to samo umundurowanie i te same stopniowe wojskowe co w Wojsku Polskim.

Stopnie służbowe mają swoje oznaki. Nosi się je na naramiennikach, nakryciu głowy czapce garnizonowej, furażerce oraz czapce polowej typu kepi, na rękawach funkcjonariusze noszący umundurowanie MW oraz na lewej piersi kurtki służbowej SG lub zimowej nieprzemakalnej.

Równorzędność stopni służbowych SG ze stopniami wojskowymi i stopniami innych służb mundurowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.

Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego są wykonane metodą haftu komputerowego nicią srebrną do umundurowania Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych lub złotą do umundurowania Marynarki Wojennej. Natomiast oznaki do umundurowania polowego w kolorze jasnoszarym są wykonane metodą tłoczenia na tkaninie.

                                     

1. Tryb nadawania stopni oraz ich utrata

Stopień szeregowego SG otrzymuje się z dniem mianowania na stanowisko służbowe. Na kolejne stopnie w korpusie szeregowych i podoficerów mianują przełożeni posiadający odpowiednie do tego uprawnienia. Natomiast na stopnie w korpusie chorążych mianuje Komendant Główny Straży Granicznej.

Na pierwszy stopień oficerski, a także na stopień Generała Straży Granicznej mianuje Prezydent RP. Pozostałe stopnie w korpusie oficerskim przyznaje Minister Spraw Wewnętrznych.

W Straży Granicznej mianowanie na kolejny stopień następuje stosownie do posiadanych kwalifikacji, zajmowanego stanowiska oraz jest zależne od opinii przełożonych. Nadanie kolejnego stopnia nie może nastąpić jednak wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu:

 • chorążego sztabowego SG – 4 lat
 • majora SG komandora podporucznika SG – 3 lat
 • mł. chorążego SG – 3 lat
 • plutonowego SG bosmanmata SG – 2 lat
 • sierżanta SG bosmana SG – 2 lat
 • podpułkownika SG komandora porucznika SG – 4 lat.
 • podporucznika SG – 3 lat
 • kaprala SG mata SG – 1 roku
 • porucznika SG – 4 lat
 • st. sierżanta SG st. bosmana SG – 2 lat
 • st. chorążego SG – 3 lat
 • kapitana SG – 4 lat
 • chorążego SG – 3 lat

Jednakże w szczególnych wypadkach, np. jeżeli dany funkcjonariusz posiada szczególne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do pełnienia służby istnieje możliwość nadania mu kolejnego stopnia z pominięciem wymaganego okresu.

Szczególnym wymogiem w przypadku awansu na pierwszy stopień podoficerski jest ukończenie przez danego funkcjonariusza szkoły podoficerskiej. W przypadku awansu na pierwszy stopień w korpusie chorążych analogicznie należy ukończyć szkołę chorążych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można pominąć ten warunek. Wymogiem przy mianowaniu na pierwszy stopień oficerski jest posiadanie przez danego funkcjonariusza wyższego wykształcenia oraz ukończenie szkolenia specjalistycznego zakończonego egzaminem.

Posiadane przez funkcjonariuszy stopnie podoficerskie, chorążych i oficerskie są dożywotnie. Po zwolnieniu ze służby funkcjonariusze mogą używać posiadanych przez siebie stopni z dodaniem słowa "rezerwy” jeśli podlegają obowiązkowi służby wojskowej lub "w stanie spoczynku” jeśli nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej.

Utrata stopnia następuje po:

 • pozbawieniu praw publicznych
 • zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego
 • skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Użytkownicy również szukali:

zarobki w straży granicznej,

...
...
...