Poprzednia

ⓘ Kurs (kształcenie)




Kurs (kształcenie)
                                     

ⓘ Kurs (kształcenie)

Kurs – cykl zajęć edukacyjnych, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami, ćwiczenia praktyczne.

                                     

1. Rys historyczny

Rolę współczesnych kursów przygotowania zawodowego odgrywało niegdyś terminowanie u mistrza, np. Lorenzo di Credi, Leonardo da Vinci i Pietro Perugino terminowali u Andrei del Verrocchia, a zasłużony angielski biolog i paleontolog Sir Richard Owen 1804–1892 przed rozpoczęciem studiów terminował u miejscowego chirurga i aptekarza w Lancaster.

Na przełomie XVIII i XIX w. w Polsce kursami nazywano formy nieformalnego kształcenia ogólnego, również na poziomie uniwersyteckim, np. zajęcia organizowane przez Towarzystwo Kursów Naukowych – działającą w Warszawie szkołę wyższą, która od 1905 r. kontynuowała działalność Uniwersytetu Latającego, a w 1920 r. została przekształcona w Wolną Wszechnicę Polską. Członkowie Towarzystwa Kursów Naukowych organizowali również "Kursy dla Analfabetów” i "Kursy dla Dorosłych” na poziomie podstawowym oraz wydawali publikacje ułatwiające samokształcenie.

Analogiczną rolę odgrywały w Krakowie Wyższe Kursy dla Kobiet "Baraneum”, założone w roku 1868 przez Adriana Baranieckiego 1828–1891. W Petersburgu podobną 4-letnią szkołę żeńską założył 10 lat później K.N. Bestużew-Riumin ros. "Kursy Bestużewa”. Obie uczelnie umożliwiały kobietom, które nie miały wstępu na uniwersytety, zdobycie wyższego wykształcenia.

                                     

2. Kursy i szkolenia zawodowe

Współcześnie uzyskanie uprawnień i certyfikatów jest wymagane w różnych zawodach i specjalnościach zawodowych zob. klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; w Polsce wydawane są np. uprawnienia budowlane, uprawnienia geodezyjne, świadectwa maszynisty. Część szkoleń zawodowych jest prowadzona w ramach współpracy międzypaństwowej.

Oferta kursów, umożliwiających zdobywanie lub doskonalenie umiejętności zawodowych, obejmuje szkolenia o różnym stopniu specjalizacji i czasie trwania, np. przeznaczone dla nauczycieli, kierowców, operatorów obrabiarek lub dotyczące mechatroniki i diagnostyki samochodowej, grafiki komputerowej, fakturowania i wielu innych.

Część takich kursów kończy się uzyskaniem certyfikatu zob. certyfikacja. W wielu przypadkach uprawnienia do wykonywania zawodu przyznają samorządy zawodowe.

                                     

3. Kurs jako określenie bloku zajęć na uczelniach

Pojęcie "kurs” weszło do terminologii stosowanej w szkolnictwie wyższym w związku z wprowadzeniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów European Credit Transfer System, ECTS. Aby ułatwić międzynarodowy transfer studentów – wymagający dokonywania ocen poziomu wykształcenia, osiągniętego w różnych krajach – w poszczególnych obszarach kształcenia wyodrębnia się kursy zwykle odpowiadające tradycyjnym przedmiotom. Poszczególnym kursom są przypisywane wartości liczbowe – liczby punktów uzyskiwanych przez studenta po zaliczeniu kursu zaliczeniu lub zdaniu egzaminu z zajęć wchodzących w jego zakres. W Polsce w każdym roku student musi uzyskać co najmniej 60 punktów – co najmniej 300 punktów w czasie studiów 5-letnich zob. Skala ocen ECTS. Poszczególne uczelnie proponują studentom listy prowadzonych kursów, określając ich zakres merytoryczny i godzinowy i formy kształcenia, przedstawiane w "kartach kursów”.

W ramach międzynarodowych programów wymiany studentów np. LLP-Erasmus organizowane są również tzw. kursy intensywne, jako forma krótkich zajęć o jasno zarysowanym celu. Zajęcia takie realizowane są w formie współpracy międzynarodowej co najmniej trzech instytucji naukowych i przeznaczone dla studentów uczelni partnerskich czyli biorących udział w programie.



                                     

4. Inne kursy i szkolenia

Zaspokajaniu osobistych aspiracji ludzi lub ich ciekawości służą bardzo liczne kursy i szkolenia, np. kursy żeglarskie lub szybowcowe, kursy amatorskiego malarstwa, rysunku, gotowania, szycia.